Akcyza i Podatek Akcyzowy – Serwis ISP – Nr. 45/2022

3. Akcyza od testowych samochodów osobowych.

Zgodnie z interpretacją indywidualną Dyrektora KIS z dnia 21 grudnia 2021 r., sygn. 0111-KDIB3-3.4013.240.2021.2.MK samochody osobowe sprowadzone do Polski z krajów członkowskich Unii Europejskiej w ramach bezpłatnego użyczenia przez klientów Spółki na okres przeprowadzania jazd testowych i podlegające na ten czas rejestracji profesjonalnej, podlegają opodatkowaniu na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 2 ustawy

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że przedmiotem wniosku są samochody osobowe w rozumieniu ustawy. Co do zasady podlegają one zatem opodatkowaniu akcyzą, niezależnie od tego czy będą służyć testom lub badaniom. Fakt ten wynika z klasyfikacji CN, treści przepisów jak i wskazanego wyżej orzecznictwa. Stwierdzenie to znajduje zastosowanie względem wszystkich trzech przypadków objętych pytaniami zawartymi we wniosku. Co więcej, pomimo argumentacji Wnioskodawcy, że są to samochody prototypowe, sam Wnioskodawca klasyfikuje je jako samochody osobowe, a także tym mianem określa te pojazdy w treści opisu zdarzenia przyszłego jak i treści sformułowanych pytań. Przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1 jest stwierdzenie czy samochody osobowe sprowadzone do Polski z krajów członkowskich Unii Europejskiej w ramach bezpłatnego użyczenia przez klientów Spółki na okres przeprowadzania jazd testowych i podlegające na ten czas rejestracji profesjonalnej, będą podlegały obowiązkowi podatkowemu w podatku akcyzowym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

Zdaniem organu samochody osobowe sprowadzone do Polski z krajów członkowskich Unii Europejskiej w ramach bezpłatnego użyczenia przez klientów Spółki na okres przeprowadzania jazd testowych i podlegające na ten czas rejestracji profesjonalnej, podlegają opodatkowaniu na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 2 ustawy, tj. z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, przy czym w sprawie objętej wnioskiem obowiązek podatkowy powstanie z dniem złożenia wniosku o rejestrację samochodu osobowego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym – jeżeli podmiot występujący z wnioskiem o rejestrację na terytorium kraju nabytego wewnątrzwspólnotowo samochodu osobowego nie jest jego właścicielem (art. 101 ust. 2 pkt 3 ustawy). Nie budzi wątpliwości organu podatkowego fakt, że rejestracja profesjonalna samochodów osobowych, oznaczająca dopuszczenie ich do ruchu jest formą rejestracji czasowej. Co więcej zarówno treść przepisów jak ich uzasadnienie oraz przebieg procesu legislacyjnego potwierdzają wolę ustawodawcy do opodatkowani akcyzą samochodów osobowych przywiezionych na terytorium kraju, które będą podlegały tej formie rejestracji. Bez znaczenia pozostaje przy tym, fakt że Wnioskodawca nie będzie właścicielem tych pojazdów. Ustawodawca bowiem w treści art. 101 ust. 2 pkt 3 ustawy, jasno wskazuje, że rejestracji nie musi dokonywać właściciel.

 

Marek Zagórski

konsultant podatkowy

marek.zagórski@isp-modzelewski.pl