Akcyza i Podatek Akcyzowy – Serwis ISP – Nr. 7/2018

3. Czy dokonując przemieszczenia samochodu osobowego poza terytorium kraju po złożeniu wniosku o rejestrację, jednak przed jego faktycznym zarejestrowaniem podatnik może ubiegać się o zwrot akcyzy?

Jak stanowi art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. podmiot, który nabył
prawo rozporządzania jak właściciel samochodem osobowym niezarejestrowanym wcześniej na terytorium kraju zgodnie z
przepisami o ruchu drogowym, od którego akcyza została zapłacona na terytorium kraju, dokonujący dostawy
wewnątrzwspólnotowej albo eksportu tego samochodu osobowego, lub jeżeli w jego imieniu ta dostawa albo eksport są
realizowane, ma prawo do zwrotu akcyzy na wniosek złożony właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie roku
od dnia dokonania dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu tego samochodu osobowego. Czy możliwy jest powyższy
zwrot, jeśli przed wewnątrzwspólnotową dostawą przedmiotowego samochodu osobowego podatnik złożył wniosek o jego
zarejestrowanie, jednak wywóz poza terytorium kraju w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy nastąpił przed jego
rejestracją?

W kwestii tej wypowiedział się Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji
indywidualnej z dnia 23 lipca 2018 r. (0111-KDIB3-3.4013.114.2018.1.MPU). Jak wskazał organ:  ?(?) jednym z warunków
umożliwiających zwrot akcyzy od samochodu osobowego będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy albo eksportu
jest brak jego rejestracji na terytorium kraju.

Użyte w art. 107 ust. 1 ustawy sformułowanie, że zwrot zapłaconej akcyzy przysługuje
jeżeli samochód osobowy nie był zarejestrowany „na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym w momencie
dokonywania jego dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu” oznacza, że w momencie wywozu samochodu za granicę
samochód nie tylko nie jest zarejestrowany, ale i nie był zarejestrowany na terytorium kraju w przeszłości.
Zatem
należy stwierdzić, że w przypadku gdy Wnioskodawca zakupi samochody osobowe, od których została zapłacona w Polsce
akcyza a następnie niezarejestrowane przemieści na terytorium kraju do klienta zagranicznego z Unii Europejskiej
albo spoza UE, tj. dokona ich dostawy wewnątrzwspólnotowej albo eksportu będzie uprawniony do wystąpienia do
właściwego naczelnika urzędu skarbowego o zwrot kwoty akcyzy na podstawie art. 107 ustawy. Przy czym, ubiegając się
o zwrot Wnioskodawca będzie musiał zastosować się do dyspozycji zawartych w art. 107 ustawy oraz rozporządzenia.
Zaznaczyć należy, że o zasadności zwrotu podatku rozstrzyga właściwy naczelnik urzędu skarbowego, o którym mowa w
art. 107 ust. 5 ustawy.

Ustawa o podatku akcyzowym w zakresie opodatkowania samochodów osobowych podatkiem
akcyzowym, nie rozróżnia typów rejestracji, o których mowa w ustawie – Prawo o ruchu drogowym. Natomiast przepis
art. 72 ust. 1 ustawy o ruchy drogowym zawiera ogólną normę odnoszącą się do każdej rejestracji, a więc również i do
rejestracji czasowej pojazdu, o której mowa w art. 74 tej ustawy. Zarówno przy rejestracji czasowej jak i
rejestracji pojazdu, o których mowa w art. 72 i 74 ustawy o ruchu drogowym, warunkiem dokonania takiej rejestracji
jest wymóg uprzedniej zapłaty akcyzy. Bez znaczenia jest także, w przypadku rejestracji czasowej dla celów
podatkowych, cel dokonania takiej rejestracji (np. wywóz pojazdu za granicę lub tymczasowe dopuszczenie do ruchu
drogowego).

Gdyby wolą ustawodawcy, dla potrzeb podatku akcyzowego, było takie rozróżnienie
pojęcia „rejestracji” to wskazałby to w ustawie przez doprecyzowanie o jaki rodzaj rejestracji chodzi. Natomiast w
sytuacji gdy ustawodawca posłużył się ogólnym pojęciem „rejestracji” – czyli wpisanie kogoś lub czegoś (w tym
przypadku samochodu) do odpowiedniego rejestru zgodnie z przepisami o ruchu drogowym – bez odwoływania się do
poszczególnych rodzajów rejestracji przewidzianych w tych przepisach, to przyjęcie, że w art. 107 ustawy mowa jest
wyłącznie o rejestracji stałej albo też o czasowej ale bez uwzględnienia rejestracji, o której mowa w art. 74 ust. 2
pkt 2 lit. a ustawy o ruchu drogowy, jest bezzasadne.

(?) Dokonanie jakiejkolwiek rejestracji samochodu – również rejestracji czasowej –
wyklucza zatem możliwość zwrotu akcyzy w świetle przepisu art. 107 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym. W związku z
powyższym, jeśli Wnioskodawca dokona wewnątrzwspólnotowej dostawy albo eksportu samochodu osobowego, który został
uprzednio czasowo zarejestrowany na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, nie spełni on wszystkich
warunków, o których mowa w ww. przepisie, a co za tym idzie, zwrot akcyzy nie będzie mu przysługiwał?.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że złożenie wniosku o rejestrację samochodu
osobowego nie wyklucza możliwości ubiegania się o zwrot zapłaconej od niego na terytorium kraju akcyzy, o ile przed
dokonaniem jego wewnątrzwspólnotowej dostawy nie zostanie zarejestrowany na terytorium kraju.

Maciej Jendraszczyk
Doradca
podatkowy

Nr wpisu 12 238
Konsultant
Podatkowy

w Oddziale Wielkopolskim
maciej.jendraszczyk@isp-modzelewski.pl
tel.
618483348