Akcyza i Podatek Akcyzowy – Serwis ISP – Nr. 45/2022

OBRÓT WYROBAMI AKCYZOWYMI

1. Dokumenty związane z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego – projekt nowego rozporządzenia.

W fazie konsultacji publicznych znajdują się prace nad datowanym na dzień 4 lutego 2022r. projektem nowego rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych, które powinny być zawarte w dokumentach związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego.

Projekt powstał w związku z faktem, iż z dniem 31 marca 2022 r. na podstawie art. 15 ust.1 ustawy z dnia 9 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (dalej określanej jako: „nowelizacja”) traci moc obowiązującą dotychczas regulujące powyższe kwestie rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 stycznia 2021 r. Projektowane rozporządzenie uwzględnia ponadto, wprowadzone nowelizacją, zmiany ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (dalej określanej jako: „ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r.”).

Zmiany te dotyczą m.in. treści art. 16 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. W wyniku nowelizacji od dnia 1 stycznia 2022r., na podstawie powołanego przepisu, obowiązkiem dokonania zgłoszenia rejestracyjnego w podatku akcyzowym objęty został nowy podmiot – wysyłający podmiot zagraniczny, który nie wyznaczył przedstawiciela podatkowego.

Jednocześnie przepis art. 16 ust. 2a powołanej ustawy w nowym brzmieniu doprecyzowuje zasady rejestracji w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA) podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, ale nieposiadającego numeru identyfikacji podatkowej (NIP). Za taki podmiot uważany jest m.in. rolnik ryczałtowy, o którym mowa w art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Zgodnie z art. 16 ust. 2a ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. zgłoszenie rejestracyjne podmiotu zużywającego nieposiadającego numeru NIP (rolnika ryczałtowego), a zużywającego wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, zamiast numeru identyfikacji podatkowej (NIP) zawiera numer PESEL.

Projekt rozporządzenia, w § 2 pkt 3 lit. h, uwzględnia nowy status podmiotu akcyzowego – wysyłającego podmiotu zagranicznego, natomiast § 3 rozporządzenia ma określać dane, które w zgłoszeniu rejestracyjnym powinien wykazać zarówno podmiot nieprowadzący działalności gospodarczej, jak i podmiot prowadzący działalność gospodarczą, nieposiadający numeru identyfikacji podatkowej (NIP). Ten ostatni podmiot powinien m.in. wskazywać wyroby zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, które będzie zużywał w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Katalog takich wyrobów akcyzowych poprzez odesłanie do przepisów ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. oraz rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego statuujących zwolnienia określony został w § 3 w pkt 5 projektu rozporządzenia.

Zakłada się, że projektowane rozporządzenie wejdzie w życie w dniu 1 kwietnia 2022 r.

 

dr Joanna Kiszka

Konsultant podatkowy

joanna.kiszka@isp-modzelewski.pl

tel. (32) 259 71 50