Akcyza i Podatek Akcyzowy – Serwis ISP – Nr. 7/2018

 

5. Zwolnienie z akcyzy frakcji olejowych wykorzystywanych do produkcji energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 14
sierpnia 2018 r., sygn.. akt IPPP3/4513-3-3/15-5/S/SM uznał że Spółka nie będzie mogła skorzystać ze zwolnienia od
akcyzy frakcji olejowych wykorzystywanych do produkcji energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu.
Spółka
złożyła wniosek o udzielenie interpretacji przepisów prawa podatkowego w sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w
zakresie opodatkowania frakcji olejowych zużytych do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Spółka wskazała, że
zamierza uruchomić na terenie Polski instalacje służące do przetwarzania odpadów i ich frakcji wysokoenergetycznych
w opracowanym przez siebie procesie. W procesie depolimeryzacji z odpadów uzyskiwane będą paliwa energetyczne w
postaci płynnych węglowodorów. Dzięki zastosowanej technologii możliwe będzie uzyskanie:

 1. frakcji olejowych z odpadów (dalej: frakcje olejowe),
 2. energii elektrycznej i cieplnej w wyniku spalania frakcji olejowych.

Spółka wskazała, że planuje zakwalifikować powyższe wyroby do kodów CN 2710 19 43,
2710 19 46, 2710 19 47.

Otrzymywane frakcje olejowe będą spalane w agregatach prądotwórczych, stanowiących
ostatni element instalacji technologicznej. Instalacja służąca do spalania wytwarzanego paliwa będzie wyposażona w
moduł odzysku ciepła. Ciepło zostanie skierowane do wykorzystania we wcześniejszych etapach procesu produkcyjnego –
przygotowania surowca oraz konwersji odpadów do komponentów paliwowych. Spółka planuje uzyskiwać dla energii
elektrycznej wytwarzanej w ww. urządzeniu świadectwa pochodzenia z kogeneracji.

Spółka przedstawiła następujące pytanie: czy w opisanym stanie faktycznym Spółka
będzie mogła skorzystać ze zwolnienia z akcyzy frakcji olejowych wykorzystywanych do produkcji energii elektrycznej
i ciepła w skojarzeniu?

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym ,
zwanej dalej ustawą, przez wyroby akcyzowe rozumie się wyroby energetyczne, energię elektryczną, napoje alkoholowe,
wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy, przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

 1. produkcja wyrobów akcyzowych;
 2. wprowadzenie wyrobów akcyzowych do składu podatkowego;
 3. import wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem importu wyrobów akcyzowych wysłanych
  następnie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy z miejsca importu przez zarejestrowanego
  wysyłającego niebędącego importerem tych wyrobów;
 4. nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych, z wyłączeniem nabycia
  wewnątrzwspólnotowego dokonywanego do składu podatkowego;
 5. wyprowadzenie ze składu podatkowego, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy,
  wyrobów akcyzowych niebędących własnością podmiotu prowadzącego ten skład podatkowy, z wyłączeniem wyrobów
  akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, przez podmiot, o którym mowa w art.
  13 ust. 3;
 6. wysłanie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy importowanych wyrobów
  akcyzowych z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego niebędącego importerem tych wyrobów.

Powyższy przepis wskazuje zakres czynności i zdarzeń opodatkowanych podatkiem
akcyzowym. Czynności i zdarzenia wymienione w powyższym przepisie podlegają opodatkowaniu, jeżeli ich przedmiotem są
wyroby akcyzowe należące do kategorii wyrobów energetycznych, napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych lub suszu
tytoniowego.

Z opisu zdarzenia wynika, że Spółka w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
zamierza uruchomić na terenie Polski instalacje służące do przetwarzania odpadów i ich frakcji wysokoenergetycznych
w opracowanym przez siebie procesie. Instalacje będą pracowały według technologii, która pozwala na ekologiczny
odzysk energii zawartej w odpadach i użycie jej do wytwarzania energii elektrycznej. Dzięki zastosowaniu przez
Spółkę nowoczesnych metod fizycznego oczyszczania surowców, a następnie ich chemicznej konwersji, w procesie
depolimeryzacji, możliwe jest uzyskanie paliwa energetycznego w postaci płynnych węglowodorów. W dalszych etapach
procesu technologicznego otrzymane węglowodory są poddawane obróbce z użyciem metod rafineryjnych, pozwalających na
ich wykorzystanie do produkcji ekologicznie czystej energii elektrycznej oraz wartościowych frakcji olejowych.
Dzięki zastosowaniu tej technologii możliwe będzie uzyskanie:

 1. frakcji olejowych z odpadów (dalej: frakcje olejowe),
 2. energii elektrycznej i cieplnej w wyniku spalania frakcji olejowych.

Ostatnim etapem jest proces produkcji energii elektrycznej, polegający na spalaniu
otrzymywanych frakcji olejowych w agregatach prądotwórczych. Instalacja służąca do spalania wytwarzanego paliwa
będzie wyposażona w moduł odzysku ciepła.W uzupełnieniu z dnia 25 listopada 2014 r. Spółka poinformowała, że
agregaty prądotwórcze, w których Spółka będzie wytwarzać energię elektryczną i cieplną stanowią silniki spalinowe.

Wątpliwości Spółki dotyczą m.in. prawa do skorzystania ze zwolnienia od podatku dla
ww. frakcji olejowych, wykorzystywanych do produkcji energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu.    Zgodnie z § 6
pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego,
zwalnia się od akcyzy olej opałowy inny niż określony w art. 90 ust. 1 pkt 1 ustawy, wykorzystywany do produkcji
energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu, w przypadkach, o których mowa w art. 32 ust. 3ustawy
– jeżeli
spełnione są warunki, o których mowa w art. 32 ust. 5-13 ustawy.

W myśl art. 90 ust. 1 pkt 1 ustawy, obowiązkowi znakowania i barwienia podlegają
oleje opałowe o kodach CN od 2710 19 51 do 2710 19 69, z których 30% lub więcej objętościowo destyluje przy 350°C
lub których gęstość w temperaturze 15°C jest niższa niż 890 kilogramów/metr sześcienny. A zatem opisane we wniosku
frakcje olejowe, klasyfikowane przez Spółkę do kodów CN 2710 19 43, 2710 19 46, 2710 19 47 są wyrobem innym niż
oleje opałowe określone w art. 90 ust. 1 pkt 1ustawy (gdzie wymieniono wyroby o kodzie CN od 2710 19 51 do 2710 19
69).

Należy zauważyć, że w ww. przepisie § 6 pkt 1 lit. a rozporządzenia w sprawie
zwolnień od podatku akcyzowego ustawodawca posługuje się zwrotem „olej opałowy”. W ustawie o podatku akcyzowym nie
zdefiniowano ww. pojęcia (w art. 86 ust. 3 ustawy jest mowa wyłącznie o paliwach opałowych).

Pojęcie to występuje jednak w art. 89 ustawy, regulującym wysokość stawek akcyzy na
wyroby energetyczne. W art. 89 ust. 10 ustawy jest mowa o olejach opałowych, poprzez odniesienie się do wyrobów o
kodach CN 2710 19 51 do 2710 19 69.
Natomiast w art. 89 ust. 9 określono stawkę akcyzy dla przeznaczonych do
celów opałowych olejów napędowych o kodach CN 2710 19 41 do 2710 19 49.

Dlatego opisane we wniosku frakcje olejowe, zaliczone przez Spółkę do kodów CN 2710
19 43, 2710 19 46, 2170 19 47 nie można uznać za oleje opałowe, nie mieszczą się one bowiem w grupowaniu CN 2710 19
51 do 2710 19 69, o którym mowa w ww. art. 89 ust. 10 ustawy.
Ww. klasyfikacja przesądza o tym, że powinny one
być zaliczone do olejów napędowych (mieszczą się one w grupowaniu wymienionym w ww. art. 89 ust. 9 ustawy).

Dodatkowo potwierdza to sposób wykorzystania wyrobów przez Spółkę. Z uzupełnienia z
dnia 25 listopada 2014 r. wynika bowiem, że agregaty prądotwórcze, w których Spółka będzie wytwarzać energię
elektryczną i cieplną stanowią silniki spalinowe, a zatem frakcje olejowe będą używane do celów napędowych (spalane
w silnikach spalinowych).

Z uwagi zatem na fakt, że powstałe w procesie technologicznym wyroby o kodzie CN 2710
19 43, 2710 19 46, 2710 19 47 nie są olejami opałowymi, nie będą one mogły korzystać ze zwolnienia, jako
wykorzystywane w procesie produkcji energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu, o którym mowa w ww. § 6 pkt 1 lit.
a rozporządzenia w sprawie zwolnień.

Malwina Sik
konsultant prawny
aplikant
adwokacki

malwina.sik@isp-modzelewski.pl
tel.
(22) 517 30 67