Akcyza i Podatek Akcyzowy – Serwis ISP – Nr. 7/2018

8. Klasyfikacja olejów smarowych dla potrzeb akcyzy

Jak wskazał WSA w Krakowie w wyroku z dnia 26 marca 2018 r. (I SA/Kr 1252/17):
Ustalenie składu chemicznego olejów smarowych nabywanych przez podatnika jest możliwe na etapie produkcji, czyli na
podstawie wyjaśnień udzielonych przez producenta (dystrybutora), który jako jedyny posiada pełną wiedzę o składzie
wytwarzanych wyrobów, w tym także w zakresie istotnym dla klasyfikacji do kodu CN.

Jak wskazał WSA w przedmiotowym wyroku: ?Zgodnie z dyspozycją art. 3 ust. 1 ustawy z
dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 43 z późn. zm., powoływanej dalej jako „u.p.a.”) w
brzmieniu obowiązującym w 2012 r., do celów poboru akcyzy i oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy stosuje się
klasyfikację w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) zgodną z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z
dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.
Urz. WE L 256 z 7 września 1987 r. str. L, z późn. zm.; Dz.Urz.UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 2, str.
382, z późn. zm.). W myśl art. 2 ust. 1 pkt 1 u.p.a. wyrobami akcyzowymi w rozumieniu ustawy są wyroby energetyczne
wymienione w załączniku nr 1 do tejże ustaw. Pod pozycją 27 załącznika numer 1 do ustawy wymieniono: oleje ropy
naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, inne niż surowe; preparaty gdzie indziej niewymienione ani
niewłączone, zawierające 70% masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych,
których te oleje stanowią składniki zasadnicze preparatów; oleje odpadowe, mieszczące się pod pozycjami Nomenklatury
Scalonej 2710. Natomiast w pozycji 37 tegoż załącznika znajdują się: preparaty smarowe (włącznie z cieczami
chłodząco-smarującymi, preparatami do rozluźniania śrub i nakrętek, preparatami przeciwrdzewnymi i antykorozyjnymi,
preparatami zapobiegającymi przyleganiu do formy opartymi na smarach) oraz preparaty w rodzaju stosowanych do
natłuszczania materiałów włókienniczych, skóry wyprawionej, skór futerkowych lub pozostałych materiałów, z
wyłączeniem preparatów zawierających, jako składnik zasadniczy, 70% masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów
otrzymanych z minerałów bitumicznych, klasyfikowanych pod pozycjami Nomenklatury Scalonej 3403. Z kolei w myśl art.
86 ust. 1 pkt 2 u.p.a., zalicza się do wyrobów energetycznych między innymi wyroby objęte pozycjami CN 2701, 2702
oraz od 2704 do 2715. Stawka akcyzy dla olejów smarowych, o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem
wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710
19 99 została określona w art. 89 ust. 1 pkt 11 u.p.a. w wysokości: 1.180,00 zł/1.000 litrów. Przemieszczenie
wyrobów akcyzowych z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej na terytorium kraju jest zgodnie z art. 2
ust. 1 pkt 9 związku art. 8 ust. 1 pkt 4 u.p.a. czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, jeżeli
przemieszczenie to nie nastąpiło do składu podatkowego.

Kacper Wolak
Młodszy konsultant
podatkowy

kacper.wolak@isp-modzelewski.pl
Telefon:
22 517 30 77