Akcyza i Podatek Akcyzowy – Serwis ISP – Nr. 7/2018

3. Podstawy opodatkowania piw smakowych

W sprawie będącej przedmiotem rozstrzygnięcia NSA w wyroku z dnia 1 sierpnia 2018 r.
(sygn. I GSK 678/16), spółka wystąpiła z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty w podatku akcyzowym od piwa wskazując, że
rozliczając akcyzę od piwa zawyżała podstawę opodatkowania w odniesieniu do tzw. piw słodzonych, przy produkcji
których już po zakończeniu procesu fermentacji dodaje się substancje słodzące. Wynikająca z przepisów akcyzowych
podstawa opodatkowania dla piwa, tj. ekstrakt brzeczki podstawowej, obejmuje jedynie te substancje, które znajdowały
się w brzeczce do momentu zakończenia jej fermentacji i nie obejmuje substancji, które stosuje się dla „dosładzania”
piwa już przefermentowanego. W konsekwencji wniosek dotyczył nadpłaconej przez Spółkę akcyzy od piw słodzonych, w
części odpowiadającej „dodatkowym” substancjom słodzącym dodanym do piwa już po zakończeniu fermentacji.

NSA wskazał w uzasadnieniu, że zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy o podatku akcyzowym,
podstawą opodatkowania piwa jest liczba hektolitrów gotowego wyrobu na 1 stopień Plato. Natomiast zgodnie z § 2 pkt
1, 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2009 r. w sprawie sposobu ustalania parametrów służących
do określenia podstawy opodatkowania piwa, użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają: zawartość alkoholu – ułamek
masowy alkoholu etylowego w gotowym wyrobie, wyrażony w procentach m/m, odpowiadający gęstości destylatu otrzymanego
po destylacji próbki piwa, oznaczony w sposób określony w § 3 ust. 3; zawartość ekstraktu rzeczywistego – ułamek
masowy ekstraktu w gotowym wyrobie, bez względu na fazę produkcji, w której ten ekstrakt został wprowadzony do piwa,
wyrażony w procentach m/m, obliczony na podstawie zawartości alkoholu oraz ekstraktu w gotowym wyrobie, oznaczony w
sposób określony w § 3 ust. 3; zawartość ekstraktu brzeczki podstawowej – ułamek masowy ekstraktu brzeczki piwnej,
wyrażony w procentach m/m, obliczony na podstawie zawartości alkoholu oraz ekstraktu rzeczywistego w gotowym
wyrobie, oznaczony w sposób określony w § 3 ust. 3. Według § 3 ust. 1 i 3 rozporządzenia, przy ustalaniu podstawy
opodatkowania piwa za 1 stopień Plato uważa się ułamek masowy o wartości 1 procent m/m ekstraktu brzeczki
podstawowej, obliczony na podstawie zawartości alkoholu oraz zawartości ekstraktu rzeczywistego w gotowym wyrobie.
Metody badań stosowane przy oznaczaniu zawartości alkoholu i ekstraktu rzeczywistego w celu ustalenia ekstraktu
brzeczki podstawowej, o którym mowa w ust. 1, określa Polska Norma PN-A-79093-2:2000, ustanowiona przez Polski
Komitet Normalizacyjny.

Sąd podkreślił również, że zgodnie z art. 2 Aktu dotyczącego warunków przystąpienia,
będącego integralną częścią Traktatu podpisanego w dniu 16 kwietnia 2003 r. w Atenach, państwo członkowskie jest
związane, po pierwsze – postanowieniami Traktatów założycielskich (pierwotnym prawem wspólnotowym), po drugie –
aktami przyjętymi przez instytucje UE (wtórnym prawem wspólnotowym), i po trzecie – wykładnią i stosowaniem prawa
wspólnotowego wynikającą z orzecznictwa ETS. Wszystkie te elementy tworzące prawo wspólnotowe, obowiązujące nawet
przed dniem akcesji, określa się mianem acquis communautaire. Sady administracyjne są związane wykładnią i
stosowaniem prawa wspólnotowego wynikającą z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości. Zastosowanie prawa
wspólnotowego w sprawach administracyjnych nie jest obowiązkiem tylko sądów administracyjnych, ale także organów
administracji publicznej. Trybunał Sprawiedliwości UE wyrokiem z 17 maja 2018 r. w sprawie C-30/17 orzekł, że:
„Artykuł 3 ust. 1 dyrektywy Rady 92/83/EWG z dnia 19 października 1992 r. w sprawie harmonizacji struktury podatków
akcyzowych od alkoholu i napojów alkoholowych należy interpretować w ten sposób, że przy ustalaniu podstawy
opodatkowania piw smakowych według skali Plato należy wziąć pod uwagę ekstrakt brzeczki podstawowej, nie
uwzględniając przy tym substancji smakowych i syropu cukrowego dodanych po zakończeniu fermentacji.”

Mając powyższe na uwadze, NSA podzielając stanowisko zaprezentowane w wyroku TSUE
oraz stanowisko wyrażone w skardze kasacyjnej uznał, że zarówno organy podatkowe, jak i Sąd I instancji dokonały
błędnej wykładni wskazanych przepisów prawa materialnego, co w konsekwencji doprowadziło do ich niewłaściwego
zastosowania.

Agata Strocka
Konsultant
podatkowy

Główny specjalista w Dziale Audytu
Podatkowego

agata.strocka@isp-modzelewski.pl
tel.:
(22) 517 30 69 30 77