Akcyza i Podatek Akcyzowy – Serwis ISP – Nr. 7/2018

15. Wykazanie w deklaracji ubytków wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 ustawy objętych zerową stawką akcyzy ze względu na przeznaczenie.

W niniejszym artykule autor na podstawie interpretacji indywidualnej Dyrektora
Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 20 czerwca 2016 r., znak: IBPP4/4513-118/16/PK dokonuje charakterystyki przepisów
ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (zwana dalej: „ustawą”) w przedmiocie wykazania w deklaracji
ubytków wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 ustawy objętych zerową stawką akcyzy ze względu na
przeznaczenie.

Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach została wydana w oparciu o
następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca jest spółka będąca producentem wyrobów o charakterze karbo- i
petrochemicznym wykorzystywanych w przemyśle chemicznym. W ramach wykonywanej działalności Spółka dokonuje w swoim
składzie podatkowym produkcji i sprzedaży m.in. wyrobów energetycznych wskazanych w załączniku nr 2 do ustawy innych
niż określone w art. 89 ust. 1 pkt 1-13 tej ustawy, przeznaczonych do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub
domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych.
Podczas wykonywania przez Spółkę czynności takich jak przyjęcie, przeładunek, wydanie i przemieszczanie ww. wyrobów
może dochodzić do powstania ponadnormatywnych ubytków, które zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy akcyzowej podlegają
opodatkowaniu podatkiem akcyzowym. Od dnia 1 stycznia 2016 r. spółka jest zobowiązana uiszczać podatek akcyzowy od
powstałych ubytków ww. wyrobów. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Na jakim wzorze spółka jest
zobowiązana złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu celnego deklarację podatkową w przypadku opodatkowania ubytków
wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 ustawy objętych zerową stawką akcyzy ze względu na przeznaczenie?

Zdaniem organu podatkowego w przypadku ubytków wyrobów akcyzowych przekraczających
normy dopuszczalnych ubytków, o których mowa w art. 85 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 lit. a oraz w przepisach wydanych
na podstawie art. 85 ust. 7, a także całkowitego zniszczenia wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt
20, z wyłączeniem ubytków i całkowitego zniszczenia, o których mowa w art. 30 ust. 3, podatnik jest obowiązany, bez
wezwania organu podatkowego, składać deklarację podatkową, obliczać oraz wpłacać akcyzę za dzienny okres
rozliczeniowy, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał ten ubytek lub powstało
całkowite zniszczenie. Wzory deklaracji podatkowych zostały określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14
grudnia 2015 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty
akcyzy (Dz.U. z 2015 r. poz. 2279). Zgodnie z § 1 pkt 1 ww. rozporządzenia określa ono wzory deklaracji podatkowych
dla podatku akcyzowego, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1, art. 24 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 24b ust. 1 pkt 2 i 3
oraz art. 106 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, zwanej dalej „ustawą”. W § 2 ust. 1
ww. rozporządzenia stwierdza się, że deklaracje podatkowe, o których mowa w § 1 pkt 1, składają się z formularza
głównego (AKC-4/AKC-4zo), którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia, oraz formularzy szczegółowych o
podatku akcyzowym dla poszczególnych grup wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych (AKC-4/A, AKC-4/B, AKC-4/C,
AKC-4/D, AKC-4/E, AKC-4/F, AKC-4/H, AKC-4/I, AKC-4/J, AKC-4/K, AKC-4/L), których wzory określają załączniki nr 2-12
do rozporządzenia.

Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej prowadzi to do wniosku, że podatnik jest zobowiązany
do składania deklaracji podatkowych w których winien uwzględnić również opodatkowanie powstałych ubytków. W ww.
rozporządzeniu określono wzór deklaracji głównej oraz wzory deklaracji dla konkretnych wyrobów akcyzowych. Przy czym
do deklaracji głównej przypisano załączniki (wzory określono w załącznikach 2-12 rozporządzenia), przeznaczone do
wykazania opodatkowania poszczególnych wyrobów akcyzowych. Jednocześnie podkreślić należy, że dla konkretnych grup
wyrobów zostały ustalone wzory formularzy szczegółowych, w których w zależności do jakiej grupy wyrobów akcyzowych
został przyporządkowany dany wyrób wykazuje się również jego ubytki podlegające opodatkowaniu akcyzą. Natomiast
deklaracja podatkowa dla podatku akcyzowego składa się z formularza głównego oraz formularza szczegółowego. Tym
samym dla prawidłowego złożenia deklaracji podatkowej wymagane jest w pierwszej kolejności wypełnienie formularza
szczegółowego, a dopiero po tym (na podstawie uzyskanych z tego formularze szczegółowego danych) wypełnienie
formularza ogólnego AKC4/AKC4zo.

Reasumując w ocenie organu podatkowego dla prawidłowego opodatkowania powstałych u
Wnioskodawcy opisanych ubytków wyrobów energetycznych ubytki te winny być w pierwszej kolejności wykazane w
formularzu szczegółowym AKC4/D (podatek akcyzowy od paliw silnikowych) w sekcji F ww. deklaracji AKC4/D w pozycji
dotyczącej nazwy grupy wyrobów. Jednocześnie dla wykazania, że ubytki te dotyczą wyrobów wskazanych w załączniku nr
2, dla których stawka podatku ze względu na przeznaczenie wynosiła 0 zł, należy wyraźnie zaznaczyć w opisie (nazwie
grupy wyrobów dla których ustalono odrębne stawki akcyzy), że ubytek dotyczy wyrobu, który nie został wykorzystany
(użyty) do celów opałowych i napędowych. Pozwoli to na określenie w składanej deklaracji, że ubytek podlegający
opodatkowaniu stawką, o której mowa w art. 89 ust. 2d dotyczy wyrobów, dla których miała zastosowanie zerowa stawka.

Reasumując w formularzu AKC4/AKC4zo przedmiotowy ubytek należy wykazać w polu 23 i
30. Ponadto mając na względzie brzmienie art. 21 ust. 9 ustawy, w myśl którego Wnioskodawca jest obowiązany do
obliczenia i wpłaty akcyzy za dzienny okres rozliczeniowy, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym powstał ten ubytek – kwota zapłaconego podatku od ww. ubytku winna być uwzględniona odpowiednio w
polu 35 deklaracji AKC4/AKC4zo.

Marek Zagórski
konsultant
podatkowy

marek.zagorski@isp-modzelewski.pl
tel.
(22) 517 30 60