Akcyza i Podatek Akcyzowy – Serwis ISP – Nr. 45/2022

3. Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 9 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 poz. 2349).

Ustawa z dnia 9 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw oznaczona pozycją 2349 wprowadza głównie okresowe stawki obowiązujące tymczasowo na paliwa silnikowe oraz energię elektryczną. Stawki te zostały określone w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym w art. 164a – poszczególne ustępy tego przepisu odnoszą się do różnych przedziałów czasowych, w których stawki te mają zastosowanie. Ustawodawca określa te stawki dla dwóch okresów – dla każdego osobno:

  1. od dnia 20 grudnia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. oraz
  2. od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 maja 2022 r.

Stawki te mają pierwszeństwo przed stawkami tymczasowymi określonymi w art. 89 ust. 1aa i 1ab ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. Warto zauważyć, że stawki obowiązujące od stycznia 2022 do końca maja 2022 r. są nieco wyższe niż stawki obowiązujące w dniach 20-31 grudnia 2021 r.

Ponadto zgodnie z art. 164a ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 maja 2022 r. stawka akcyzy za energię elektryczną wynosi 4,60 zł za megawatogodzinę (MWh), czyli o 40 groszy mniej.

Okresu od stycznia do maja 2022 r. dotyczy zwolnienie na mocy którego opodatkowaniu podatkiem akcyzowym nie podlega sprzedaż detaliczna określonych paliw silnikowych. Zwolnienie dotyczy:

  1. benzyn silnikowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym;
  2. olejów napędowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym;
  3. biokomponentów stanowiących samoistne paliwa, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym;
  4. gazów przeznaczonych do napędu silników spalinowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 12 lit. a–b ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.

Ustawodawca nakłada także na sprzedawców energii elektrycznej i paliw silnikowych obowiązek informowania klientów oraz nabywców o tym, fakcie, że sprzedawany wyrób energetyczny jest objęty zwolnieniem lub obniżonym podatkiem. Obowiązek informacyjny jest w tym względzie regulacją prokonsumencką mającą ograniczyć występowanie sytuacji, w których obniżenie ciężaru podatkowego nie byłoby uwzględniane w cenach tych wyrobów oferowanych nabywcom. Szczegółowe zasady w tym względzie określa stosowny minister w drodze rozporządzenia.

Oprócz tego nowelizacja dodaje do ustawy z dnia 6 grudnia 2009 r. art. 162a, który określa, że zwolnienie przysługujące w stosunku do energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii stosuje się na podstawie dokumentu potwierdzającego umorzenie świadectwa pochodzenia energii elektrycznej wydanego dla energii elektrycznej wytworzonej przed dniem zmiany stawki akcyzy. Ustawodawca doprecyzowuje, że zwolnienie to stosuje się przez obniżenie akcyzy w okresach rozliczeniowych następujących po dniu zmiany stawki akcyzy w wysokości stanowiącej iloczyn ilości energii elektrycznej odpowiadającej prawom majątkowym wynikającym z tego świadectwa oraz stawki akcyzy obowiązującej w dacie wytworzenia i dostarczenia do zużycia energii elektrycznej udokumentowanej tym świadectwem

 

Rafał Johaniuk

rafal.johaniuk@isp-modzelewski.pl