Akcyza i Podatek Akcyzowy – Serwis ISP – Nr. 39/2021

2. Zużycie energii elektrycznej wygenerowanej przy użyciu instalacji fotowoltaicznej.

Czy podmiot, który produkuje energię elektryczną przy użyciu instalacji fotowoltaicznej ma obowiązek zapłaty podatku akcyzowego, jeżeli energia ta jest zużywana na własne potrzeby tego podmiotu?

W przedmiotowej kwestii wypowiedział się Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 9 lipca 2021 r. (0111-KDIB3-3.4013.91.2021.2.PJ). Jak wskazał Organ: „Na podstawie § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2525), zwalnia się od akcyzy zużycie energii elektrycznej wyprodukowanej z generatorów o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW przez podmiot, który zużywa tę energię.

W przypadku wykorzystywania do produkcji energii elektrycznej wyrobów energetycznych innych niż pochodzących z odnawialnych źródeł energii w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 2389 i 2245) zwolnienie od akcyzy, o którym mowa w ust. 1, może być stosowane pod warunkiem, że od tych wyrobów energetycznych została zapłacona akcyza w należnej wysokości – § 5 ust. 2 ww. rozporządzenia.

1 lipca 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, którego § 5 ma takie samo brzmienie jak § 5 poprzedniego ww. rozporządzenia w sprawie zwolnień.

Stosownie do art. 2 pkt 22 ustawy o OZE odnawialne źródło energii to odnawialne, niekopalne źródła energii obejmujące energię wiatru, energię promieniowania słonecznego, energię aerotermalną, energię geotermalną, energię hydrotermalną, hydroenergię, energię fal, prądów i pływów morskich, energię otrzymywaną z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z biopłynów.

Zauważyć należy, że wszelkiego rodzaju przywileje podatkowe są w swojej istocie odstępstwem od jednej z głównych zasad podatkowych, a mianowicie zasady sprawiedliwości podatkowej, przejawiającej się w powszechności opodatkowania oraz równości podatkowej. Zatem rzeczą zupełnie wyjątkową jest sytuacja, w której pewna grupa podmiotów korzysta z uprawnień, których nie posiada większość. Z powyższego wynika, że wszelkiego rodzaju uprzywilejowanie w systemie prawa podatkowego jako wyjątek, odstępstwo od zasady sprawiedliwości podatkowej (powszechności i równości opodatkowania) nie może być oderwane od zasad wykładni gramatycznej i odbywać się według wykładni rozszerzającej. Zasadą jest bowiem, jak to sformułowano w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 7 maja 1997 r. (III RN 22/97 – OSNAPU 1998 nr 5 poz. 142), ścisła interpretacja przepisów wprowadzających przywileje podatkowe.

Zgodnie z przedstawionym opisem sprawy Gmina na jednym z budynków urzędu zainstalowała instalację fotowoltaiczną z licznikiem dwukierunkowym, z której pozyskuje energię elektryczną z urządzenia o mocy 5,2 kW. Energia ta jest wykorzystywana na potrzeby funkcjonowania jednego z budynków urzędu. Gmina nie posiada koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 4 ustawy zużycie energii elektrycznej przez podmiot nieposiadający koncesji, o której mowa w pkt 2, który wyprodukował tę energię jest przedmiotem opodatkowania akcyzą.

W sytuacji opisanej we wniosku Gmina dokonuje zatem czynności opodatkowanej podatkiem akcyzowym – zużycia wytworzonej przez siebie energii elektrycznej. Czynność ta może podlegać zwolnieniu.

W sytuacji, w której łączna moc jednostki wytwórczej, jaką posiada Gmina nie przekracza 1 MW, zużycie przez nią energii elektrycznej którą sama wyprodukowała w tej instalacji podlega zwolnieniu z akcyzy.

Rozważając możliwość zwolnienia z akcyzy zużycia energii elektrycznej wytworzonej przez Gminę z instalacji fotowoltaicznej należy wskazać, że w przypadku Wnioskodawcy nie znajdzie zastosowania wymóg ustanowiony w § 5 ust. 2, ponieważ energia promieniowania słonecznego jest jednym z odnawialnych źródeł energii w rozumieniu ustawy o odnawialnych źródłach energii”.

Reasumując należy uznać, że wytwarzanie energii elektrycznej przy użyciu instalacji fotowoltaicznej i jej zużycie na własne potrzeby nie generuje obowiązku zapłaty podatku akcyzowego (zużycie jest zwolnione od tego podatku), jeżeli energia ta jest produkowana przez generator o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW.

 

Maciej Jendraszczyk

Doradca podatkowy

Nr wpisu 12 238

Konsultant Podatkowy w Oddziale Wielkopolskim

maciej.jendraszczyk@isp-modzelewski.pl

tel. 618483348