Akcyza i Podatek Akcyzowy – Serwis ISP – Nr. 39/2021

OPODATKOWANIE AKCYZĄ WYROBÓW ENERGETYCZNYCH

1. Ustalenie wskaźnika udziału zakupu wyrobów węglowych w wartości produkcji sprzedanej zakładu energochłonnego.

Jak stwierdził Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z dnia 9 sierpnia 2021 r.,: 0111-KDIB3-3.4013.132.2021.2.MK zakład energochłonny ustalając wskaźnik udziału zakupu wyrobów węglowych w wartości produkcji sprzedanej powinien uwzględniać również wartość energii elektrycznej sprzedanej oraz wartość otrzymanej dotacji (subwencji) – premii gwarantowanej dla jednostki kogeneracyjnej

Zgodnie z ugruntowanym w orzecznictwie poglądem (por. Wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 14 stycznia 2014 r. sygn. akt I SA/Bd 936/13, wyrok WSA w Gdańsku z 5 października 2016 r., sygn. akt I SA/Gd 975/16, wyrok WSA w Lublinie z 21 lutego 2017 r., sygn. akt I SA/Lu 934/16), wartość produkcji sprzedanej o której mowa w przepisach ustawy o podatku akcyzowym, powinna być ustalana na podstawie przepisów dotyczących statystyki publicznej. W aktualnym stanie prawnym na podstawie: ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, Dz. U. z 2021 r. poz. 955 oraz z uwagi na zakres wniosku – rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 września 2020 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2021, Dz. U. z 2020 r. poz. 2062 z późn. zm.).

Jak wynika z pkt 1.46 ww. rozporządzenia Działalność Przemysłowa – Produkcja sprzedana przemysłu – zakres przedmiotowy – „Przychody netto ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług) oraz ze sprzedaży towarów i materiałów, wartość produktów wytworzonych niezaliczonych do sprzedaży, podatek akcyzowy od wyrobów własnej produkcji, podatek akcyzowy od towarów i materiałów, dotacje przedmiotowe”.

Jak z kolei wynika ze słownika pojęć dotyczących statystyki publicznej Głównego Urzędu statystycznego (https://stat.gov.pl), produkcja sprzedana przemysłu jest to wartość wyrażona w bieżących cenach bazowych tj. bez podatku od towarów i usług (VAT), podatku akcyzowego, a łącznie z wartością otrzymanych dotacji przedmiotowych tj. dotacji do produktów (wyrobów i usług).

Wskazane zatem przepisy, orzecznictwo i wyjaśnienia wskazują jednoznacznie, że produkcja sprzedana (przemysłu) to wartość produkcji sprzedanej w bieżących cenach bazowych, tj. przychód ze sprzedaży własnych wyrobów, robót i usług (bez podatku od towarów i usług), pomniejszony o podatek akcyzowy, a powiększony o dotacje otrzymane do produktu.

Mając na uwadze powyższe, ustalając za 2021 rok wskaźnik udziału zakupu wyrobów węglowych w wartości produkcji sprzedanej, Wnioskodawca powinien wliczać przychody ze sprzedaży wyrobów działalności podstawowej (wytwarzanie ciepła), przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej (przesył i dystrybucja ciepła), produkowanego z tych źródeł oraz przychody z wytwarzania energii elektrycznej i premii gwarantowanej dla jednostek kogeneracyjnych. W ocenie Organu brak jest uzasadnionych podstaw do nieuwzględnienia przychodów z wytwarzania energii elektrycznej i premii gwarantowanej dla jednostek kogeneracyjnych.

Wskazana wyżej argumentacja jednoznacznie wskazuje, co oznacza pojęcie produkcji sprzedanej, gdzie w ramach tego pojęcia mieszczą się zdaniem Organu wszystkie wskazane przez Wnioskodawcę elementy, w tym przychody z wytwarzania energii elektrycznej i premii gwarantowanej dla jednostki kogeneracyjnej.

Zwrócić należy uwagę, że obok energii cielnej wytwarzanej z wyrobów węglowych, Wnioskodawca wytwarza także ciepło i energię elektryczną w skojarzeniu (kogeneracji), z wykorzystaniem wyrobów gazowych. Skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej, nazywane inaczej kogeneracją, jest jednoczesną konwersją energii pierwotnej (w postaci paliwa) na użyteczną energię cieplną i mechaniczną służącą finalnie wytworzeniu energii elektrycznej.

Skoro zatem wynikiem kogeneracji jest energia cieplna i energia elektryczna, z których Wnioskodawca uzyskuje przychody, brak jest podstaw aby ustalając wskaźnik udziału zakupu wyrobów węglowych w wartości produkcji sprzedanej, brać pod uwagę jedynie przychody ze sprzedaży ciepła pochodzącego z obu źródeł (w tym z kogeneracji) z pominięciem przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej, pochodzącej w istocie rzeczy z tego samego źródła jakim jest kogeneracja.

W ocenie Organu, ustalając wskaźnik udziału zakupu wyrobów węglowych w wartości produkcji sprzedanej, należy wliczyć także premie gwarantowane o których mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Dz. U. z 2021 r. poz. 144 z późn. zm.), która określa m.in. zasady udzielania wsparcia dla energii elektrycznej wytwarzanej w wysokosprawnej kogeneracji w jednostkach kogeneracji.

Nie budzi bowiem wątpliwości w opinii Organu fakt, że premie gwarantowane (dopłaty do wytworzonej energii) należy traktować jako dotacje (subwencje, o których mowa w dyrektywie).

 

Marek Zagórski

konsultant podatkowy

marek.zagórski@isp-modzelewski.pl