Akcyza i Podatek Akcyzowy – Serwis ISP – Nr. 7/2018

3. Owijki ze sprasowanego tytoniu

Jak wskazał WSA w Krakowie w wyroku z dnia 23 lutego 2018 r. (I SA/Kr 10/18): Owijki
wykonane ze sprasowanego tytoniu odtworzonego barwy brązowej, o grubości zbliżonej do grubości liścia tytoniowego –
tzw. folii tytoniowej, zawierające nikotynę spełniają kryteria z przepisu art. 98 ust. 5 pkt 2 u.p.a.

Jak wskazał WSA w przedmiotowym wyroku: ?Spółka nabyła wyrób tytoniowy oznaczony
kodem CN 24039100, tj. wyrób tytoniowy powstały z odpadowych elementów tytoniowych, które po odpowiedniej obróbce
oraz z wykorzystaniem dodatkowych substancji (np. substancje wiążące) nadają się do produkcji wyrobów tytoniowych (w
niniejszej sprawie są to owijki służące do produkcji wkładu cygara). W przypadku wyrobów tytoniowych przedmiot
opodatkowania podatkiem akcyzowym ustala się w oparciu o definicje wyrobów tytoniowych określone w art. 98 ustawy o
podatku akcyzowym, bez względu na kod CN, do jakiego wyrób tytoniowy został przyporządkowany w Nomenklaturze
Scalonej. Organy słusznie wskazały na art. 2 ust. 1 pkt 1, art. 8, art. 98 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym oraz
poz. 42 załącznika nr 1 do ustawy stwierdzając, iż kluczowym kryterium decydującym o zakwalifikowaniu produktu, jako
wyrobu akcyzowego – tytoniu do palenia jest jego zdatność do takiego właśnie użycia, a więc do palenia bez dalszego
przetwarzania przemysłowego. Decydujące są wszak jego właściwości z punktu widzenia samej tylko możliwości użycia do
palenia (bez dalszego przetworzenia przemysłowego). Jako przetworzenie przemysłowe rozumieć należy ingerencję w jego
właściwości fizyko-chemiczne tak, aby poprzez stosowanie odpowiednich procesów technologicznych doprowadzić do
wytworzenia innej właściwości tego wyrobu, a nie jak podnosi spółka, iż dalsze przetworzenie przemysłowe polegać
będzie na zmianie wymiarów np. przez pokruszenie bądź rozdrobnienie arkusza owijki. Z tej perspektywy, jako
nieuzasadnioną ocenić należy argumentację spółki, że przedmiotowy wyrób nie spełnia kryteriów decydujących o
zakwalifikowaniu produktu, jako wyrobu akcyzowego – tytoniu do palenia, poprzez fakt, iż nikt nie używa wyrobu w ten
właśnie sposób tzn. wykorzystując go do bezpośredniego palenia. Produkt w postaci poddanego ocenie wyrobu
tytoniowego spełnia kryteria z przepisu art. 98 ust. 5 pkt 2 ustawy, albowiem produkt ten to owijki wykonane ze
sprasowanego tytoniu odtworzonego barwy brązowej, o grubości zbliżonej do grubości liścia tytoniowego – tzw. folii
tytoniowej, zawierający nikotynę. Ponadto, produkt ów – jak wskazał prezes spółki we własnoręcznej notatce – służy
do owijania papierosów/cygaretek i tym samym nadaje się do palenia. Istotnie nie ma przy tym znaczenia, że produkt
sam w sobie nie jest bezpośrednio stosowany do palenia. Nie wpływa to bowiem na ocenę, że jako produkt powstały ze
sprasowanego tytoniu nie będący papierosem, cygarem lub cygaretką, wykorzystywany do sporządzania cygar, oczywiście
nadaje się do palenia. Sąd podziela ocenę organu, iż z założenia podatek akcyzowy jest podatkiem jednofazowym.
Oznacza to, iż od wyrobu jest on odprowadzany jednokrotnie, najczęściej, na etapie produkcji. Zasadą jest również,
iż wytwarzając wyrób akcyzowy, należny podatek akcyzowy można pomniejszyć o akcyzę zawartą w komponentach użytych do
jego wytworzenia. Tak wiec rozstrzygniecie zawarte w decyzji orzekającej o opodatkowaniu owijki tytoniowej
wykorzystywanej do produkcji innych wyrobów tytoniowych w żaden sposób tej zasady nie narusza, gdyż podatek akcyzowy
od wyrobu tytoniowego zostanie zapłacony z uwzględnieniem powyższych reguł.?

Kacper Wolak
Młodszy konsultant
podatkowy

kacper.wolak@isp-modzelewski.pl
Telefon:
22 517 30 77