Z dniem 19 marca 2022 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie zaniechania poboru ryczałtu od dochodów spółek w związku z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy.

 

Kto może skorzystać z wprowadzonej preferencji?

Na mocy rozporządzenia z dnia 18 marca 2022 r. prawodawca wprowadził preferencję podatkową dla podatników opodatkowanych ryczałtem od dochodów spółek, czyli tzw. estońskim CIT-em. Zaniechanie poboru ryczałtu dotyczy dochodów osiągniętych w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

 

Jakie koszty spółek opodatkowanych estońskim CIT-em zostały zwolnione z ryczałtu?

Na mocy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 marca 2022 r. zaniechano poboru ryczałtu od dochodów spółek od osiągniętego dochodu z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą, odpowiadającym:

− wysokości poniesionych kosztów wytworzenia lub cenie nabycia rzeczy lub praw będących przedmiotem darowizn przekazanych na cele związane z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy,

− wysokości kosztów poniesionych z tytułu wykonania nieodpłatnego świadczenia, którego celem jest przeciwdziałanie skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy, realizowanego na rzecz podmiotów wymienionych w rozporządzeniu.

 

Którym podmiotom przekazywać pomoc humanitarną?

Zaniechanie poboru ryczałtu od dochodów spółek dotyczy darowizn przekazanych podmiotom, o których mowa w art. 38w ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, tj.:

− organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (organizacje pozarządowe oraz podmioty mogące prowadzić działalność pożytku publicznego, o których mowa w ust. 3 tego przepisu) lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących na terytorium Ukrainy,

− jednostkom samorządu terytorialnego,

− Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych,

− podmiotom wykonującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium Ukrainy działalność leczniczą lub działalność z zakresu ratownictwa medycznego.

 

Jaka pomoc humanitarna została objęta zakresem rozporządzenia?

Z uzasadnienia projektu rozporządzenia wynika, że zaniechanie poboru podatku od ryczałtu od dochodów spółek obejmuje wszelkie świadczenia, niezależnie od ich rodzaju, tj.:

− świadczenia pieniężne,

− świadczenia rzeczowe,

− nieodpłatne świadczenia przekazane lub realizowane na rzecz podmiotów, o których mowa w art. 38w ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

 

W uzasadnieniu do projektu rozporządzenia projektodawca wskazał, że pomocą humanitarną może być zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, tj. udostępnienie lokalu mieszkalnego, zapewnienie żywności. Pomocą taką może być w konkretnym przypadku sfinansowanie leczenia, opłacenie nauki, czy kursów pozwalających na zmianę kwalifikacji zawodowych.

 

Więcej informacji udzielą doradcy i konsultanci podatkowi Instytutu Studiów Podatkowych: 

Mariusz Unisk
Wiceprezes Zarządu
Dyrektor ds. Doradztwa Podatkowego
tel. (22) 517 30 94, 501 603 910
mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl
dr Joanna Kiszka
Dyrektor Oddziału Śląskiego 
tel. 32 259 71 50, 501 603 913 
joanna.kiszka@isp-modzelewski.pl
Małgorzata Słomka
Doradca Podatkowy nr wpisu 09900
tel. 22 517 30 64
malgorzata.slomka@isp-modzelewski.pl
Kontrowersyjne stanowisko Ministra Finansów w sprawie opodatkowania wynajmowanych nieruchomości mieszkalnych
Podatek od nieruchomości jest przykładem podatku, którego przedmiotem opodatkowania jest posiadanie określonego majątku. Wysokość obciążenia podatkowego zależy od stawek podatku…
Zmiana formy opodatkowania przedsiębiorstwa a roczne rozliczenie składki zdrowotnej
Pismem z dnia 8 lutego 2023 r. Fundacja Wspierania i Rozwoju Biur Rachunkowych zwróciła się do Ministerstwa Zdrowia z prośbą…
Zasady stosowania ulgi sponsoringowej na gruncie CIT oraz PIT w stanie prawnym obowiązującym w roku 2023
1.     W stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2022 r., aktualnym także w 2023 r., podatnicy podatku dochodowego…
Krajowy system e-faktur – projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
1. Zagadnienia wstępne   Uwagi wstępne. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podataku od towarów i usług oraz niektórych innych…
Czy znany co do rodzaju i wysokości wydatek, na który nie otrzymano jeszcze faktury może stanowić pośredni koszt podatkowy na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych?
Koszty ujęte w księgach rachunkowych na podstawie wewnętrznych dowodów księgowych (jako dostawy niefakturowane) mogą stanowić koszty uzyskania przychodu. Zgodnie z…
Możliwość uznania umowy na piśmie za fakturę
Trybunał Sprawiedliwości (siódma izba) w wyroku z dnia 29 września 2022 r., sprawa C-235/21 dokonał wykładni art. 203 dyrektywy Rady 2006/112/WE…
Zmiany dotyczące limitu płatności gotówką
W dniu 17 września 2022 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad…
Zmiana stawek podatku od towarów i usług wynikająca z rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw
Zgodnie z rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (dalej jako:…
Przegląd ulg podatkowych
ULGI PODATKOWE Prawo podatkowe często bywa narzędziem kształtowania rzeczywistości ekonomicznej i społecznej. Prawodawca kierując się określonymi preferencjami wprowadza szereg instrumentów…