Zgodnie z nowym ? od dnia 1 stycznia 2021 r. – brzmieniem ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadkach wystawienia faktur korekt in minus  (rabat, zwrot towarów, zwrot zaliczek, pomyłki), obniżenia podstawy opodatkowania i podatku dokonuje się za okres rozliczeniowy, w którym podatnik wystawił fakturę korygującąWarunkiem w tym zakresie jest jednak posiadanie przez sprzedawcę wystawiającego fakturę korygującą  dokumentacji, z której wynika, że uzgodnił on z nabywcą towaru lub usługi warunki obniżenia podstawy opodatkowania określone w fakturze korygującej oraz warunki te zostały spełnionea faktura ta jest zgodna z posiadaną dokumentacją. W przypadku natomiast gdy w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca, podatnik nie posiada dokumentacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, obniżenia podstawy opodatkowania dokonuje za okres rozliczeniowy, w którym dokumentację tę uzyskał.  

Zgodnie z nowym stanem prawnym, rozliczenie korekty in minus w okresie jej wystawienia wymaga spełnienia przez wystawcę dwóch warunków: 1) spełnienie warunków obniżenia ceny, 2) dokumentacja dokonanego uzgodnienia.  

Jednocześnie, nowelizacja odrywa obowiązek zmniejszenia kwoty podatku naliczonego u nabywcy (odliczonego na podstawie faktury zakup) od momentu otrzymania takiej faktury. Obowiązek korekty podatku jest powiązany od 1 stycznia 2021 r. z momentem uzgodnienia warunków obniżenia ceny (zgodne oświadczenia woli), oraz spełnieniem warunków tego obniżenia. W praktyce może to oznaczać obowiązek skorygowania podatku naliczonego poprzez korektę deklaracji za okres, w którym warunki transakcji zostały uzgodnione, jeśli fakturę korygującą otrzymano po złożeniu deklaracji za ten okres. 

UWAGA:  Nie zmieniają się zasady korygowania podatku należnego  oraz naliczonego w przypadku skonta (rabat z tytułu wcześniejszej zapłaty).  

 

Zasady rozliczania korekt wystawionych do dnia 31 grudnia 2020 r. 

Zgodnie z art. 12 ustawy nowelizującej, w przypadku faktur korygujących wystawionych przed dniem 1 stycznia 2021 r., stosuje się przepisy dotychczasowe (oparte o potwierdzenie otrzymania faktury korygującej). Powyższe dotyczy również rozliczenia przez nabywcę otrzymanych faktur korygujących (jej otrzymanie u nabywcy). Nowe zasady dotyczą więc faktur korekt wystawionych od dnia 1 stycznia 2021 r.    

 

Opcja umownego przedłużenia dotychczasowych zasad rozliczenia faktur korygujących – do dnia 31 grudnia 2021 r. 

Biorąc pod uwagę nowy oraz w niektórych przypadkach skomplikowany praktycznie proces dokumentacji korekt po stronie nabywcy i sprzedawcy, w przepisach przejściowych przewidziano także opcję petryfikacji dotychczasowych zasad rozliczania korekt bilateralnie – poprzez zawarcie umowy między kontrahentami (nie dużej jednak  niż – do dnia 31 grudnia 2021 r.) 

Art. 13 ustawy nowelizującej przewiduje opcja utrzymania „starych” zasad: ?W przypadku faktur korygujących wystawionych po dniu 31 grudnia 2020 r. w związku z obniżeniem podstawy opodatkowania, o którym mowa w art. 29a ust. 13 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, lub w związku ze stwierdzeniem pomyłki na fakturze, o którym mowa w art. 29a ust. 14 ustawy zmienianej w art. 1, podatnicy podatku od towarów i usług w okresie do dnia 31 grudnia 2021 r. mogą stosować przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, jeżeli wybór stosowania tych przepisów zostanie uzgodniony na piśmie pomiędzy dostawcą towarów lub świadczącym usługi, a ich nabywcą, przed wystawieniem pierwszej faktury korygującej w roku 2021 r.  

  1. Rezygnacja z wyboru, o którym mowa w ust. 1, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie3 miesięcy od końca miesiąca, w którym dokonano tego wyboru, pod warunkiem że zostanie onauzgodniona na piśmie pomiędzy dostawcą towarów lub świadczącym usługi, a ich nabywcą. Do faktur korygujących wystawionych po dniu rezygnacji z wyboru stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą?. 

Jeżeli więc kontrahenci pisemnie uzgodnią wybór stosowania „starych przepisów” przed wystawieniem pierwszej faktury korygującej w stosunku do danego kontrahenta w roku 2021 r. zastosowanie znajdą dotychczasowe zasady.  

 

 

Przykładowa umowa dotycząca kontynuacji zasad:

 


Warszawa, dnia 4 stycznia 2021 r.

 

Dostawca towarów (Usługodawca)                          

Nabywca towarów (Usługobiorca)  

 

 

Porozumienie 

 

zawarte na podstawie art. 13 ustawy z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw  

w sprawie przedłużenia obowiązywania do dnia 31 grudnia 2021 r. zasad rozliczenia faktur korygujących  

 

  • 1.Dostawca towarów (Świadczący Usługi) zawiera niniejsze porozumienie z Nabywcą  towarów (Usługobiorcą) dotyczące stosowania obowiązujących do dnia 31 grudnia 2020 r. zasad rozliczenia faktur korygujących określonych w art. 29a ust. 13 i 14 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2020 r., zgodnie z, art. 13 ust 1 ustawy z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. 
  • 2. Niniejsze porozumienie dotyczy faktur korygujących wystawionych po dniu 31 grudnia 2020 r. w związku z obniżeniem podstawy opodatkowania (art. 29a ust 13 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarówi usług) lub w związku ze stwierdzeniem pomyłki na fakturze (art. 29a ust. 14 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarówi usług).  
  • 3. Rezygnacja ze stosowania zasad rozliczania faktur korygujących, o których mowa w §1, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie trzech miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym którakolwiek ze stron niniejszego porozumienia dokona jego wypowiedzenia oraz nastąpi pisemne uzgodnienie przez strony rozwiązania niniejszego porozumienia. 

 

Dostawca towarów (Usługodawca)                                                       Nabywca towarów (Usługobiorca)  

  

Mariusz Unisk
Wiceprezes Zarządu
Dyrektor ds. Doradztwa Podatkowego
tel. (22) 517 30 94, 501 603 910
mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl
Krystian Łatka
Doradca podatkowy
Lider Zespołu VAT
tel. 22 517 30 65
krystian.latka@isp-modzelewski.pl
Adrian Kozakiewicz
Konsultant Podatkowy
tel. (22) 517 30 99 wew. 256
adrian.kozakiewicz@isp-modzelewski.pl
Barbara Głowacka
Doradca Podatkowy
tel. 22 517 30 98
barbara.glowacka@isp-modzelewski.pl
Zniesienie zawieszenia zgłaszania krajowych schematów podatkowych od dnia 1 lipca 2023 r.
Na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia…
Brak obowiązku informowania o realizowanej strategii podatkowej przez podatników opodatkowanych tzw. estońskim CIT
W dniu 17 kwietnia 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną sygn. 0114-KDIP2-2.4010.266.2022.1.AP w zakresie obowiązku sporządzania i…
Analiza dotycząca obowiązku poboru podatku u źródła z tytułu zapłaty wynagrodzenia za nabycie używanego oprogramowania komputerowego
Definicja „używanego oprogramowania”  Na gruncie przepisów ustawy o prawie autorskim oraz Dyrektywy 2009/24/WE brak jest kompleksowych regulacji prawnych, które wprost…
Ładowanie samochodów elektrycznych jako dostawa towarów
Dnia 20 kwietnia 2023 r. Trybuna Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie C-282/22. W niniejszej sprawie Naczelny Sąd Administracyjny…
Ekologiczne programy gmin – stanowisko TSUE w zakresie VAT
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał w ostatnich dniach wyroki w dwóch ważnych dla polskich samorządów sprawach. Oba dotyczą rozliczeń w…
Nielegalny pobór energii elektrycznej a VAT – opinia Rzecznika Generalnego
Dnia 12 stycznia 2023 r. opublikowano  opinię Rzecznika Generalnego w sprawie C 677/21 (Fluvius Antwerpen vs MX). W niniejszej sprawie…
Kontrowersyjne stanowisko Ministra Finansów w sprawie opodatkowania wynajmowanych nieruchomości mieszkalnych
Podatek od nieruchomości jest przykładem podatku, którego przedmiotem opodatkowania jest posiadanie określonego majątku. Wysokość obciążenia podatkowego zależy od stawek podatku…
Zmiana formy opodatkowania przedsiębiorstwa a roczne rozliczenie składki zdrowotnej
Pismem z dnia 8 lutego 2023 r. Fundacja Wspierania i Rozwoju Biur Rachunkowych zwróciła się do Ministerstwa Zdrowia z prośbą…
Zasady stosowania ulgi sponsoringowej na gruncie CIT oraz PIT w stanie prawnym obowiązującym w roku 2023
1.     W stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2022 r., aktualnym także w 2023 r., podatnicy podatku dochodowego…
Krajowy system e-faktur – projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
1. Zagadnienia wstępne   Uwagi wstępne. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podataku od towarów i usług oraz niektórych innych…