Akcyza i Podatek Akcyzowy – Serwis ISP – Nr. 49/2022

 

OBRÓT WYROBAMI AKCYZOWYMI

1. Potwierdzenie zapłaty podatku akcyzowego.

Zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym, minister właściwy do spraw finansów publicznych określa, w drodze rozporządzenia, postacie znaków akcyzy i ich wzory, kryteria jakościowe znaków akcyzy, elementy znaków akcyzy oraz szczegółowe sposoby ich nanoszenia na typowe dla danego rodzaju wyrobów akcyzowych opakowania jednostkowe ? na podstawie tej delegacji wydane zostało rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy, które określa m.in. szczegółowe sposoby nanoszenia znaków akcyzy na typowe dla danego rodzaju wyrobów akcyzowych opakowania jednostkowe (§ 1 pkt 2 rozporządzenia).

Banderole są nanoszone na typowe dla danego rodzaju wyrobów akcyzowych opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych w sposób określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia, z tym że banderole legalizacyjne mogą być również nanoszone na opakowania jednostkowe w stanie, w jakim te opakowania występują poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy ? § 4 ust. 1 rozporządzenia.

W załączniku nr 4 do rozporządzenia, rysunek 5 przedstawia sposób umocowania odpowiednim klejem banderoli podatkowej i legalizacyjnej, o wymiarach 110 × 14 mm, bezpośrednio na opakowaniu jednostkowym (butelce) wyrobu winiarskiego o pojemności (zawartości) do 0,5 l włącznie oraz banderoli podatkowej i legalizacyjnej, o wymiarach 160 × 16 mm, bezpośrednio na opakowaniu jednostkowym (butelce) wyrobu winiarskiego o pojemności (zawartości) powyżej 0,5 l (od góry na zamknięciu i szyjce opakowania, w kształcie odwróconej litery „U”).

Mając na uwadze powyższe uregulowania, w interpretacji indywidualnej z dnia 13 sierpnia 2020 r. (0111-KDIB3-3.4013.116.2020.1.MK) wskazano, że opisany w stanie faktycznym sposób nanoszenia znaków akcyzy, gdy banderole mocowane są w przeważającej części na kapce oraz w granicach od 5 do 10 mm bezpośrednio na szyjce butelki i przypominają swoim kształtem odwróconą literę „U”, należy uznać za zgodny z zapisami ustawy i rozporządzenia. Taki sposób nanoszenia znaku akcyzy na opakowanie jednostkowe ma spowodować, aby zdjęcie znaku lub otwarcie opakowania w miejscu przeznaczonym do jego otwierania albo użycie wyrobu powodowały trwałe i widoczne uszkodzenie znaku w sposób uniemożliwiający jego powtórne użycie.

 

Marek Zagórski

adwokat

marek.zagórski@isp-modzelewski.pl