Akcyza i Podatek Akcyzowy – Serwis ISP – Nr. 45/2022

OPODATKOWANIE AKCYZĄ WYROBÓW ENERGETYCZNYCH

1. Obowiązek rejestracji powiatu do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych w związku z wykorzystaniem wyrobów węglowych do celów grzewczych.

Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z dnia 28 lutego 2022 r., 0111-KDIB3-3.4013.252.2021.3.JSU stwierdził, że Powiat korzystając ze zwolnienia o którym mowa w art. 31a ust. 1 pkt 3 jest podmiotem, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. b i będzie zobowiązany do dokonania z tego tytułu zgłoszenia rejestracyjnego do CRPA.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Powiat – jednostka samorządu terytorialnego – jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. Obowiązek podatkowy w podatku VAT Powiat objął z tytułu świadczenia usług w zakresie wynajmu nieruchomości na własny rachunek, dzierżawy gruntów oraz oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych. Jednostki organizacyjne Powiatu (Dom Pomocy Społecznej, Jednostki Oświaty) wykorzystują wyroby węglowe do celów ogrzewania, korzystając przy tym ze zwolnienia z akcyzy na podstawie art. 31a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym. Na fakturze dokumentującej dostawę wyrobów węglowych do celów grzewczych wskazywany jest Powiat, jako nabywca, natomiast, jako odbiorca wskazywana jest docelowa jednostka organizacyjna Powiatu, która wykorzystuje wyroby węglowe. Oświadczenie o celu, do jakiego zużywane są wyroby węglowe składa jednostka organizacyjna Powiatu, która nabywa wyroby węglowe.

Powiat, nie złożył zgłoszenia rejestracyjnego w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych. Stroną umowy na dostawę wyrobów węglowych jest Powiat, w imieniu, którego działa docelowa jednostka organizacyjna Powiatu, (która wykorzystuje wyroby węglowe), reprezentowana przez Dyrektora tej Jednostki. Wątpliwości dotyczą ustalenia, czy Powiat wykorzystując wyroby węglowe (do celów grzewczych) korzystając ze zwolnienia zawartego w art. 31a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym ma obowiązek rejestracji w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych.

Dyrektor KIS odpowiadając na pytanie czy stroną umowy na dostawę wyrobów węglowych jest wyłącznie Powiat i jakiej treści zapisy występują w umowie, to znaczy czy Powiat jako finalny nabywca wyrobów węglowych wskazał zwolnienie wyłącznie z art. 31a ust. 1 pkt 3 ustawy, Powiat odpowiedział, że stroną umowy na dostawę wyrobów węglowych jest Powiat, w imieniu, którego działa docelowa jednostka organizacyjna Powiatu, (która wykorzystuje wyroby węglowe), reprezentowana przez Dyrektora tej Jednostki.

Zdaniem organu podatkowego mamy tu więc do czynienia z wyrobami akcyzowymi objętymi zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie. Uwzględniając przedmiotową regulację, poszczególne podmioty, w tym także powiaty, mają w podobnych przypadkach obowiązek składania zgłoszeń rejestracyjnych w zakresie akcyzy, o ile prowadzą działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ordynacji podatkowej. W analizowanym przypadku Powiat prowadzi taką działalność – świadczy usługi w zakresie wynajmu nieruchomości na własny rachunek, dzierżawy gruntów oraz oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych. Okoliczność ta ma wpływ na traktowanie powiatu jako podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą. Z tego też względu, w analizowanym przypadku powiat ma obowiązek rejestracji w CRPA.

Obowiązek rejestracji Powiatu w bazie CRPA należy rozpatrywać w świetle art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy, w myśl którego podmiot prowadzący działalność gospodarczą zamierzający wykonywać czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, zobowiązany jest do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie akcyzy przed dniem wykonania pierwszej takiej czynności.

Przedstawione stanowisko znajduje zastosowanie od dnia 1 lutego 2021 r., kiedy to weszły w życie nowe regulacje prawne w zakresie dotyczącym rejestracji podmiotów w podatku akcyzowym oraz Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych. Zgodnie z nowym systemem elektronicznej rejestracji w podatku akcyzowym podmiot zobowiązany ma obowiązek wskazania w zgłoszeniu rejestracyjnym przyznanego dla celów podatkowych numeru NIP. Niemożliwa jest natomiast rejestracja w CRPA kilku podmiotów posługujących się tym samym numerem NIP.

Należy natomiast zaznaczyć, że w analizowanym przypadku powiat, bez względu na fakt czy zarejestruje się w CRPA, czy też nie zarejestruje się w tym rejestrze, wykonuje czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie. Wypełnienie przez powiat przedmiotowego obowiązku rejestracyjnego w żadnej mierze nie wpływa na korzystanie przez Powiat ze zwolnienia (zastosowanie zwolnienia nie jest przedmiotem wniosku).

Wobec powyższego Powiat korzystając ze zwolnienia o którym mowa w art. 31a ust. 1 pkt 3 jest podmiotem, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. b i będzie zobowiązany do dokonania z tego tytułu zgłoszenia rejestracyjnego do CRPA.

 

Marek Zagórski

konsultant podatkowy

marek.zagórski@isp-modzelewski.pl