Akcyza i Podatek Akcyzowy – Serwis ISP – Nr. 45/2022

2. Warunki dostaw wyrobów węglowych w ramach zwolnienia z akcyzy?

Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z dnia 26 stycznia 2022 r., 0111-KDIB3-3.4013.292.2021.2.MK stwierdził, że pismo sporządzone przez FNW, w którym dany podmiot oświadczy, że dana faktura (lub wiele faktur) została przez niego odebrana jest wystarczającym dowodem potwierdzającym, że doszło do złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 31a ust. 3 pkt 1 lit. b tiret drugie ustawy, w sposób przewidziany w art. 31a ust. 3i ustawy i oświadczenie takie, będzie potwierdzało odbiór faktury.

Organ podatkowy zaznaczył, że w przypadku sprzedaży, która nie jest realizowana w ramach wykonania umów, zgodnie z intencją ustawodawcy, odbiór przez finalnego nabywcę węglowego faktury dokumentującej sprzedaż, będzie jego oświadczeniem, że odebrane przez niego wyroby węglowe zostaną zużyte do celów uprawniających do zwolnienia w ilości wskazanej na fakturze wystawionej przez pośredniczący podmiot węglowy. Tym samym odbiór faktury dokumentującej sprzedaż wyrobów węglowych będzie równoznaczny ze złożeniem oświadczenia przez finalnego nabywcę węglowego. Ustawodawca nie precyzuje formy jaką winien przybrać odbiór faktury przez finalnego nabywcę węglowego. Zdaniem Organu analiza całości uregulowań ustawy, w tym cel nowelizacji obowiązującej od 1 lutego 2021 r. pozwala w niebudzący sposób stwierdzić, że pośredniczący podmiot węglowy stosując ułatwienie przewidziane w treści art. 31a ust. 3i ustawy winien jest móc udowodnić fakt odbioru faktury przez finalnego nabywcę węglowego, tj. udowodnić w toku odpowiedniego postępowania fakt spełnienia warunków do realizacji zwolnienia. Przyjąć zatem należy, że w świetle ustawy o podatku akcyzowym dopuszczalna jest każda forma uzyskania potwierdzenia odbioru faktury, która będzie w sposób niebudzący wątpliwości potwierdzała fakt dostarczenia przez pośredniczący podmiot węglowy faktury dokumentującej sprzedaż zwolnionych od akcyzy wyrobów węglowych konkretnemu finalnemu nabywcy węglowemu.

W ocenie Dyrektora KIS brak wskazania przez ustawodawcę konkretnej formy potwierdzenia odbioru oznacza, że ustawodawca pozostawił w tym zakresie swobodę wyboru tej formy pośredniczącym podmiotom węglowym, przy czym dopiero wiedza pośredniczego podmiotu węglowego, kiedy faktura została odebrana (odbiór przez finalnego nabywcę węglowego faktury dokumentującej sprzedaż, będzie jego oświadczeniem, że odebrane przez niego wyroby węglowe zostaną zużyte do celów uprawniających do zwolnienia w ilości wskazanej na fakturze wystawionej przez pośredniczący podmiot węglowy), oznacza że została spełniona jedna z przesłanek do zastosowania zwolnienia.

Reasumując akceptowalna zatem będzie każda forma, która pozwalać będzie bez żadnych wątpliwości ustalić, czy i kiedy faktura dotarła do finalnego nabywcy węglowego.

Tym samym pismo sporządzone przez FNW, w którym dany podmiot oświadczy, że dana faktura (lub wiele faktur) została przez niego odebrana, będzie potwierdzało odbiór faktury. Niemniej zdaniem Organu pismo – oświadczenie takie powinno być w posiadaniu Wnioskodawcy najpóźniej na dzień złożenia deklaracji za dany okres rozliczeniowy w którym doszło do sprzedaży wyrobów węglowych objętych zwolnieniem.

 

Marek Zagórski

konsultant podatkowy

marek.zagórski@isp-modzelewski.pl