Akcyza i Podatek Akcyzowy – Serwis ISP – Nr. 7/2018

2. Sposób nanoszenia znaków akcyzy na opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych ? problem napojów
alkoholowych

W związku z niejednoznacznym brzmieniem przepisu wykonawczego do ustawy z dnia 6
grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (dalej: „ustawa”) przedmiotem wątpliwości podatników bywa sposób umocowania
znaków akcyzy na opakowaniach jednostkowych wyrobów akcyzowych, a ściślej na butelkach różnych napojów alkoholowych,
na których banderole powinny być „umocowanie odpowiednim klejem”. Dopuszczalność zastosowania w celu naniesienia
banderoli na opakowania jednostkowe wyrobu akcyzowego taśmy dwustronnej była przedmiotem interpretacji indywidualnej
z dnia 7 maja 2018r.  

W interpretacji tej (nr 0111-KDIB3-3.4013.62.2018.1.JS) Dyrektor Krajowej Informacji
Skarbowej za nieprawidłowe uznał stanowisko Podatnika, który zakładał, że wobec trudności z trwałym umocowaniem
bandrol na szyjkach butelek napojów alkoholowych dopuszczalne jest stosowanie do tego celu taśmy dwustronnej
klejącej o szerokości banderoli, zapewniającej trwałe umocowanie znaku akcyzowego na powierzchni butelki. Podatnik
wskazywał, że  mimo stosowania klejów dobrej jakości i  przykładania dużej staranności, aby banderola w całości
przylegała do szyjki butelki, proces załadunku, rozładunku, układania towarów, jak również zmienność temperatur i
poziomu wilgotności, w jakich towary zaopatrzone w banderole są przechowywane, częste są przypadki, gdzie banderole
po pewnym czasie odklejają się. Z kolei ryzyko odklejenia się może prowadzić do potencjalnego uszkodzenia banderoli,
a butelki z odklejoną lub naderwaną choćby w części banderolą narażają Podatnika na kary za niewłaściwe oznakowanie
oraz zwroty towaru od kontrahentów.

Podatnik argumentował, że zastosowanie taśmy dwustronnej w celu naklejenia znaków
akcyzowych zapewnia nanoszenie na opakowanie jednostkowe wyrobu akcyzowego lub bezpośrednio na wyrób akcyzowy znaków
akcyzowych w taki sposób, aby zdjęcie znaku lub otwarcie opakowania w miejscu przeznaczonym do jego otwierania albo
użycie wyrobu powodowały trwale i widoczne uszkodzenie znaku w sposób uniemożliwiający jego powtórne użycie  jest
zgodne z dyspozycją art. 120 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym. Odwoływał się również do § 13 ust. 2 rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie oznaczenia wyrobów akcyzowych znakami akcyzy, w którym mowa
jest jedynie o ?naniesieniu, z użyciem odpowiedniego kleju, ważnej i nieuszkodzonej banderoli na opakowanie
jednostkowe wyrobu akcyzowego?.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał jednak, że taki sposób umieszczania
znaku akcyzy, tj. przyklejenie za pomocą taśmy dwustronnej na powierzchni butelki, nie jest dopuszczalny, bowiem nie
jest jego zdaniem „naniesieniem bezpośrednio na opakowanie jednostkowe za pomocą kleju”. W opinii Organu
interpretacyjnego, znak akcyzy nie znajduje się wówczas bezpośrednio na powierzchni butelki, lecz pośrednio na
taśmie, która dopiero pokryta jest klejem i mocowana na butelce.

Ponadto ? według Dyrektora KIS – przepisy wskazują, iż banderole na opakowania
jednostkowe wyrobów akcyzowych powinny być nanoszone tak, aby podczas otwarcia opakowania znak akcyzy uległ
zniszczeniu lub trwałemu i widocznemu uszkodzeniu uniemożliwiającemu jego powtórne użycie, a także, że znaki akcyzy
powinny być naniesione w taki sposób, aby przed otworzeniem opakowania jednostkowego niemożliwe było zdjęcie akcyzy
bez jego uszkodzenia. To zaś – zdaniem Organu interpretacyjnego – oznacza, że sposób naniesienia znaków akcyzy nie
może umożliwiać powtórnego użycia znaku akcyzowego. Organ wskazał na właściwości taśmy klejącej, takie jak odporność
na przerywanie czy całkowitą ingerencję w strukturę banderoli (niemożność oddzielenia banderoli od taśmy klejącej) i
stwierdził, że opisany sposób naniesienia banderol nie wyklucza możliwości zdjęcia banderol bez ich widocznego
uszkodzenia i możliwości ich ponownego użycia.

Reasumując, z powołanych wyżej powodów Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej
wykluczył dopuszczalność zastosowania w celu naniesienia banderoli na opakowania jednostkowe wyrobu akcyzowego
dwustronnej taśmy klejącej. Wprawdzie trudno było oczekiwać, że interpretacja wyeliminuje problem, z jakim w swej
działalności stykają się podatnicy akcyzy, niemniej jej treść tym bardziej wskazuje na potrzebę kompleksowego
rozwiązania, na poziomie prawodawczym.

dr Joanna Kiszka
Konsultant
podatkowy

joanna.kiszka@isp-modzelewski.pl
tel.
(32) 259 71 50