Akcyza i Podatek Akcyzowy – Serwis ISP – Nr. 7/2018

10. Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego w przypadku  zużycia wyrobu akcyzowego do wyprodukowania innego wyrobu akcyzowego

Zgodnie z art. 42 ust. 1 pkt 2  ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku
akcyzowym zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy następuje z dniem zużycia wyrobu akcyzowego w składzie
podatkowym; zobowiązanie podatkowe nie powstaje i wygasa obowiązek podatkowy, gdy zużyto wyrób akcyzowy do
wyprodukowania innego wyrobu akcyzowego, również w ramach procesów służących bezpośrednio produkcji tego
wyrobu.
Zgodnie z powyższym każde zużycie wyrobu akcyzowego w składzie podatkowym kończy procedurę zawieszenia
poboru akcyzy. Jednocześnie w sytuacji gdy ten wyrób akcyzowy zostanie zużyty w składzie podatkowym do produkcji
innego wyrobu akcyzowego, w tym również w ramach procesów służących bezpośrednio produkcji tego wyrobu akcyzowego, w
stosunku do tego zużytego w składzie podatkowym wyrobu nie powstaje zobowiązanie podatkowe, a obowiązek podatkowy
powstały w związku z jego wyprodukowaniem wygasa. Przepis ten ma na celu uniknięcie podwójnego opodatkowania wyrobów
akcyzowych.

Dla ustalenia znaczenia pojęć „proces produkcji wyrobu akcyzowego” i „wyprodukowanie
wyrobu akcyzowego”, o których mowa w ww. art. 42 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym, należy się odwołać do
wykładni gramatycznej tych pojęć. Zgodnie z definicją tych pojęć zawartych w Słowniku Języka Polskiego pod red. M.
Szymczaka, wyd. PWN, W-wa 1988, t. II s. 928, „produkować” to brać udział w produkcji, zajmować się produkcją
czegoś, wytwarzać coś, jak też powodować powstawanie, tworzenie się czegoś. Natomiast proces, to przebieg
następujących po sobie i powiązanych przyczynowo określonych zmian, stanowiących stadia, fazy, etapy rozwoju czegoś
np.: proces produkcyjny, czy też kolejno po sobie następujące zmiany fizykochemiczne materii. Z istoty tych
definicji wynika, że do procesu produkcji wyrobów akcyzowych należy zaliczyć zespół regularnie po sobie
następujących zjawisk, pozostających między sobą w związku przyczynowym, zmierzających do wytworzenia wyrobu
akcyzowego jakim jest energia elektryczna.

Tak więc niewątpliwie częścią procesu produkcji wyrobu akcyzowego, jakim jest energia
elektryczna, jest wytworzenie ciepła, które służy do przygotowania surowca np. mycia, rozdrobnienia, jak i konwersji
odpadów, a więc procesu chemicznego, jakim jest proces wymiany między substancjami i wytworzenia frakcji olejowych,
w wyniku spalania których wytwarzana jest energia elektryczna. Bez wytworzenia ciepła celem przygotowania surowca i
konwersji odpadów produkcja wskazanych frakcji olejowych, a tym samym energii elektrycznej, byłaby niemożliwa.
W
związku z powyższym art. 42 ust. 1 pkt 2 ustawy wskazuje, że zobowiązanie podatkowe nie powstaje i wygasa obowiązek
podatkowy, gdy zużyto wyrób akcyzowy do wyprodukowania innego wyrobu akcyzowego, również w ramach procesów służących
bezpośrednio produkcji tego wyrobu. Nie ulega wątpliwości, że w świetle powyższej argumentacji ciepło, które jest
odzyskiwane w procesie produkcji energii elektrycznej, w wyniku spalania frakcji olejowych, jest zużywane do
produkcji tych frakcji, w wyniku spalania których jest wytwarzana energia elektryczna. Tym samym zużycie produktów
energetycznych (frakcji olejowych) na terenie zakładu produkującego produkty energetyczne, do wytworzenia ciepła
pochodzącego z odzysku, stosownie do art. 42 ust. 1 pkt 2 ustawy nie będzie uznane za zdarzenie powodujące powstanie
zobowiązania podatkowego.

Malwina Sik
konsultant prawny
aplikant
adwokacki

malwina.sik@isp-modzelewski.pl
tel.
(22) 517 30 67