ULGI PODATKOWE

Prawo podatkowe często bywa narzędziem kształtowania rzeczywistości ekonomicznej i społecznej.

Prawodawca kierując się określonymi preferencjami wprowadza szereg instrumentów umożliwiających podatnikom zredukowanie swoich należności podatkowych.

Pomożemy Ci z nich skorzystać.

 

 

 

 

 

Ulga B+R

Tak zwana ulga badawczo-rozwojowa (ulga B+R) stanowi konstrukcję dedykowaną pracom koncepcyjnym nad produktami, usługami, bądź procesami w przedsiębiorstwie.

O jej atrakcyjności decyduje głównie możliwość zastosowania dodatkowych odliczeń w podatku dochodowym zarówno od osób prawnych (CIT), jak i podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).

Kwota dodatkowych odliczeń jest uzależniona od rodzaju kosztów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową i wynosi 100%, a niektórych przypadkach nawet 200% ich wartości.

Zakres kosztów działalności badawczo-rozwojowej obejmuje m.in.:

– koszty pracownicze,

– zakup materiałów, surowców,

– zakup sprzętu specjalistycznego.

Z ulgi B+R potencjalnie może skorzystać każdy przedsiębiorca niezależnie od skali działalności. 

 

Ulga IP Box

Istotą ulgi IP Box (ang. Intellectual Property Box) jest uprawnienie do zastosowania stawki 5% dla dochodów wygenerowanych przez kwalifikowane prawa własności intelektualnej.

Dotyczy to podatników podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) oraz podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).

Lista kwalifikowanych praw własności intelektualnej zawiera prawa podlegające ochronie prawnej na podstawie prawa krajowego lub międzynarodowego, tj:

– patent,

– prawo ochronne na wzór użytkowy,

– prawo z rejestracji wozu przemysłowego,

– dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,

– prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonego do obrotu oraz wyłączne prawo, o którym mowa w przepisach dotyczących ochrony prawnej odmian roślin,

– prawo z rejestracji topografii układu scalonego,

– autorskie prawo do programu komputerowego.

Co ważne, przedmiot tej ochrony powinien zostać wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez przedsiębiorcę w ramach prowadzonej przezeń działalności badawczo-rozwojowej.

 

Ulga na prototyp

Ulga na prototyp stanowi instrument służący zredukowaniu kosztów przedsiębiorcy na etapie testowania wynalazku, przed rozpoczęciem jego produkcji i wprowadzaniem go na rynek.

Ulga ta obejmuje podatników zarówno podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), jak i podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).

Podatnicy z tytułu ulgi na prototyp mają możliwość odliczenia dodatkowych 30% wartości określonych kosztów od podstawy opodatkowania, lecz odliczenie to nie może przekroczyć kwoty 10% dochodu.

Na koszty produkcji próbnej produktu mogą składać się wydatki na następujące cele:

– zakup lub koszt wytworzenia nowych środków trwałych niezbędnych do uruchomienia produkcji próbnej nowego produktu,

– ulepszenie poniesione w celu dostosowania środka trwałego do uruchomienia produkcji próbnej nowego produktu,

– zakup materiałów i surowców nabytych wyłącznie w celu produkcji próbnej nowego produktu.

Natomiast za koszty wprowadzenia na rynek nowego produktu można uznać wydatki m.in. na badania, ekspertyzy, przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania certyfikatu, homologacji, znaku CE, znaku bezpieczeństwa, badania cyklu życia produktu, czy system weryfikacji technologii środowiskowych (ETV).

 

Ulga na ekspansję

Ulga na ekspansję uprawnia przedsiębiorców do zastosowania dodatkowego odliczenia kosztów, które jest on zmuszony ponieść, aby rozszerzać swoje rynki zbytu.

Ulga ta obejmuje podatników zarówno podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), jak i od osób fizycznych (PIT).

Podatnik korzystający z ulgi na ekspansję uzyskuje możliwość pomniejszenia podstawy obliczenia podatku dochodowego o wartość wydatków poniesionych na ekspansję swojej działalności, przy czym wartość pomniejszenia nie może przekraczać kwoty 1 mln zł.

Warunek odliczenia stanowi wzrost przychodów ze sprzedaży produktów lub osiągnięcie przychodów ze sprzedaży produktów dotychczas nieoferowanych lub nieoferowanych w danym kraju, w ciągu dwóch lat, licząc od roku podatkowego, w którym podatnik poniósł koszty.

 

Ulga na robotyzację

Ulga na robotyzację służy usprawnieniu procesów automatyzujących przedsiębiorstwo.

Jest to rozwiązanie uprawniające podatników do skorzystania z dodatkowego odliczenia od podstawy opodatkowania w podatku dochodowym zarówno od osób prawnych (CIT), jak i podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).

Kwota odliczeń odpowiada wartości 50% kosztów poniesionych na robotyzację przedsiębiorstwa. Rozumie się przez to zakup robotów, maszyn peryferyjnych oraz oprogramowania mającego za zadanie zintegrować najważniejsze procesy. 

 

dr Joanna Kiszka
Dyrektor Oddziału Śląskiego 
tel. 32 259 71 50, 501 603 913 
joanna.kiszka@isp-modzelewski.pl
Mariusz Unisk
Wiceprezes Zarządu
Dyrektor ds. Doradztwa Podatkowego
tel. (22) 517 30 94, 501 603 910
mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl
Kontrowersyjne stanowisko Ministra Finansów w sprawie opodatkowania wynajmowanych nieruchomości mieszkalnych
Podatek od nieruchomości jest przykładem podatku, którego przedmiotem opodatkowania jest posiadanie określonego majątku. Wysokość obciążenia podatkowego zależy od stawek podatku…
Zmiana formy opodatkowania przedsiębiorstwa a roczne rozliczenie składki zdrowotnej
Pismem z dnia 8 lutego 2023 r. Fundacja Wspierania i Rozwoju Biur Rachunkowych zwróciła się do Ministerstwa Zdrowia z prośbą…
Zasady stosowania ulgi sponsoringowej na gruncie CIT oraz PIT w stanie prawnym obowiązującym w roku 2023
1.     W stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2022 r., aktualnym także w 2023 r., podatnicy podatku dochodowego…
Krajowy system e-faktur – projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
1. Zagadnienia wstępne   Uwagi wstępne. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podataku od towarów i usług oraz niektórych innych…
Czy znany co do rodzaju i wysokości wydatek, na który nie otrzymano jeszcze faktury może stanowić pośredni koszt podatkowy na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych?
Koszty ujęte w księgach rachunkowych na podstawie wewnętrznych dowodów księgowych (jako dostawy niefakturowane) mogą stanowić koszty uzyskania przychodu. Zgodnie z…
Możliwość uznania umowy na piśmie za fakturę
Trybunał Sprawiedliwości (siódma izba) w wyroku z dnia 29 września 2022 r., sprawa C-235/21 dokonał wykładni art. 203 dyrektywy Rady 2006/112/WE…
Zmiany dotyczące limitu płatności gotówką
W dniu 17 września 2022 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad…
Zmiana stawek podatku od towarów i usług wynikająca z rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw
Zgodnie z rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (dalej jako:…
Przegląd ulg podatkowych
ULGI PODATKOWE Prawo podatkowe często bywa narzędziem kształtowania rzeczywistości ekonomicznej i społecznej. Prawodawca kierując się określonymi preferencjami wprowadza szereg instrumentów…