Akcyza i Podatek Akcyzowy – Serwis ISP – Nr. 7/2018

13. Definicja procesu mineralogicznego w podatku akcyzowym

W niniejszym artykule autor na podstawie interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby
Skarbowej w Katowicach z dnia 28 kwietnia 2016 r., znak IBPP4/4513-20/16/PK dokonuje charakterystyki przepisów
ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (zwana dalej: „ustawą”) w zakresie zwolnienia od akcyzy energii
elektrycznej wykorzystywanej w procesach mineralogicznych.

Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach została wydana w oparciu o
następujące zdarzenie przyszłe: Podstawowym obszarem działalności Spółki jest produkcja wyrobów z uszlachetnianego
węgla i grafitu. W procesach produkcyjnych Spółka wykorzystuje między innymi duże ilości energii elektrycznej, którą
nabywa od zewnętrznego dostawcy. Spółka zamierza rozpocząć działalność w zakresie obrotu energią elektryczną, w tym
w zakresie obrotu na rzecz podmiotów posiadających status nabywców końcowych. W związku z powyższym Spółka planuje
uzyskanie koncesji na obrót energią elektryczną oraz w dalszej kolejności dokonanie rejestracji dla celów akcyzy w
zakresie energii elektrycznej z uwagi na rozpoczęcie wykonywania czynności opodatkowanych akcyzą, tj. (i) sprzedaż
energii elektrycznej do nabywców końcowych < art. 9 ust. 1 pkt 2) ustawy akcyzowej> oraz (ii.) zużycie energii
elektrycznej przez podmiot posiadający koncesję . W ramach prowadzonej na terytorium kraju działalności gospodarczej
Spółka zajmuje się działalnością  produkcyjną, która zaklasyfikowana jest do grupowań PKD z 2007 r. 23.99.Z i
23.20.Z (grupowania PKD z 2004 r. 26.82.Z i 26.26.Z) W związku z powyższym opisem zadano m. in. następujące pytanie:
Czy realizowana przez Spółkę działalność produkcyjna zaklasyfikowana do grupowań PKD z 2007 r. 23.99.Z i 23.20.Z
(grupowania PKD z 2004 r. 26.82.Z i 26.26.Z) stanowi proces mineralogiczny w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 33 ustawy
akcyzowej?

W ocenie Dyrektora Izby Skarbowej z dniem 1 stycznia 2016 r. wprowadzono zwolnienia
dla energii elektrycznej wykorzystywanej w procesach mineralogicznych. Procesy te zostały zdefiniowane jako procesy
sklasyfikowane w nomenklaturze NACE pod kodem DI 26 „produkcja produktów z pozostałych surowców niemetalicznych”.
Organ podkreślił, że zgodnie z art. 1 ust. 1 rozporządzenia Rady (EWG) nr 3037/90 w sprawie statystycznej
klasyfikacji działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej, celem tego rozporządzenia jest ustanowienie
wspólnej statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej. Nomenklatura ta klasyfikuje produkcję danego towaru,
natomiast w definicji procesów mineralogicznych jest mowa o procesach sklasyfikowanych na podstawie tej
nomenklatury. Jest tu zatem mowa o dwóch różnych czynnościach, które w praktyce mogą lecz nie musza się pokrywać.
Jak wynika bowiem z potocznego znaczenia produkcja oznacza zorganizowaną działalność mającą na celu wytworzenie np.
określonych towarów, lakonicznie ujmując jest to wytwarzanie określonych towarów. Natomiast proces jest to ciąg
następujących po sobie zmian powiązanych przyczynowo. Zgodnie z Małym słownikiem języka polskiego Wydawnictwo
Naukowe PWN Warszawa 1993 r. str. 708 „proces” to przykładowo: przebieg regularnie następujących po sobie zjawisk,
pozostających między sobą w związku przyczynowym; kolejno następujące po sobie zmiany fizykochemiczne: p.
technologiczny, fermentacyjny, p. zapalny, p. gnilny. Tym samym jako proces należy rozumieć tylko ciąg regularnie
następujących po sobie zjawisk, pozostających między sobą w związku przyczynowym. Na podstawie powyższego należy
zauważyć, że pojęcie procesu ma węższy zakres niż produkcja, która może składać się z samego procesu lecz może być
też efektem kilku procesów lub też kompilacją procesów oraz czynności nie stanowiących procesu jak i też w ramach
produkcji może nie zachodzić żaden proces.

Zdaniem organu podatkowego za proces mineralogiczny, co do zasady, nie można uznać
czynności magazynowania, komponowania mieszanek, transportowania, kruszenia, mielenia, przesiewania, sortowania,
formowania, wszelkiego rodzaju obróbki mechanicznej minerałów lub wyrobów z nich uzyskanych – które mają miejsce
przed rozpoczęciem procesu mineralogicznego lub po jego zakończeniu. W tych bowiem przypadkach nie dochodzi do
przemiany właściwości fizyko-chemicznych minerałów. W ramach odstępstwa od powyższej zasady do procesu
mineralogicznego należy zaliczyć te z ww. czynności, które są bezpośrednio związane z procesem mineralogicznym i
stanowią pewna fazę przejściową pomiędzy poszczególnymi etapami procesu mineralogicznego bez której niemożliwe
byłoby kontynuowanie tego procesu. W konsekwencji energia elektryczna wykorzystana do czynności stanowiących element
produkcji lecz nie mieszczących się w procesie mineralogicznym będzie podlegała opodatkowaniu na zasadach ogólnych.
 

Tym samym zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach mając na uwadze, że nie
wszystkie etapy produkcji opisane przez wnioskodawcę mogą być uznane za proces mineralogiczny, a w konsekwencji
również nie cała wykorzystana, do opisanej produkcji energia elektryczna, będzie objęta zwolnieniem.

Marek Zagórski
konsultant
podatkowy

marek.zagorski@isp-modzelewski.pl
tel.
(22) 517 30 60