Instytucja ryczałtu od dochodu spółek kapitałowych (tzw. estoński CIT) to proinwestycyjne rozwiązanie, które wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. Istotą ?estońskiego CIT-u? jest odroczenie powstania zobowiązania podatkowego do momentu wypłaty zysku przez spółkę, w celu wspierania płynności finansowej podatników.

Spółki, które wybiorą taką formę opodatkowania, nie będą płacić podatku dochodowego od osób prawnych w miesięcznych lub kwartalnych zaliczkach, a także nie będą dokonywać rocznych rozliczeń; zobowiązanie podatkowe powstanie dopiero w momencie, gdy wspólnicy zdecydują się przeznaczyć zysk osiągnięty przez spółkę na cele własne.

Wybór takiej formy opodatkowania obejmuje okres bezpośrednio po sobie następujących 4 lat podatkowych, przy czym dochodzi automatycznie do przedłużenia jej stosowania na kolejne okresy, chyba że podatnik dokona rezygnacji. Zasadniczo opodatkowaniu ryczałtem będzie podlegał dochód odpowiadający wysokości zysku netto wypracowanego w okresie opodatkowania ryczałtem w części, w jakiej zysk ten został uchwałą o podziale lub pokryciu wyniku finansowego netto przeznaczony:

  • do wypłaty udziałowcom albo akcjonariuszom (dochód z tytułu podzielonego zysku);
  • na pokrycie strat powstałych w okresie poprzedzającym okres opodatkowania ryczałtem (dochód z tytułu zysku przeznaczonego na pokrycie strat).

Podstawę opodatkowania będzie stanowić suma dochodu z tytułu podzielonego zysku i dochodu z tytułu zysku przeznaczonego na pokrycie strat ustalona w miesiącu, w którym podjęto uchwałę o podziale lub pokryciu wyniku finansowego netto.

Z rozwiązania tego nie skorzystają m.in. podatnicy osiągający dochody z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, postawieni w stan upadłości i likwidacji, jak również ci, którzy zostali utworzeni w określony sposób np. w wyniku połączenia lub podziału (przy czym po upływie odpowiedniego okresu będą mogli oni z tego rozwiązania skorzystać).

 

Osoby do kontaktu

Mariusz Unisk
Dyrektor Generalny ds. Doradztwa Podatkowego
tel. (22) 517 30 94
mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl
Małgorzata Słomka
Doradca podatkowy nr 09900
tel. 22 517 30 64
malgorzata.slomka@isp-modzelewski.pl
dr Joanna Kiszka
Dyrektor Śląskiego
Oddziału Instytutu Studiów Podatkowych
tel. 32 259 71 50
joanna.kiszka@isp-modzelewski.pl
Aleksandra Szczęsny
Konsultant podatkowy
Śląski Oddział Instytutu Studiów Podatkowych
aleksandra.szczesny@isp-modzelewski.pl
tel. 32 259 71 50

Pozostałe aktualności

Aport za akcje, a podstawa opodatkowania VAT
W dniu 8 marca 2024 r. TSUE w wyroku w sprawie C-241/23 stwierdził, iż art. 73 dyrektywy VAT należy interpretować w ten…
Nadpłata VAT przy sprzedaży konsumenckiej
W dniu 21 marca 2024 r. TSUE wydał wyrok w sprawie C-606/22 (Dyrektor Izby Administracji Skarbowej przeciwko B. Sp. z…
Odpowiedzialność pracowników za wystawione faktury
Czy w sytuacji gdy pracownik podatnika podatku od wartości dodanej (VAT) wystawił fałszywą fakturę wykazującą VAT, posługując się tożsamością pracodawcy…
List prof. dr hab. W. Modzelewskiego w sprawie uchwalenia przez Sejm ustawy KSeF.
Prof. dr hab. Witold Modzelewski Warszawa, dnia 20 czerwca 2023 r. Instytut Studiów Podatkowych Spółka doradztwa podatkowego ul. Kaleńska 8,…
Zmiany w podatku od czynności cywilnoprawnych przy zakupie mieszkań i domów
Zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych[1] (zwana dalej „ustawą z dnia 9…
Podatkowe skutki zniesienia stanu zagrożenia epidemicznego
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2023 r.[1] w sprawie odwołania na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia…
Zniesienie zawieszenia zgłaszania krajowych schematów podatkowych od dnia 1 lipca 2023 r.
Na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia…
Brak obowiązku informowania o realizowanej strategii podatkowej przez podatników opodatkowanych tzw. estońskim CIT
W dniu 17 kwietnia 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną sygn. 0114-KDIP2-2.4010.266.2022.1.AP w zakresie obowiązku sporządzania i…
Analiza dotycząca obowiązku poboru podatku u źródła z tytułu zapłaty wynagrodzenia za nabycie używanego oprogramowania komputerowego
Definicja „używanego oprogramowania”  Na gruncie przepisów ustawy o prawie autorskim oraz Dyrektywy 2009/24/WE brak jest kompleksowych regulacji prawnych, które wprost…