Akcyza i Podatek Akcyzowy – Serwis ISP – Nr. 7/2018

11. Ewidencja olejów smarowych przez podmiot zużywający

W niniejszym artykule autor na podstawie interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby
Skarbowej w Katowicach z dnia 29 czerwca 2016 r., znak: IBPP4/4513-196/16/MK dokonuje charakterystyki przepisów
ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (zwana dalej: „ustawą”) w przedmiocie ewidencji wyrobów
akcyzowych objętych zwolnieniem z akcyzy ze względu na przeznaczenie.

Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach została wydana w oparciu o
następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca jest spółka prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie produkcji
przewodów wysokociśnieniowych dla branży motoryzacyjnej. Spółka jest zarejestrowana dla celów podatku akcyzowego
zgodnie z art. 16 ust. l ustawy. Spółka prowadzi ewidencję wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem ze względu na
przeznaczenie w formie papierowej. W jednym ze swoich Zakładów Spółka planuje uruchomienie nowej linii do produkcji
mieszanek gumowych. W nowej produkcji Spółka będzie wykorzystywała między innymi oleje smarowe jako plastyfikatory i
środek wiążący w procesie technologicznym produkcji mieszanek gumowych. W procesie technologicznym wszystkie
składniki mieszanki zostają ze sobą połączone i w ujęciu makroskopowym tworzą jeden materiał. W produkcji mieszanek
gumowych będą wykorzystywane dwa typy oleju smarowego, które będą pobierane do produkcji z dwóch niezależnych
zbiorników wchodzących w skład systemu produkcyjnego. Zbiorniki funkcjonują w zamkniętym układzie produkcji
mieszanek gumowych. Zamówienie oleju smarowego będzie odbywało się w oparciu o prognozy zużycia oraz wskazania
czujników poziomu w zbiornikach. Spółka w przedmiotowej sprawie będzie nabywała oleje smarowe od podmiotów
prowadzących skład podatkowy. Oleje będą dostarczane do Spółki bezpośrednio ze składu podatkowego cysterną
samochodową, na podstawie Dokumentów Dostawy.  W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy przedstawiony
przez Spółkę sposób ujmowania zużycia olejów smarowych w planowanym systemie produkcji mieszanek gumowych w
ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na przeznaczenie polegający na wprowadzeniu
do ewidencji danej dostawy i następnie w tej samej dacie wykazanie jej w całości jako zużycie jest prawidłowe?

Zdaniem organu podatkowego mając na uwadze powyższy opis zdarzenia przyszłego oraz
przepisy ustawy, Spółka może w tej samej dacie i w tych samych ilościach ujmować w ewidencji wyrobów akcyzowych
zwolnionych ze względu na przeznaczenie odbiór wyrobów akcyzowych oraz ich zużycie. Wynika to z faktu, że
ustawodawca posługuje się sformułowaniem „zużycie”, które nie zostało zdefiniowanie w ustawie, tym samym należy
odwołać się do potocznego znaczenia tego słowa. Zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego pod red. M. Szymczaka, PWN
Warszawa 1989 – „zużyć” oznacza: „zniszczyć coś lub wyczerpać zapas czegoś przez dłuższe używanie”. Natomiast
zgodnie z internetowym słownikiem języka polskiego Wydawnictwa PWN (htpp://sjp.pwn.pl) „zużyć” to:

  • wykorzystać coś w jakiejś części lub w całości,
  • zniszczyć coś częstym lub długim używaniem,
  • wyniszczyć kogoś fizycznie lub psychicznie.

Natomiast według Wielkiego Języka Słownika Polskiego (http://www.wsjp.pl), „zużyć”
oznacza:

  • wyczerpać coś (robiąc coś i używając czegoś, doprowadzić do wyczerpania tego),
  • spożytkować (przeznaczyć coś na zrobienie czegoś).

Zatem „zużycie” rozumiane winno być jako czynność dokonaną. Tym samym zużycie oznacza
definitywne wykorzystanie wyrobu akcyzowego. Wobec powyższego, co do zasady wprowadzenie olejów smarowych do
zbiorników instalacji służącej wytwarzaniu mieszanek gumowych nie powinno być utożsamiane z ich faktycznym zużyciem,
które dopiero co ma nastąpić.  Zauważyć również należy, że ewidencja wyrobów akcyzowych prowadzona powinna być w
sposób ciągły i umożliwiający identyfikację poszczególnych rodzajów wyrobów akcyzowych oraz podlegających wpisaniu
czynności lub stanów faktycznych związanych z wyrobami akcyzowymi. Jednocześnie wpisów do dokumentacji dokonuje się
niezwłocznie po zakończeniu czynności lub zaistnieniu stanu faktycznego, podlegających wpisaniu, nie później jednak
niż następnego dnia roboczego.

W ocenie Dyrektora Izby Skarbowej w przedstawionym zdarzeniu przyszłym występuje
sytuacja wyjątkowa, bowiem zgodnie z opisem sprawy oleje smarowe po dostarczeniu ze składu podatkowego wprowadzane
są bezpośrednio do zbiorników wchodzących w skład systemu produkcyjnego. Zbiorniki jako elementy składowe systemu są
na stałe połączone z mikserem, nie stanowią odrębnej infrastruktury magazynowej. Oleje smarowe znajdujące się w
zbiornikach będą wykorzystywane tylko do produkcji mieszanek gumowych i brak jest możliwości pobrania ich na inne
cele. Jednocześnie Spółka nie jest w stanie na bieżąco monitorować poziomu oleju smarowego w zbiornikach.

Zatem gdy oleje są dostarczane bezpośrednio na produkcję oraz zbiorniki stanowią
nieodłączny element składowy systemu produkcyjnego pracującego w tzw. obiegu zamkniętym i brak jest możliwości
pobrania oleju smarowego z tego systemu produkcji na inne cele, a także brak jest również możliwości określenia
precyzyjnej ilości oleju pozostałego w zbiornikach, zgodzić się należy ze stanowiskiem, że Spółka może w tej samej
dacie i w tych samych ilościach ujmować w ewidencji wyrobów akcyzowych zwolnionych ze względu na przeznaczenie
odbiór wyrobów akcyzowych oraz ich zużycie.

Marek Zagórski
konsultant
podatkowy

marek.zagorski@isp-modzelewski.pl
tel.
(22) 517 30 60