Akcyza i Podatek Akcyzowy – Serwis ISP – Nr. 49/2022

OPODATKOWANIE AKCYZĄ WYROBÓW TYTONIOWYCH

1. Produkcja i sprzedaż aromatów do płynów do papierosów elektronicznych a podatek akcyzowy.

Aromaty produkowane i sprzedawane z przeznaczeniem do wykorzystania jako dodatki do wytwarzania (komponowania) płynu do papierosów elektronicznych stanowią mieszaninę substancji aromatyzujących dodawaną do glikolu, gliceryny i innych składników. W kwestii tego jak należy traktować ich produkcję i sprzedaż, a w szczególności czy tak jak płynu do papierosów elektronicznych, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 35 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (dalej określanej jako: „ustawa”) w prawomocnym wyroku z dnia 4 lipca 2022r. (I SA/Ke 43/22) wypowiedział się WSA w Kielcach.

Przedmiotem sporu rozstrzygniętego wskazanym wyrokiem była treść art. 2 ust. 1 pkt 35 ustawy, zgodnie z którym płyn do papierosów elektronicznych definiuje się jako roztwór przeznaczony do wykorzystania w papierosach elektronicznych, zarówno z nikotyną, jak i bez nikotyny, w tym bazę do tego roztworu zawierającą glikol lub glicerynę.

Spółka produkująca i dystrybuująca aromaty do płynów do papierosów elektronicznych utrzymywała, że skoro aromaty te są przeznaczone do wykorzystania jako dodatek, domieszka przy wytwarzaniu płynów do papierosów elektronicznych, a więc nie stanowią głównego, podstawowego składnika przy wytwarzaniu (komponowaniu) płynu do papierosów elektronicznych, i nie nadają się do bezpośredniego wlania i używania w papierosie elektronicznym, to nie zawierają się w definicji powołanego przepisu.

Organ interpretacyjny uznał zaś, że przeznaczeniem aromatów jest ich wykorzystanie w papierosach elektronicznych, a zatem należy je zaliczyć do płynu do papierosów elektronicznych, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 35 ustawy. Zdaniem Dyrektora KIS za wyrób akcyzowy – płyn do papierosów elektronicznych – uznaje się wszelkie wyroby w postaci roztworu, które są przeznaczone do wykorzystania w e-papierosach, a to w ocenie Organu oznacza, że katalog roztworów stanowiących płyn do papierosów elektronicznych jest katalogiem otwartym, i o klasyfikacji danego roztworu jako płynu do papierosów elektronicznych w rozumieniu ustawy decyduje jego przeznaczenie, którym w przypadku produkowanych i sprzedawanych przez Spółkę aromatów jest ich wykorzystanie w papierosach elektronicznych.

WSA w Kielcach nie uwzględnił skargi Spółki na powołaną interpretację indywidualną, wydaną na jej wniosek przez Dyrektora KIS. Sąd odrzucił m.in. argumentację przywołaną przez Spółkę, że „jeżeli ustawodawca nie wskazał (tak jak to zrobił w akcyzie paliwowej), że akcyzą należy opodatkować także dodatki/domieszki do określonego wyrobu akcyzowego, to aromaty nie powinny podlegać akcyzie. Zasada dodatków i domieszek do wyrobów akcyzowych (tj. nietraktowanie ich akcyzowo jako wyrób, do którego mają być dodawane) jest niejako w sposób naturalny „stosowana” na gruncie akcyzy w przypadku innych wyrobów”.

Zdaniem Sądu argument ten jest błędny, ponieważ baza, z samej swej definicji, też nie jest produktem finalnym, a została uznana w przepisie za roztwór, zatem przepis nie wymaga, aby o uznaniu roztworu za płyn przeznaczony do papierosów elektronicznych przesądzała możliwość jego finalnego wykorzystania, czyli wlania bezpośrednio do papierosa. Za nieprawidłowe WSA uznał też poszukiwanie odniesień do opodatkowania domieszek do paliw oraz porównanie aromatów do dodatków do napojów alkoholowych – soków czy syropów, gdyż zarówno wyroby energetyczne, jak napoje alkoholowe stanowią odrębne kategorie wyrobów akcyzowych i zasady ich opodatkowania wykazują istotne różnice względem akcyzy od płynów do papierosów elektronicznych.

W ocenie Sądu, „sporny przepis należy rozumieć w ten sposób, że płynem do papierosów elektronicznych jest każdy roztwór przeznaczony do wykorzystania w papierosach elektronicznych, skoro bowiem w przepisie tym nie ma mowy, że chodzi o produkt finalny, który można użyć (wlać) do takiego papierosa, to. pojęcie „roztworu” jest szerokie i w jego zakresie mieści się każdy płyn, o ile jest „przeznaczony do wykorzystania w papierosach elektronicznych”

Uwzględniając powyższe ostatecznie WSA w powołanym wyroku skonstatował, że „pod pojęciem „płyn do papierosów elektronicznych” należy rozumieć nie tylko wyrób gotowy (finalny), z nikotyną jak i bez nikotyny, przeznaczony do wykorzystania w papierosach elektronicznych, lecz również produkty służące do jego wytworzenia, pod warunkiem, że mieszczą się w definicji ustawowej, jako roztwór przeznaczony do wykorzystania w papierosach elektronicznych. Ustawa nie ogranicza definicji „płynów do papierosów elektronicznych” do finalnych mieszanin (roztworów) bezpośrednio wlewanych do papierosa elektronicznego”.

 

dr Joanna Kiszka

joanna.kiszka@isp-modzelewski.pl

tel. (32) 259 71 50