Akcyza i Podatek Akcyzowy – Serwis ISP – Nr. 7/2018

2. Usługowy rozlew piwa a zwolnienie od akcyzy

Jak stanowi § 13 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego
2017 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego zwalnia się od akcyzy podatników produkujących piwo, którzy w roku
kalendarzowym wyprodukowali do 200 000 hl piwa – w wysokości 50% kwoty akcyzy obliczonej z zastosowaniem stawki
akcyzy określonej w art. 94 ust. 4 ustawy. Czy do powyższego limitu należy wliczać ilość usługowo rozlewanego piwa?

W kwestii tej wypowiedział się Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji
indywidualnej z dnia 31 lipca 2018 r. (0111-KDIB3-3.4013.93.2018.3.MAZ). Jak wskazał wnioskodawca, przedstawiając
stan faktyczny: ?W ramach usługi rozlewu piwa na rzecz innego podmiotu, Spółka wykorzystując swój park maszynowy
wykonuje usługę rozlewu piwa dostarczonego przez Zleceniodawcę w opakowania Zleceniodawcy, który następnie odbiera
wyrób gotowy (piwo) i we własnym zakresie oraz na własne ryzyko wprowadza je na rynek?. Wnioskodawca miał wątpliwość
czy powyższą usługę należy wliczać do powyższego limitu zwolnienia od akcyzy produkcji piwa. Jak wskazał organ w
przedmiotowej interpretacji: ?(?) rozlew piwa jest tożsamy z jego produkcją, na gruncie przepisów art. 94 ust. 2
ustawy. Taki sposób rozumienia istoty rozlewu piwa potwierdził Wnioskodawca w opisie stanu faktycznego, wskazując,
że jest producentem piwa w zakresie rozlewu. Ustawa o podatku akcyzowym nie definiuje pojęcia „rozlew”, z uwagi na
jednoznaczne jego brzmienie literalne. W konsekwencji powyższego rozlew piwa, bez względu na to, czy jest ono
własnością podmiotu rozlewającego, czy też innego podmiotu, a sama czynność rozlewu następuje w ramach świadczonej
usługi, będzie produkcją piwa na gruncie przepisów ustawy. Przepisy ustawy o podatku akcyzowym ani rozporządzenia w
sprawie zwolnień od akcyzy nie różnicują bowiem czynności rozlewu piwa w zależności od tego, czy jest dokonywany na
własny rachunek, czy też na zlecenie innego podmiotu.

W § 13 rozporządzenia jest mowa o zwolnieniu od akcyzy w przypadku produkcji piwa w
roku kalendarzowym w ilości do 200 000 hl. Produkcję piwa, wobec braku odmiennej definicji w rozporządzeniu i wobec
faktu, że rozporządzenie jest aktem wykonawczym do ustawy o podatku akcyzowym, należy rozumieć zgodnie z brzmieniem
art. 94 ust. 2 ustawy. Produkcją piwa jest więc jego wytwarzanie, przetwarzanie oraz rozlew. Zatem należy uznać, że
produkcja piwa, realizowana w formie rozlewu piwa własnego oraz usługowego rozlewu piwa, jest ograniczona do ilości
200 000 hl piwa w roku kalendarzowym w przypadku, gdy podmiot dokonujący tej czynności zamierza korzystać ze
zwolnienia od akcyzy, określonego w § 13 ust. 1rozporządzenia, w brzmieniu nadanym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia
zmieniającego. Przy czym możliwość skorzystania ze zwolnienia od akcyzy na podstawie § 13 ust. 1 rozporządzenia ma
zastosowanie wobec podatników:

  • prawnie i ekonomicznie niezależnych od innych przedsiębiorców wytwarzających piwo;
  • posiadających miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w odrębnym miejscu niż
    inni przedsiębiorcy zajmujący się produkcją piwa;
  • niewytwarzających piwa na podstawie licencji uzyskanych od innych przedsiębiorców.

W tym miejscu nie można zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, który dowodząc
swoich racji twierdzi, że piwa rozlewanego usługowo nie wlicza się do limitu produkcji 200 000 hl, uprawniającego do
skorzystania ze zwolnienia od akcyzy, ponieważ piwo to znajduje się w składzie podatkowym w procedurze zawieszenia
poboru akcyzy, a wobec Spółki (czyli podmiotu dokonującego rozlewu) nie powstanie zobowiązanie podatkowe od tego
piwa. Bez znaczenia będzie w tym wypadku fakt, że piwo przekazane do usługowego rozlewu będzie przemieszczane ze
składu podatkowego zlecającego do składu podatkowego Wnioskodawcy, w procedurze zawieszenia poboru akcyzy. Nie
będzie miało również znaczenia to, że po dokonaniu usługowego rozlewu, piwo będzie przemieszczane ze składu
podatkowego Spółki do składu podatkowego zleceniodawcy w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, a u Wnioskodawcy nie
dojdzie do zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy. Nie można zgodzić się również z twierdzeniem
Wnioskodawcy, że czynność usługowego rozlewu (produkcji) piwa będzie dla Spółki neutralna z punktu widzenia
analizowanych przepisów rozporządzenia, ponieważ wobec rozlanego piwa nie powstanie należna kwota akcyzy, gdyż
procedura zawieszenia poboru akcyzy nastąpi u zleceniodawcy. Ponownego podkreślenia wymaga bowiem, że rozlew jest
tożsamy z produkcją piwa (?)?.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że usługowy rozlew piwa wchodzi do limitu
200 000 hl, określonego w § 13 ust. 1 rozporządzenia z dnia 24 lutego 2017 r.

Maciej Jendraszczyk
Doradca
podatkowy

Nr wpisu 12 238
Konsultant
Podatkowy

w Oddziale Wielkopolskim
maciej.jendraszczyk@isp-modzelewski.pl
tel.
618483348