Akcyza i Podatek Akcyzowy – Serwis ISP – Nr. 49/2022

OPODATKOWANIE AKCYZĄ WYROBÓW ENERGETYCZNYCH

1. Definicja procesu metalurgicznego na gruncie podatku akcyzowego.

Zgodnie z art. 31b ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. Zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby gazowe przeznaczone do celów opałowych. Zakres przedmiotowego zwolnienia, podobnie jak w przypadku pozostałych zwolnień przedmiotowych przewidzianych w art. 31b rodzi liczne kontrowersje interpretacyjne.

Jako interesujący przykład wskazanych powyżej wątpliwości co do zakresu przedmiotowego zwolnienia, wskazać można stan faktyczny znajdujący się u podstaw wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 12 października 2017 r. (I SA/Sz 750/17). Wyrok powyższy został wydany w związku ze skargą kasacyjną od wyroku WSA oddalającego skargę Podatnika na niekorzystną interpretację przepisów prawa podatkowego. Przedmiotem interpretacji była zaś odpowiedź na następujące pytanie: ?czy proces powlekania produktów dla gastronomi (garnków, patelni) teflonem stanowi proces metalurgiczny w rozumieniu art. 31b ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. roku o podatku akcyzowym, a także czy wykorzystanie zakupionego przez wnioskodawcę gazu ziemnego w procesie powlekania produktów dla gastronomi (garnków, patelni) teflonem będzie uprawniało wnioskodawcę do korzystania ze zwolnienia określonego art. 31b ust. 1 pkt 4 powyższej ustawy. Sąd nie przychylił się w tym zakresie do oceny podatnika, jak wskazano w uzasadnieniu wyroku: ?Za trafne uznać należy zastrzeżenie organu, że zużycie gazu można zakwalifikować jako zwolnione z opodatkowania wyłącznie w takim zakresie, w jakim gaz ziemny wykorzystywany jest do procesu metalurgicznego w ścisłym tego znaczeniu. Z opisu stanu faktycznego sprawy wynika, że wnioskodawca produkuje produkty dla gastronomii, głównie naczynia typu: patelnie, garnki. Technologia wytwarza gotowych produktów składa się z kilku głównych procesów, wymagających dostarczania energii w celu podniesienia temperatury. Jednym z nich jest proces powlekania półwyrobów teflonem, który realizowany jest przy wykorzystaniu pieców gazowych wytwarzających bardzo wysoką temperaturę. Uwzględniając powyższy opis ? w ocenie Sądu orzekającego ? organ prawidłowo przyjął, że nie może korzystać ze zwolnienia gaz zużyty w procesach, w trakcie których nie następują zmiany właściwości fizykochemicznych metali. Skoro proces metalurgiczny zmierza do wytworzenia metalu w określonej postaci, to, jak już wskazano powyżej, wszystkie późniejsze czynności, jakim jest poddawany produkt wykraczają poza ten proces, a w takim przypadku wnioskodawca nie może korzystać ze zwolnienia od podatku akcyzowego na podstawie art. 31b ust. 1 pkt 4 u.p.a. W przekonaniu Sądu do procesu metalurgicznego, mając na uwadze powyższe wywody z pewnością nie można zaliczyć powlekania półproduktów teflonem, który jest tworzywem sztucznym. Czynności takie z pewnością wchodzą w skład procesu produkcji naczyń, nie mniej proces produkcyjny jest terminem znacznie szerszym niż termin proces metalurgiczny. Leksykon Naukowo Techniczny WNT, Warszawa 1984, definiuje „proces produkcji” jako zespół czynności przetwarzania surowców, materiałów i półwyrobów w wyroby; gdyż proces produkcyjny zawsze dotyczy określonego wyrobu, który przebiega w określonych komórkach produkcyjnych. Podstawową częścią procesu produkcji jest proces technologiczny. Ponadto w jego skład wchodzą procesy pomocnicze (magazynowanie, transport, kontrola, itd.). Proces technologiczny to podstawowa część procesu produkcyjnego, podczas której następuje zmiana kształtu przedmiotu i jego własności fizycznych, chemicznych i innych. Zgodnie natomiast ze Słownikiem językiem polskiego PWN (www.sjp.pwn.pl) „produkcja” to zorganizowana działalność mająca na celu wytwarzanie jakichś towarów, usług lub dóbr kultury; też: to, co zostało wytworzone.?

Uwzględniając powyższy wyrok wskazać należy, że omawiane zwolnienie znajdzie zastosowanie jedynie w przypadkach, w których wyrób akcyzowy zużywany będzie w trakcie procesów, w których zachodzą zmiany właściwości fizykochemicznych metali.

 

Marek Zagórski

adwokat

marek.zagórski@isp-modzelewski.pl