Akcyza i Podatek Akcyzowy – Serwis ISP – Nr. 7/2018

Instrukcje Podatkowe Instytutu Studiów Podatkowych

INSTRUKCJA dotycząca dokumentowania, ewidencjonowania, rozliczania i
deklarowania podatku akcyzowego od wyrobów energetycznych (z wyłączeniem energii elektrycznej) – 24
ENGT

Instrukcja jest przeznaczona dla podmiotów podlegających podatkowi akcyzowemu z
tytułu dokonania czynności dotyczących wyrobów energetycznych w rozumieniu art. 86 ustawy z dnia 6 grudnia 2008
r., w tym również wyrobów węglowych. Zawiera ona kompendium wiedzy praktycznej z zakresu tego podatku adresowane
do podmiotów mających zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego oraz do innych podmiotów zobowiązanych do
ewidencjonowania, deklarowania, rozliczania lub informowania organów podatkowych w zakresie podatku akcyzowego
od tych wyrobów.

 

 

INSTRUKCJA dotycząca dokumentowania, ewidencjonowania, rozliczania i deklarowania
podatku akcyzowego przy obrocie energią elektryczną – 26 EKTR

Instrukcja jest unikatowym wewnętrznym dokumentem zarządzania dla potrzeb
Podatników podatku akcyzowego służącym zgodnemu z prawem  dokumentowaniu, ewidencjonowaniu, deklarowaniu i
rozliczaniu podatku akcyzowego w zakresie obrotu energią elektryczną.

Nabycie tych Instrukcji następuje poprzez udzielenie licencji przez Instytut Studiów
Podatkowych. W przypadku potrzeby otrzymania informacji w powyższym zakresie pozostaję do dyspozycji pod tel. 22 517
30 86, mail:andrzej.sarna@isp-modzelewski.pl

 

Andrzej Sarna
Dyrektor ds.
marketingu