Akcyza i Podatek Akcyzowy – Serwis ISP – Nr. 7/2018

OPODATKOWANIE AKCYZĄ SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

1. Wnioskując o zwrot zapłaconej akcyzy od samochodu osobowego podatnik może złożyć kopie wymaganych dokumentów

Składając wniosek o zwrot zapłaconej akcyzy od samochodu osobowego należy przedłożyć
organowi wskazane w przepisach dokumenty. Jak stanowi art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. Podmiot, który
nabył prawo rozporządzania jak właściciel samochodem osobowym niezarejestrowanym wcześniej na terytorium kraju
zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, od którego akcyza została zapłacona na terytorium kraju, dokonujący dostawy
wewnątrzwspólnotowej albo eksportu tego samochodu osobowego, lub jeżeli w jego imieniu ta dostawa albo eksport są
realizowane, ma prawo do zwrotu akcyzy na wniosek złożony właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie roku
od dnia dokonania dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu tego samochodu osobowego. Z kolei w myśl ustępu 3 tego
artykułu podmiot ten jest obowiązany posiadać dokumenty potwierdzające dokonanie dostawy wewnątrzwspólnotowej albo
eksportu, którymi są w szczególności: dokumenty przewozowe, celne, faktura i specyfikacja dostawy oraz inne
dokumenty handlowe związane z dostawą wewnątrzwspólnotową albo eksportem. Ponadto ustęp 4 stanowi, że do wniosku o
zwrot załącza się dowód zapłaty akcyzy na terytorium kraju lub fakturę z wykazaną kwotą akcyzy oraz dokumenty
potwierdzające dokonanie dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu, o których mowa w ust. 3. Czy składając powyższe
dokumenty podatnik powinien przedłożyć organowi ich oryginały czy wystarczającym będzie złożenie ich kopii?

W kwestii tej wypowiedział się Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji
indywidualnej z dnia 23 lipca 2018 r. (0111-KDIB3-3.4013.114.2018.1.MPU). Jak wskazał organ:  ?Odnośnie możliwości
złożenia kopii ww. dokumentów to należy zauważyć, że przepisy w zakresie podatku akcyzowego nie regulują tej
kwestii. Należy się tutaj odwołać do przepisów ogólnych ustawy – Ordynacja podatkowa.
Zgodnie z art. 180 § 1
Ordynacji podatkowej jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest
sprzeczne z prawem.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że dopuszczalne jest przedłożenie kopii
dokumentów stanowiących załączniki do wniosku o zwrot akcyzy, przy czym należy mieć na uwadze, że przedsiębiorca
może być zobowiązany do okazania oryginału dokumentu, jeśli wiarygodność kopii może budzić uzasadnione wątpliwości.

Należy zatem uznać, że Wnioskodawca zamiast oryginalnych dokumentów, wraz z wnioskiem
o zwrot akcyzy, może złożyć kopię dokumentów wskazujących zapłatę akcyzy, kopię listu przewozowego potwierdzającego
dostarczenie pojazdu do nabywcy oraz kopię oświadczenia nabywcy o odebraniu samochodu?.

Reasumując należy stwierdzić, że złożenie kopii dokumentów wymaganych przy wniosku o
zwrot zapłaconej akcyzy od samochodu osobowego jest co do zasady wystarczające, jednak organ może wezwać podatnika
do okazania oryginału dokumentu, jeśli wiarygodność kopii będzie budzić uzasadnione wątpliwości.

Maciej Jendraszczyk
Doradca
podatkowy

Nr wpisu 12 238
Konsultant
Podatkowy

w Oddziale Wielkopolskim
maciej.jendraszczyk@isp-modzelewski.pl
tel.
618483348