Akcyza i Podatek Akcyzowy – Serwis ISP – Nr. 7/2018

12. Zakres pojęcia proces metalurgiczny w kontekście zwolnienia przewidzianego w art. 31b ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r.

Zgodnie z art. 31b ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. Zwalnia się od akcyzy
czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby gazowe przeznaczone do celów opałowych. Zakres
przedmiotowego zwolnienia, podobnie jak w przypadku pozostałych zwolnień przedmiotowych przewidzianych w art. 31b
rodzi liczne kontrowersje interpretacyjne.

Jako interesujący przykład wskazanych powyżej wątpliwości co do zakresu
przedmiotowego zwolnienia, wskazać można stan faktyczny znajdujący się u podstaw wyroku Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Szczecinie z dnia 12 października 2017 r. (I SA/Sz 750/17). Wyrok powyższy został wydany w
związku ze skargą kasacyjną od wyroku WSA oddalającego skargę Podatnika na niekorzystną interpretację przepisów
prawa podatkowego. Przedmiotem interpretacji była zaś odpowiedź na następujące pytanie: ?czy proces powlekania
produktów dla gastronomi (garnków, patelni) teflonem stanowi proces metalurgiczny w rozumieniu art. 31b ust. 1 pkt 4
ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. roku o podatku akcyzowym, a także czy wykorzystanie zakupionego przez wnioskodawcę
gazu ziemnego w procesie powlekania produktów dla gastronomi (garnków, patelni) teflonem będzie uprawniało
wnioskodawcę do korzystania ze zwolnienia określonego art. 31b ust. 1 pkt 4 powyższej ustawy.  Sąd nie przychylił
się w tym zakresie do oceny podatnika, jak wskazano w uzasadnieniu wyroku: ?Za trafne uznać należy zastrzeżenie
organu, że zużycie gazu można zakwalifikować jako zwolnione z opodatkowania wyłącznie w takim zakresie, w jakim gaz
ziemny wykorzystywany jest do procesu metalurgicznego w ścisłym tego znaczeniu. Z opisu stanu faktycznego sprawy
wynika, że wnioskodawca produkuje produkty dla gastronomii, głównie naczynia typu: patelnie, garnki. Technologia
wytwarza gotowych produktów składa się z kilku głównych procesów, wymagających dostarczania energii w celu
podniesienia temperatury. Jednym z nich jest proces powlekania półwyrobów teflonem, który realizowany jest przy
wykorzystaniu pieców gazowych wytwarzających bardzo wysoką temperaturę. Uwzględniając powyższy opis – w ocenie Sądu
orzekającego – organ prawidłowo przyjął, że nie może korzystać ze zwolnienia gaz zużyty w procesach, w trakcie
których nie następują zmiany właściwości fizykochemicznych metali. Skoro proces metalurgiczny zmierza do wytworzenia
metalu w określonej postaci, to, jak już wskazano powyżej, wszystkie późniejsze czynności, jakim jest poddawany
produkt wykraczają poza ten proces, a w takim przypadku wnioskodawca nie może korzystać ze zwolnienia od podatku
akcyzowego na podstawie art. 31b ust. 1 pkt 4 u.p.a. W przekonaniu Sądu do procesu metalurgicznego, mając na uwadze
powyższe wywody z pewnością nie można zaliczyć powlekania półproduktów teflonem, który jest tworzywem sztucznym.
Czynności takie z pewnością wchodzą w skład procesu produkcji naczyń, nie mniej proces produkcyjny jest terminem
znacznie szerszym niż termin proces metalurgiczny. Leksykon Naukowo Techniczny WNT, Warszawa 1984, definiuje „proces
produkcji” jako zespół czynności przetwarzania surowców, materiałów i półwyrobów w wyroby; gdyż proces produkcyjny
zawsze dotyczy określonego wyrobu, który przebiega w określonych komórkach produkcyjnych. Podstawową częścią procesu
produkcji jest proces technologiczny. Ponadto w jego skład wchodzą procesy pomocnicze (magazynowanie, transport,
kontrola, itd.). Proces technologiczny to podstawowa część procesu produkcyjnego, podczas której następuje zmiana
kształtu przedmiotu i jego własności fizycznych, chemicznych i innych. Zgodnie natomiast ze Słownikiem językiem
polskiego PWN (www.sjp.pwn.pl) „produkcja” to zorganizowana działalność mająca na celu wytwarzanie jakichś towarów,
usług lub dóbr kultury; też: to, co zostało wytworzone.?

Uwzględniając powyższy wyrok wskazać należy, że omawiane zwolnienie znjadzie
zastosowanie jedynie w przypadkach, w których wyrób akcyzowy zużywany będzie w trakcie procesów, w których zachodzą
zmiany właściwości fizykochemicznych metali.

Alan Lipnicki
Młodszy Konsultant
podatkowy

alan.lipnicki@isp-modzelewski.pl
tel.
(22) 517 30 60