Akcyza i Podatek Akcyzowy – Serwis ISP – Nr. 7/2018

9. Sposób ustalania procentowego udziału wyrobów gazowych w wartości produkcji sprzedanej

W niniejszym artykule autor na podstawie interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby
Skarbowej w Katowicach z dnia 16 czerwca 2016 r., znak: IBPP4/4513-104/16/EK dokonuje charakterystyki przepisów
ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (zwana dalej: „ustawą”) w zakresie sposobu ustalania
procentowego udziału wyrobów gazowych w wartości produkcji sprzedanej.

Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach została wydana w oparciu o
następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca jest przedsiębiorstwem zajmującym się głównie wytwarzaniem,
przesyłaniem oraz dystrybucją ciepła, wykorzystując w swojej działalności wyroby gazowe wskazane w art. 2 ust. 1 pkt
1b ustawy. Do produkcji energii cieplnej zużywa m.in. gaz ziemny w swoich kotłowniach osiedlowych i lokalnych na
terenie miast A i B. Wnioskodawca uzyskuje również przychody ze sprzedaży towarów, refaktury zimnej wody i energii
elektrycznej, usług transportowych oraz usług najmu powierzchni kominów oraz sieci ciepłowniczej, przychody ze
sprzedaży złomu, sprzedaży środków trwałych oraz przychody z przyznanych w drodze przetargu białych certyfikatów,
które są wynikiem działań służących do poprawy efektywności energetycznej. Zgodnie z przyjęta polityką rachunkowości
i stanowiskiem Komitetu Standardów Rachunkowości białe certyfikaty kwalifikowane są, jako przychody ze sprzedaży
energii (prawa majątkowe – białe certyfikaty). Jednocześnie w celu określenia czy Spółka spełnia warunek zakładu
energochłonnego, u której udział zakupu wyrobów gazowych w wartości produkcji sprzedanej wynosi nie mniej niż 5%
postępuje następująco określając wartość produkcji sprzedanej: przychody ze sprzedaży całego przedsiębiorstwa
pomniejsza o przychody uzyskane ze sprzedaży złomu, środków trwałych, przychody z przyznanych białych certyfikatów
oraz przychody uzyskane z tytułu refaktury zimnej wody i energii elektrycznej. W związku z powyższym opisem zadano
następujące pytanie: Czy do ustalenia pięcioprocentowego udziału wartości zakupu wyrobów gazowych w wartości
produkcji sprzedanej należy zaliczyć wartości uzyskane z: sprzedaży uzyskanej z tytułu refaktury zimnej wody i
energii elektrycznej, sprzedaży złomu, sprzedaży środków trwałych, przychodu z przyznanych w drodze przetargu
białych certyfikatów?

W ocenie Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach stosownie do treści art. 31b ust. 10
ustawy, przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby gazowe rozumie się podmiot, u którego udział zakupu wyrobów
gazowych w wartości produkcji sprzedanej wynosi nie mniej niż 5% w roku poprzedzającym rok, w odniesieniu do którego
jest ustalany procentowy udział. Zakład energochłonny wykorzystujący wyroby gazowe nie może być mniejszy niż
zorganizowana część przedsiębiorstwa rozumiana jako organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym
przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji
określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące
te zadania. W kwestii obliczania kosztów oraz wartości produkcji art. 17 Dyrektywy Rady 2003/96/WE z dnia 27
października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów
energetycznych i energii elektrycznej (Dz.Urz. UE.L Nr 283, str. 51 ze zm.) stanowi, że „zakład energochłonny”
oznacza jednostkę gospodarczą, określoną w art. 11, w której koszty nabycia produktów energetycznych i energii
elektrycznej wynoszą przynajmniej 3,0% wartości produkcji lub krajowy należny podatek energetyczny wynosi
przynajmniej 0,5% wartości dodanej. W ramach tej definicji, Państwa Członkowskie mogą stosować bardziej
rygorystyczne pojęcia, włącznie z wartością sprzedaży, definicjami dotyczącymi procesu i sektora. Natomiast ?nabycie
produktów energetycznych i energii elektrycznej? oznacza rzeczywisty koszt energii nabytej lub wytworzonej w ramach
zakładu. Zalicza się do niej jedynie energię elektryczną, ciepło i produkty energetyczne, które są wykorzystywane do
ogrzewania lub dla celów art. 8 ust. 2 lit. b) i c) ustawy. Włączone są wszystkie podatki poza podatkiem od wartości
dodanej, który może zostać odliczony. Pod pojęciem „wartość produkcji” należy rozumieć obrót, włącznie z subwencjami
bezpośrednio powiązanymi z ceną produktu, plus lub minus zmiany poziomu zapasów produktów gotowych, niegotowych oraz
towarów i usług nabytych w celu odsprzedaży, minus towary i usługi nabyte w celu odsprzedaży.

Zdaniem organu podatkowego wartość produkcji sprzedanej powinna być ustalana na
podstawie wydawanego corocznie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki
publicznej, na podstawie delegacji ustawowej z art. 18 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej
(t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 591). Na rok 2016 jest to rozporządzenie Rady Ministrów z 21 lipca 2015 r. w sprawie
programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016 (Dz.U. 2015 r., poz. 1304). Zgodnie z pkt 1.46
(Działalność przemysłowa) załącznika do ww. rozporządzenia, produkcja sprzedana przemysłu to wartość produkcji
sprzedanej w bieżących cenach bazowych, tj. przychód ze sprzedaży własnych wyrobów, robót i usług (bez podatku od
towarów i usług), pomniejszony o podatek akcyzowy, a powiększony o dotacje otrzymane do produktu. Ustalając
proporcję, o której mowa w art. 31b ust. 10 ustawy należy zatem posłużyć się powyższymi przepisami.

Reasumując w ocenie Dyrektora izby skarbowej w Katowicach mając na uwadze powyższe
przepisy, do wartości produkcji sprzedanej Wnioskodawca powinien wliczać przychody ze sprzedaży własnych wyrobów i
usług, natomiast nie wliczać przychodów z działalności handlowej, a więc Wnioskodawca nie powinien wliczać
przychodów ze sprzedaży uzyskanej z refaktury zimnej wody i energii elektrycznej, sprzedaży złomu, sprzedaży środków
trwałych oraz przychodów z przyznanych w drodze przetargu białych certyfikatów.

Marek Zagórski
konsultant
podatkowy

marek.zagorski@isp-modzelewski.pl
tel.
(22) 517 30 60