Oprócz rozwiązania umożliwiającego zapłatę podatku dochodowego dopiero w momencie wypłaty zysku do wspólników („estoński CIT”), ustawodawca wprowadził również specjalny fundusz (rachunek) inwestycyjny, który w sensie ekonomicznym umożliwia szybsze rozliczenie inwestycji w kosztach uzyskania przychodu.

      Specjalny fundusz inwestycyjny stanowi alternatywę wobec tzw. estońskiego CIT-u. Podatnik będzie mógł skorzystać tylko z jednego z tych instrumentów. Jeżeli zdecyduje się na pierwsze z wymienionych rozwiązań, będzie zobowiązany do założenia specjalnego rachunku inwestycyjnego w Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) lub innym banku, który zawrze umowę z BGK o współpracy w zakresie wymiany informacji, o środkach znajdujących się na rachunku inwestycyjnym.

      Istota tego rozwiązania sprowadza się do możliwości zaliczenia środków przeznaczonych na inwestycje i wpłaconych na wskazany rachunek do kosztów podatkowych już w momencie dokonania wpłaty. Warunkiem rozpoznania kosztu uzyskania przychodu będzie wydatkowanie wpłaconych środków nie później niż do końca następnego roku podatkowego od momentu dokonania wpłaty, chyba że naczelnikowi urzędu skarbowego zostanie przedstawiony plan inwestycyjny ze wskazaniem roku, w którym środki z rachunku zostaną przeznaczone na cele inwestycyjne. Wówczas termin wydatkowania zostanie wydłużony do trzech lat. Cele inwestycyjne to wydatki na wytworzenie lub nabycie fabrycznie nowych środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 KŚT lub opłaty ustalone w umowie leasingu (z wyłączeniem umowy leasingu operacyjnego), w części stanowiącej spłatę ich wartości początkowej. Zakres środków trwałych podlegających omawianemu rozwiązaniu jest szerszy niż innych rozwiązań zapewniających szybszą amortyzację (np. amortyzacja jednorazowa), bowiem obejmuje również środki transportu (grupa 7 KŚT), ale z pewnymi wyjątkami. Przede wszystkim wyłączono wydatki na samochody osobowe oraz składniki majątku służące głównie celom osobistym udziałowców albo akcjonariuszy lub członków ich rodzin.

      W przeciwieństwie do tzw. estońskiego CIT-u, utworzenie funduszu nie będzie wykluczać korzystania z innych preferencji podatkowych przewidzianych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (takich jak np. ulga B+R, IP-BOX czy ulga na złe długi) ani też wyłączać rozliczenia straty podatkowej.

 

Osoby do kontaktu

dr Joanna Kiszka
Dyrektor Śląskiego
Oddziału Instytutu Studiów Podatkowych
tel. 32 259 71 50
joanna.kiszka@isp-modzelewski.pl
Aleksandra Szczęsny
Konsultant podatkowy
Śląski Oddział Instytutu Studiów Podatkowych
aleksandra.szczesny@isp-modzelewski.pl
tel. 32 259 71 50
Andrzej Łukiańczuk
Doradca podatkowy nr 10266
andrzej.lukianczuk@isp-modzelewski.pl
tel. 22 517 30 60 wew. 129

Pozostałe aktualności

Zniesienie zawieszenia zgłaszania krajowych schematów podatkowych od dnia 1 lipca 2023 r.
Na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia…
Brak obowiązku informowania o realizowanej strategii podatkowej przez podatników opodatkowanych tzw. estońskim CIT
W dniu 17 kwietnia 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną sygn. 0114-KDIP2-2.4010.266.2022.1.AP w zakresie obowiązku sporządzania i…
Analiza dotycząca obowiązku poboru podatku u źródła z tytułu zapłaty wynagrodzenia za nabycie używanego oprogramowania komputerowego
Definicja „używanego oprogramowania”  Na gruncie przepisów ustawy o prawie autorskim oraz Dyrektywy 2009/24/WE brak jest kompleksowych regulacji prawnych, które wprost…
Ładowanie samochodów elektrycznych jako dostawa towarów
Dnia 20 kwietnia 2023 r. Trybuna Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie C-282/22. W niniejszej sprawie Naczelny Sąd Administracyjny…
Ekologiczne programy gmin – stanowisko TSUE w zakresie VAT
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał w ostatnich dniach wyroki w dwóch ważnych dla polskich samorządów sprawach. Oba dotyczą rozliczeń w…
Nielegalny pobór energii elektrycznej a VAT – opinia Rzecznika Generalnego
Dnia 12 stycznia 2023 r. opublikowano  opinię Rzecznika Generalnego w sprawie C 677/21 (Fluvius Antwerpen vs MX). W niniejszej sprawie…
Kontrowersyjne stanowisko Ministra Finansów w sprawie opodatkowania wynajmowanych nieruchomości mieszkalnych
Podatek od nieruchomości jest przykładem podatku, którego przedmiotem opodatkowania jest posiadanie określonego majątku. Wysokość obciążenia podatkowego zależy od stawek podatku…
Zmiana formy opodatkowania przedsiębiorstwa a roczne rozliczenie składki zdrowotnej
Pismem z dnia 8 lutego 2023 r. Fundacja Wspierania i Rozwoju Biur Rachunkowych zwróciła się do Ministerstwa Zdrowia z prośbą…
Zasady stosowania ulgi sponsoringowej na gruncie CIT oraz PIT w stanie prawnym obowiązującym w roku 2023
1.     W stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2022 r., aktualnym także w 2023 r., podatnicy podatku dochodowego…
Krajowy system e-faktur – projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
1. Zagadnienia wstępne   Uwagi wstępne. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podataku od towarów i usług oraz niektórych innych…