W dniu 18 marca 2021 r. TSUE wydał wyrok w sprawie C-895/19 (A)
dotyczący rozliczenia podatku od towarów i usług z tytułu WNT, dotyczący zakazu uwzględnienia podatku naliczonego poprzez korektę deklaracji, po upływie trzech miesięcy od końca miesiąca powstania obowiązku podatkowego. W wyroku TSUE podkreślił, że przepisy krajowe dotyczące WNT nie mogą obarczać podatnika ciężarem podatku należnego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego, gdy z tytułu zrealizowanej transakcji nie jest należna organowi podatkowemu żadna kwota (w związku z prawem odliczenia z tego tytułu także podatku naliczonego).

W przedmiotowym wyroku TSUE wskazał, że art. 167 i 178 Dyrektywy 2006/112/WE należy interpretować w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie stosowaniu przepisów krajowych, zgodnie z  którymi wykonanie prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem wewnątrzwspólnotowym w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym podatek ten należny, jest uzależnione od wykazania podatku należnego w deklaracji podatkowej, złożonej w terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy.

Postępowanie prowadzone przed sądem administracyjnym będące przedmiotem niniejszego orzeczenia dotyczyło podatnika, który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonuje wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów na terytorium Polski. Podatnik wskazał, że nabywane towary następnie wykorzystywane były do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług na terytorium kraju. Podatnik wskazał, że w ramach prowadzonej działalności, występują przypadki, w których podatek należny z tytułu WNT nie został wskazany przez podatnika we właściwej deklaracji podatkowej (względnie korekcie deklaracji) złożonej w terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy. Przy czym niewskazanie podatku należnego w powyższym terminie, może wynikać, między innymi, z opóźnionego otrzymania faktury, błędnego zaklasyfikowania transakcji po stronie podatnika lub pomyłki osoby sporządzającej rejestry i deklaracje podatku od wartości dodanej. W związku z powstałymi w ramach przedmiotowego postępowania wątpliwościami WSA w Gliwicach skierował do TSUE pytanie prejudycjalne.

W konsekwencji Trybunał dokonał oceny przepisów krajowych, które warunkują realizację prawa do odliczenia podatku naliczonego w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym rozliczeniu podlega podatek należny w stosunku do transakcji stanowiących wspólnotowe nabycie towarów, od wykazania podatku należnego z tytułu takich transakcji we właściwej deklaracji podatkowej, złożonej w terminie zawitym (w Polsce wynoszącym trzy miesiące) od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów i usług powstał obowiązek podatkowy.

 

Przedmiotowe orzeczenie ma istotne znaczenie dla wielu polskich podatników; umożliwia ono ujmowanie podatku naliczonego i należnego z tytułu WNT w jednym miesiącu w chwili obecnej jak i w przyszłości, a także wnioskowanie o zwrot zapłaconych już z tego tytułu odsetek i sankcji za okresy historyczne, w których – poprzez decyzje organu lub autokorektę – podatnik został pozbawiony prawa do odliczenia podatku naliczonego w miesiącu wykazania podatku należnego.

Co istotne, w ocenie ISP, mimo że wyrok został wydany w zakresie rozliczania WNT, znajduje on odpowiednie zastosowanie i stanowić może podstawę do dokonania w tożsamy sposób rozliczeń dotyczących importu usług oraz dostawy towarów dla których podatnikiem jest nabywca (np. z tytułu dostawy towarów z instalacją i montażem dokonanych na rzecz polskiego podatnika przez nierezydenta).

Biorąc pod uwagę treść ogłoszonego wyroku, podatnicy mogą stosować się do przepisów Dyrektywy 2006/112/WE  zaprzestać stosowania przepisów krajowych, jak również mogą skorygować swoje przeszłe rozliczenia i odzyskać nienależnie zapłacone odsetki/sankcję.

 

Szerszej informacji na temat ubiegania się o nadpłatę udzielą doradcy i konsultanci podatkowi Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.

Osoby do kontaktu

Mariusz Unisk
Wiceprezes Zarządu
Dyrektor ds. Doradztwa Podatkowego
tel. (22) 517 30 94, 501 603 910
mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl
Krystian Łatka
Doradca podatkowy
Lider Zespołu VAT
tel. 22 517 30 65
krystian.latka@isp-modzelewski.pl
Adrian Kozakiewicz
Konsultant Podatkowy
tel. (22) 517 30 99 wew. 256
adrian.kozakiewicz@isp-modzelewski.pl

Pozostałe aktualności

Zaniechanie poboru podatku dochodowego od dochodów (przychodów) z tytułu umorzenia subwencji finansowej udzielonej w ramach Tarczy Finansowej PFR
Minister Finansów na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.[1] wydał rozporządzenie dnia…
Program „Podatnik bezgotówkowy” dla przedsiębiorców od 2022 r.
W ostatnim czasie Ministerstwo Finansów ogłosiło zamiar wprowadzenia nowego programu – Podatnik bezgotówkowy. Jest to propozycja dla podmiotów gospodarczych, które…
GRUPY VAT – propozycje i kierunki zmian
Art. 15a ustawy o VAT[1] - istota grupy VAT Proponowana zmiana przewiduje możliwość uzyskania statusu podatnika podatku od towarów i…
Polski Ład – założenia zmian w podatkach
W dniu 15 maja br. zostały ogłoszone założenia „Polskiego Ładu”, określanego jako kompleksowa strategia przezwyciężenia skutków pandemii. Istotna część zmian…
Strategia podatkowa
Uwagi wstępne.   W 2021 r. podatnicy CIT po raz pierwszy realizować będą nałożony na nich z dniem 1 stycznia…
20% sankcja VAT niezgodna z prawem UE – wyrok TSUE
W dniu 15 kwietnia 2021 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał wyrok w sprawie C‑935/19, zgodnie z którym polskie…
Projektowane regulacje stanowiące kolejny pakiet uproszczeń w podatku od towarów i usług (tzw. SLIM VAT 2)
Ministerstwo Finansów zapowiedziało wprowadzenie kolejnego pakietu uproszczeń w podatku od towarów i usług. Do dnia 1 marca 2021 r. można było…
Podatnik działający w dobrej wierze a prawo do korekty faktur z nienależnie wykazanym VAT – wyrok TSUE
W dniu 18 marca 2021 r. TSUE wydał wyrok w sprawie C-48/20. W przedmiotowym wyroku TSUE wskazał, że art. 203…