Akcyza i Podatek Akcyzowy – Serwis ISP – Nr. 39/2021

3. Wydawanie dokumentów dla celów związanych z rejestracją samochodu osobowego na terytorium kraju po zmianach obowiązujących od 1 lipca 2021r.?

Na skutek zmian obowiązujących od dnia 1 lipca 2021r., wprowadzonych na mocy ustawy z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, na podstawie art. 109 ust. 1a ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (dalej: „ustawa o podatku akcyzowym”) naczelnik urzędu skarbowego obowiązany jest do wydania podatnikowi na jego wniosek, dla celów związanych z rejestracją samochodu osobowego na terytorium kraju albo zmianą danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym, dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju.

Organ zobowiązany jest wydać dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju od samochodu osobowego w przypadku opodatkowania akcyzą zmian konstrukcyjnych zmieniających pojazd samochodowy na samochód osobowy. Analogicznie, w celu umożliwienia nabywcy lub posiadaczowi samochodu osobowego jego zarejestrowania na terytorium kraju Organ podatkowy wydaje dokument potwierdzający zapłatę akcyzy od nabycia lub posiadania samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju, od którego akcyza nie została zapłacona i nie można ustalić podmiotu, który dokonał wcześniejszej czynności podlegającej opodatkowaniu.

Na podstawie art. 109 ust. 2a ustawy o podatku akcyzowym, na wniosek podmiotu dokonującego nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu ciężarowego lub specjalnego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, wydawany jest dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju dla celów związanych z rejestracją przedmiotowego samochodu. Natomiast na mocy art. 109 ust. 2b tejże ustawy od 1 lipca 2021 r. możliwe jest uzyskanie dokumentu potwierdzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju, dla celów związanych ze zmianą danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym w związku z wprowadzeniem w pojeździe zarejestrowanym na terytorium kraju zmian konstrukcyjnych przekształcających ów pojazd na samochód ciężarowy lub specjalny o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, nie będący samochodem osobowym w rozumieniu art. 100 ust. 4 komentowanej ustawy.

Zaświadczenie o braku obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju wydawane jest, by właściciel pojazdu zarejestrowanego mógł dołączyć je do zawiadomienia o zmianie danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym, składanego staroście w terminie nieprzekraczającym 30 dni. W przypadku zmian konstrukcyjnych w pojeździe, które w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym prowadzą do powstania samochodu osobowego (a nie ciężarowego lub specjalnego), organ podatkowy odmawia wydania dokumentu potwierdzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy.

W wyniku zmian obowiązujących od dnia 1 lipca 2021r. organem obowiązanym do wydania na opisanych wyżej zasadach dokumentu potwierdzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju, jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy do wykonywania opisanych zadań ze względu na adres:

  1. zamieszkania wnioskodawcy – w przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba fizyczna;
  2. siedziby wnioskodawcy – w przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba prawna albo jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej.

Odpowiednio, gdy podmiot występujący z wnioskiem o wydanie dokumentu potwierdzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju, o którym mowa w art. 109 ust. 2-2b, podlega obowiązkowi rejestracyjnemu dla celów akcyzy, wówczas ustalenie organu podatkowego właściwego w sprawie wydania tego dokumentu następuje z uwzględnieniem co do zasady miejsca wykonania czynności lub wystąpienia stanu faktycznego podlegającego opodatkowaniu akcyzą (albo miejsca wykonywania czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie lub wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie).

O ile jednak czynności podlegające opodatkowaniu akcyzą, bądź czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy są wykonywane lub występują na obszarze właściwości miejscowej dwóch lub większej liczby organów podatkowych, właściwość miejscową ustala się:

  1. dla osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej – ze względu na adres ich siedziby, a
  2. dla osób fizycznych – uwzględniając adres ich zamieszkania.

Organem podatkowym właściwym miejscowo, może być jednak jeden z tych organów, wybrany przez podatnika i wskazany w oświadczeniu złożonym do wybranego organu podatkowego oraz organu podatkowego co do zasady właściwego dla podatnika.

 

dr Joanna Kiszka

joanna.kiszka@isp-modzelewski.pl
tel. (32) 259 71 50