Akcyza i Podatek Akcyzowy – Serwis ISP – Nr. 39/2021

OPODATKOWANIE AKCYZĄ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

1. Zwolnienie z akcyzy alkoholu etylowego przeznaczonego do serwisu silników statków powietrznych.

Jak stwierdził Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z dnia 9 sierpnia 2021 r.,: 0111-KDIB3-3.4013.131.2021.2.MAZ Wnioskodawcy nie przysługuje uprawnienie do stosowania zwolnienia od akcyzy w odniesieniu do alkoholu etylowego używanego w ramach realizowanych usług serwisowych silników statków powietrznych.

W pierwszej kolejności należy zauważyć, że ustawodawca uwarunkował zastosowanie zwolnienia, wynikającego z § 9 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, od spełnienia warunków formalnych. Przy czym zgodnie z treścią wniosku, warunki formalne nie są przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy – Spółka zadeklarowała, że wypełni wszelkie warunki formalne.

Jak zauważa Wnioskodawca w stanowisku własnym, w przepisach nie wyjaśniono co należy rozumieć pod pojęciem „niezbędnych prób produkcyjnych”. Odkodowując zatem znaczenie tego sformułowania, zawartego we wskazanym przepisie materialnego prawa podatkowego (§ 9 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia), należy mieć na uwadze pewne wytyczne – zasady.

W tym względzie wskazać należy, że zgodnie z zasadami wykładni przepisów, utrwalonymi w doktrynie i orzecznictwie, w toku postępowania interpretacyjnego pierwszeństwo ma wykładnia literalna. Dopiero w przypadku wyczerpania się reguł językowych, które nie dają jednoznacznej odpowiedzi na postawione pytanie prawne, może mieć miejsce stosowanie pozajęzykowych dyrektyw interpretacyjnych. Stosowanie bowiem wykładni systemowej czy celowościowej może mieć jedynie następcze, pomocnicze znaczenie (por. uchwała NSA z 29 listopada 1999 r., sygn. akt FPK 3/99).

Jak zauważono w uchwale siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 1 marca 2007 r. (sygn. akt III CZP 94/06), „Zastosowanie wykładni, w której interpretator odchodzi od sensu językowego przepisu, może być uzasadnione tylko w wyjątkowych okolicznościach, ponieważ adresaci norm prawnych mają prawo polegać na tym, co ustawodawca w przepisie rzeczywiście wyraził, a nie na tym, co chciał uczynić lub co uczyniłby, gdyby znał nowe lub inne okoliczności. Reguły odstępstwa od jasnego i oczywistego sensu językowego wynikającego z brzmienia przepisu wymagają szczególnej ostrożności przy ich stosowaniu i zobowiązują do wskazania ważnych racji mających uzasadniać odstępstwo od wyniku poprawnie przeprowadzonej wykładni językowej. W konsekwencji, odejście od jasnego, jednoznacznego sensu przepisu z naruszeniem wskazanych reguł powoduje dokonanie wykładni prawotwórczej, będącej przykładem wykładni contra legem. Z kolei zastosowanie wykładni językowej wymaga uwzględniania dyrektyw języka potocznego, a zatem przypisywania zawartym w normie prawnej wyrażeniom podstawowego i powszechnie przyjętego znaczenia”.

Mając powyższe na uwadze, w szczególności wskazane wyżej zasady wykładni prawa podatkowego, zwrócić należy uwagę, że przytoczone definicje wskazują, iż sformułowanie budzące wątpliwości Wnioskodawcy – niezbędne próby produkcyjne (określone w § 9 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia) – oznacza konieczne działania zmierzające do wytworzenia jakichś towarów. Zestawienie zatem tych słów wskazuje jednoznacznie, że chodzi ustawodawcy o takie działania, które zmierzają do wyprodukowania określonych rzeczy, a wykorzystanie alkoholu etylowego ma stanowić konieczny etap ich produkcji.

W ocenie Organu czynności, które budzą wątpliwości Wnioskodawcy (serwis, konserwacja oraz naprawa), nie mieszczą się w dyspozycji § 9 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, z uwagi na zupełnie odrębne ich znaczenie.

 

Marek Zagórski

konsultant podatkowy

marek.zagorski@isp-modzelewski.pl

tel. (22) 517 30 60