Najważniejszą zmianą jest wprowadzenie centralnej, elektronicznej rejestracji podmiotów akcyzowych, którą objęte będą podmioty obecnie podlegające obowiązkowi rejestracji w podatku akcyzowym oraz podmioty, które dotychczas nie były objęte takim obowiązkiem. Chodzi m.in. o podmioty zużywające wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, np. jednostki pożytku publicznego, jednostki samorządu, jednostki organizacyjne wojska, Straży Granicznej, czy Policji.

 

 

Pozostałe zmiany to:

a) objęcie monitorowaniem w Systemie EMCS PL2:

  • dostaw zwolnionych od akcyzy wyrobów węglowych,
  • przemieszczeń importowanych wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz wyrobów akcyzowych opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie z miejsca importu do podmiotu, który importował te wyroby,
  • przemieszczeń eksportowanych i wyprowadzanych poza obszar celny UE przez krajowy urząd celno-skarbowy wyrobów akcyzowych opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie,

b) uregulowanie zasad monitorowania z użyciem Systemu EMCS PL2 przemieszczania wyrobów energetycznych rurociągiem, na podstawie e-DD, na podobnych zasadach jakie obecnie przewidziane są w przypadku przemieszczania rurociągiem tych wyrobów na podstawie elektronicznego administracyjnego dokumentu (e-AD), z użyciem Systemu EMCS PL2,

c) uregulowanie możliwości dokonywania zmiany środka transportu wyrobów przemieszczanych na podstawie e-DD, z użyciem Systemu EMCS PL2)

d) umożliwienie dokonania podziału przemieszczenia poza terytorium kraju wyrobów energetycznych przemieszczanych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy transportem kolejowym)

e) dodanie regulacji, zgodnie z którą do naruszenia warunków stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy przy przemieszczaniu wyrobów akcyzowych z zastosowaniem tej procedury, dochodzi w przypadku, gdy w raporcie odbioru lub dokumencie zastępującym raport odbioru, podmiot celowo poświadcza nieprawdę co do tożsamości otrzymanego wyrobu lub jego ilości,

f) wprowadzenie regulacji określającej stałą gęstość dla paliw lotniczych, do celów poboru akcyzy i opłaty paliwowej od tych wyrobów.

g) objęcie zakresem czynności sprawdzających weryfikacji danych i dokumentów przedstawionych przez podmioty dokonujące zgłoszenia rejestracyjnego w akcyzie, które nie są podatnikami

 

Należy przy tym wskazać, że dnia 31 stycznia 2022 r. okresu, w którym możliwe będzie dokonywanie dostaw wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy nie tylko na podstawie e-DD, z użyciem Systemu EMCS PL2, ale również na podstawie stosowanej dotychczas papierowej dokumentacji. Oznacza to, że przedsiębiorcy dokonujący dostaw wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, którzy w związku z panującą pandemią nie będą w stanie ponieść kosztów dostosowania do 31 stycznia 2021 r. będą mogli koszty te ponieść dopiero po 1 lutego 2021 r.

Osoby do kontaktu

Alan Lipnicki
Młodszy Konsultant podatkowy
tel. 22 517 30 60
alan.lipnicki@isp-modzelewski.pl
Marek Zagórski
konsultant podatkowy
tel. 22 517 30 60
marek.zagorski@isp-modzelewski.pl
Mariusz Unisk
Wiceprezes Zarządu
Dyrektor ds. Doradztwa Podatkowego
tel. 22 517 30 94, 501 603 910
mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl

Pozostałe aktualności

Podatek od nieruchomości osoby prowadzącej działalność gospodarczą
Wyrok TK. Dnia 24 lutego 2021 r. Trybunał Konstytucyjny ogłosił orzeczenie w sprawie skargi konstytucyjnej dotyczącej opodatkowania nieruchomości osoby prowadzącej…
Opodatkowania kontraktów drogowych typu utrzymaj standard oraz wywołaniowego – objaśnienia podatkowe z dnia 26 stycznia 2021 r.
Dnia 26 stycznia 2021 r. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej wydał objaśnienia podatkowe dotyczące opodatkowania podatkiem od towarów i…
Praktyczna możliwość wystawiania e-paragonów – od 1 maja 2021 r.
Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawiły się dwa projekty rozporządzeń: w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy…
Ustrukturyzowane e-faktury VAT w projekcie MF – czy system zachęt będzie wystarczający?
Ministerstwo Finansów rozpoczęło 5 lutego 2021 r. konsultacje publiczne projektu nowelizacji ustawy o VAT wprowadzającego e-fakturę ustrukturyzowaną, tj. fakturę elektroniczną…
Przepisy o raportowaniu schematów podatkowych podlegają regulacjom dotyczącym wydawania indywidualnych interpretacji podatkowych
Zgodnie z najnowszym wyrokiem NSA z dnia 28 stycznia 2021 r. (sygn. akt I FSK 1703/20) obowiązki dotyczące raportowania schematów…
Prawo do odliczenia podatku VAT przy refakturowaniu usług noclegowych
Od dnia 1 stycznia 2021 r. zmianie uległ przepisy dotyczące zakazu odliczenia podatku naliczonego od nabywanych usług gastronomicznych. Zgodnie z…
Stosowanie ulgi na złe długi w podatkach dochodowych w dobie pandemii
Ulga na złe długi polega na możliwości korekty podatku należnego (lub naliczonego w przypadku wierzyciela) w podatku od towarów i usług…
Nowelizacja przepisów ustawy o podatku akcyzowym i innych ustaw – od 1 lutego 2021 r.
Najważniejszą zmianą jest wprowadzenie centralnej, elektronicznej rejestracji podmiotów akcyzowych, którą objęte będą podmioty obecnie podlegające obowiązkowi rejestracji w podatku akcyzowym…
Zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego (tzw. czynny żal) w związku z korektą ewidencji JPK_V7
Instytucja czynnego żalu   Instytucja czynnego żalu określona została w art. 16a ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny…