Akcyza i Podatek Akcyzowy – Serwis ISP – Nr. 45/2022

OPODATKOWANIE AKCYZĄ SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

1. Wewnątrzwspólnotowe nabycie samochodu wyścigowego na gruncie podatku akcyzowego.

Czy wewnątrzwspólnotowe nabycie samochodu wyścigowego generuje powstanie obowiązku podatkowego w podatku akcyzowym jeśli pojazd ten nie będzie wykorzystywany do jazdy po drogach publicznych?

W przedmiotowej kwestii wypowiedział się Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 19 stycznia 2022 r. (0111-KDIB3-3.4013.288.2021.2.PJ). Jak wskazał Organ: „Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że przedmiotem wniosku jest samochód osobowy w rozumieniu ustawy, sklasyfikowany do kodu Nomenklatury Scalonej CN 8703.

Wewnątrzwspólnotowe nabycie takiego samochodu podlega zatem opodatkowaniu akcyzą, niezależnie od tego czy samochód ten będzie służyć jedynie do celów promocji i reklamy, oraz że przeznaczony jest tylko i wyłącznie do jazdy w rajdach, a jego budowa wyklucza codzienną jazdę po drogach publicznych. Fakt ten wynika z klasyfikacji CN, treści przepisów jak i wskazanego wyżej orzecznictwa.

Co więcej, pomimo Państwa argumentacji, że w przypadku samochodu wyścigowego (będącego przedmiotem wniosku) spełnienie warunków jakim muszą odpowiadać samochody dopuszczone do ruchu jest niemożliwe, wskazują Państwo, że samochód wskazany we wniosku został zarejestrowany, ponieważ zgodnie z Regulaminem Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski, w których samochód bierze udział, wszystkie samochody zgłoszone do rajdów (organizowanych także na drogach publicznych – zamkniętych na czas rajdów) muszą posiadać aktualne dopuszczenie do ruchu drogowego. Ważne badanie techniczne uznaje się za dowód, że samochód spełnia wszystkie wymogi Ustawy – Prawo o ruchu drogowym i jest dopuszczony do ruchu drogowego na terytorium RP.

Przepisy ustawy o podatku akcyzowym odwołujące się do rejestracji w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo o ruchu drogowym, nie rozróżniającą sposobu (typów) rejestracji samochodów. Tym samym ilekroć w ustawie o podatku akcyzowym jest mowa o rejestracji w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo o ruchu drogowym, należy rozumieć zarówno rejestrację o której mowa w art. 72 ustawy – Prawo o ruchu drogowym jak i rejestrację czasową, o której mowa w art. 74 ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Na gruncie bowiem ustawy o podatku akcyzowym bez znaczenia jest cel dokonania takiej rejestracji. Ważny jest jej skutek w postaci dopuszczenia pojazdu do ruchu (por.m.in. wyrok NSA z 13 kwietnia 2021 r., sygn. akt I GSK 3329/18).

Ponadto, pomimo że wskazują Państwo, że dla uznania samochodu wyścigowego za pojazd kluczowa jest weryfikacja czy jest przeznaczony lub przystosowany do poruszania się po drodze, a przeznaczenie pojazdu zakupionego przez Wnioskodawcę jest tylko jedno – „poruszanie się wyłącznie po zamkniętym torze wyścigowym”, a ściślej wyłącznie do jazdy w rajdach to wskazali Państwo, że samochód ten jest klasyfikowany do kodu CN 8703. Ponadto samochód jest dopuszczony do poruszania się po drogach na terytorium RP i podlega rejestracji zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Zatem stosownie do definicji wskazane w art. 100 ust. 4 ustawy stanowi on samochód osobowy. Nie ma bowiem w jego przypadku zastosowania wyłączenie odnoszące się do pojazdów objętych pozycją 8702 – pojazdów silnikowych do przewozu ≥ 10 osób razem z kierowcą. Same zaś samochody wyścigowe są wymienione wprost w opisie pozycji CN 8703, jak i art. 100 ust. 4 ustawy.

Odnosząc się zatem do Państwa wątpliwości należy stwierdzić, że stosownie do art. 100 ust. 1 pkt 2 ustawy wewnątrzwspólnotowe nabycie wyścigowego opisanego we wniosku samochodu podlega opodatkowaniu akcyzą”.

Należy zatem uznać, że na potrzeby podatku akcyzowego w zakresie pojazdów samochodowych istotna jest klasyfikacja pojazdu na gruncie Nomenklatury Scalonej (CN 8703) oraz fakt zarejestrowania takiego samochodu, który oznacza dopuszczenie do ruchu drogowego. Bez wpływu pozostaje fakt, że samochód ten nie będzie wykorzystywany do ruchu na drogach publicznych.

 

Maciej Jendraszczyk

Doradca podatkowy

Nr wpisu 12 238

Konsultant Podatkowy w Oddziale Wielkopolskim

maciej.jendraszczyk@isp-modzelewski.pl

tel. 618483348