W dniu 17 kwietnia 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną sygn. 0114-KDIP2-2.4010.266.2022.1.AP w zakresie obowiązku sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy, w którym Spółka podlegała opodatkowaniu tzw. estońskim CIT, jeżeli osiągnięte przez nią przychody przekroczyły w tym roku podatkowym równowartość 50 mln euro.

 

Zgodnie z przedstawionym we wniosku stanem faktycznym Spółka podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu na terytorium RP. Od dnia 1 listopada 2021 r. Spółka jest opodatkowana ryczałtem od dochodów spółek. Spółka we wniosku wskazała również, że  będzie opodatkowana estońskim CIT przez okres co najmniej 4 lat podatkowych.

 

W związku z powyższym Spółka powzięła w wątpliwość, czy jako podmiot opodatkowany estońskim CIT jest obowiązana do  sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy, w którym jej przychody przekroczyły równowartość 50 mln euro?

W ocenie Spółki, nie podlega ona temu obowiązkowi. DKIS uznał stanowisko Spółki za prawidłowe i wskazał, że podatnik opodatkowany w formie ryczałtu nie ma obowiązku sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej, także w sytuacji, gdy jego przychody za rok podatkowy przekroczyły równowartość przeliczonej na złote kwoty 50 mln euro. DKIS podkreślił, że „(…) Podatnicy opodatkowani w formie ryczałtu od dochodów spółek nie składają, co do zasady (wyjątek może dotyczyć podatników uzyskujących np. dochody z odpłatnego zbycia walut wirtualnych), zeznań, o których mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o CIT, lecz składają deklaracje, zgodnie z art. 28r. ust. 1. Tym samym Minister Finansów nie dysponuje danymi wymienionymi w art. 27b ust. 3 pkt 3 ustawy. W związku z tym, nawet w sytuacji przekroczenia przez nich wartości przychodu w roku podatkowym odpowiadającego równowartości 50 mln euro przeliczonego na złote Minister Finansów nie podaje ich indywidualnych danych do publicznej wiadomości.

 

Zawierając w art. 27c ust. 1 odesłanie do art. 27b ust. 2 pkt 1 i 2 ustawodawca wiąże, ciążący na podatniku, obowiązek sporządzania i publikacji informacji o strategii podatkowej z, ciążącym na Ministrze Finansów, obowiązkiem podawania danych podatników do publicznej wiadomości, co oznacza, że informację o realizowanej strategii podatkowej sporządzają i podają do publicznej wiadomości te same podmioty (wymienione w ust. 2 pkt 1 i 2), których indywidualne dane podatkowe publikuje Minister Finansów.

(…) Jeśli zatem nie składają Państwo zeznania o wysokości dochodu osiągniętego w roku podatkowym w rozumieniu art. 27 ust. 1 ustawy o CIT, lecz składają Państwo deklarację o wysokości osiągniętego dochodu i należnego ryczałtu od dochodów spółek w rozumieniu art. 28r. ust. 1 ustawy o CIT, a tym samym Państwa dane nie są publikowane przez Ministra Finansów. Nie ciąży na Państwu obowiązek sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej”.

 

Należy jednak pamiętać, że podatnicy którzy rozpoczęli opodatkowanie w formie ryczałtu od dochodów spółek w 2021,  2022 r. czy 2023 r., byli/będą obowiązani sporządzić i przekazać informację o realizowanej strategii podatkowej, jeżeli za te poszczególne lata podatkowe spełnili przesłanki określone w art. 27b ustawy o CIT. 

 

Więcej informacji udzielą doradcy i konsultanci podatkowi Instytutu Studiów Podatkowych: 

Mariusz Unisk
Wiceprezes Zarządu
Dyrektor ds. Doradztwa Podatkowego
tel. (22) 517 30 94, 501 603 910
mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl
Andrzej Łukiańczuk
Doradca Podatkowy nr wpisu 10266
tel. 22 517 30 66
andrzej.lukianczuk@isp-modzelewski.pl
List prof. dr hab. W. Modzelewskiego w sprawie uchwalenia przez Sejm ustawy KSeF.
Prof. dr hab. Witold Modzelewski Warszawa, dnia 20 czerwca 2023 r. Instytut Studiów Podatkowych Spółka doradztwa podatkowego ul. Kaleńska 8,…
Zmiany w podatku od czynności cywilnoprawnych przy zakupie mieszkań i domów
Zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych[1] (zwana dalej „ustawą z dnia 9…
Podatkowe skutki zniesienia stanu zagrożenia epidemicznego
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2023 r.[1] w sprawie odwołania na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia…
Zniesienie zawieszenia zgłaszania krajowych schematów podatkowych od dnia 1 lipca 2023 r.
Na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia…
Brak obowiązku informowania o realizowanej strategii podatkowej przez podatników opodatkowanych tzw. estońskim CIT
W dniu 17 kwietnia 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną sygn. 0114-KDIP2-2.4010.266.2022.1.AP w zakresie obowiązku sporządzania i…
Analiza dotycząca obowiązku poboru podatku u źródła z tytułu zapłaty wynagrodzenia za nabycie używanego oprogramowania komputerowego
Definicja „używanego oprogramowania”  Na gruncie przepisów ustawy o prawie autorskim oraz Dyrektywy 2009/24/WE brak jest kompleksowych regulacji prawnych, które wprost…
Ładowanie samochodów elektrycznych jako dostawa towarów
Dnia 20 kwietnia 2023 r. Trybuna Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie C-282/22. W niniejszej sprawie Naczelny Sąd Administracyjny…
Ekologiczne programy gmin – stanowisko TSUE w zakresie VAT
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał w ostatnich dniach wyroki w dwóch ważnych dla polskich samorządów sprawach. Oba dotyczą rozliczeń w…
Nielegalny pobór energii elektrycznej a VAT – opinia Rzecznika Generalnego
Dnia 12 stycznia 2023 r. opublikowano  opinię Rzecznika Generalnego w sprawie C 677/21 (Fluvius Antwerpen vs MX). W niniejszej sprawie…