W dniu 18 marca 2021 r. TSUE wydał wyrok w sprawie C-895/19 (A)
dotyczący rozliczenia podatku od towarów i usług z tytułu WNT, dotyczący zakazu uwzględnienia podatku naliczonego poprzez korektę deklaracji, po upływie trzech miesięcy od końca miesiąca powstania obowiązku podatkowego. W wyroku TSUE podkreślił, że przepisy krajowe dotyczące WNT nie mogą obarczać podatnika ciężarem podatku należnego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego, gdy z tytułu zrealizowanej transakcji nie jest należna organowi podatkowemu żadna kwota (w związku z prawem odliczenia z tego tytułu także podatku naliczonego).

W przedmiotowym wyroku TSUE wskazał, że art. 167 i 178 Dyrektywy 2006/112/WE należy interpretować w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie stosowaniu przepisów krajowych, zgodnie z  którymi wykonanie prawa do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem wewnątrzwspólnotowym w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym podatek ten należny, jest uzależnione od wykazania podatku należnego w deklaracji podatkowej, złożonej w terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy.

Postępowanie prowadzone przed sądem administracyjnym będące przedmiotem niniejszego orzeczenia dotyczyło podatnika, który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonuje wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów na terytorium Polski. Podatnik wskazał, że nabywane towary następnie wykorzystywane były do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług na terytorium kraju. Podatnik wskazał, że w ramach prowadzonej działalności, występują przypadki, w których podatek należny z tytułu WNT nie został wskazany przez podatnika we właściwej deklaracji podatkowej (względnie korekcie deklaracji) złożonej w terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy. Przy czym niewskazanie podatku należnego w powyższym terminie, może wynikać, między innymi, z opóźnionego otrzymania faktury, błędnego zaklasyfikowania transakcji po stronie podatnika lub pomyłki osoby sporządzającej rejestry i deklaracje podatku od wartości dodanej. W związku z powstałymi w ramach przedmiotowego postępowania wątpliwościami WSA w Gliwicach skierował do TSUE pytanie prejudycjalne.

W konsekwencji Trybunał dokonał oceny przepisów krajowych, które warunkują realizację prawa do odliczenia podatku naliczonego w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym rozliczeniu podlega podatek należny w stosunku do transakcji stanowiących wspólnotowe nabycie towarów, od wykazania podatku należnego z tytułu takich transakcji we właściwej deklaracji podatkowej, złożonej w terminie zawitym (w Polsce wynoszącym trzy miesiące) od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów i usług powstał obowiązek podatkowy.

 

Przedmiotowe orzeczenie ma istotne znaczenie dla wielu polskich podatników; umożliwia ono ujmowanie podatku naliczonego i należnego z tytułu WNT w jednym miesiącu w chwili obecnej jak i w przyszłości, a także wnioskowanie o zwrot zapłaconych już z tego tytułu odsetek i sankcji za okresy historyczne, w których ? poprzez decyzje organu lub autokorektę ? podatnik został pozbawiony prawa do odliczenia podatku naliczonego w miesiącu wykazania podatku należnego.

Co istotne, w ocenie ISP, mimo że wyrok został wydany w zakresie rozliczania WNT, znajduje on odpowiednie zastosowanie i stanowić może podstawę do dokonania w tożsamy sposób rozliczeń dotyczących importu usług oraz dostawy towarów dla których podatnikiem jest nabywca (np. z tytułu dostawy towarów z instalacją i montażem dokonanych na rzecz polskiego podatnika przez nierezydenta).

Biorąc pod uwagę treść ogłoszonego wyroku, podatnicy mogą stosować się do przepisów Dyrektywy 2006/112/WE  zaprzestać stosowania przepisów krajowych, jak również mogą skorygować swoje przeszłe rozliczenia i odzyskać nienależnie zapłacone odsetki/sankcję.

 

Szerszej informacji na temat ubiegania się o nadpłatę udzielą doradcy i konsultanci podatkowi Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.

Osoby do kontaktu

Mariusz Unisk
Wiceprezes Zarządu
Dyrektor ds. Doradztwa Podatkowego
tel. (22) 517 30 94, 501 603 910
mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl
Krystian Łatka
Doradca podatkowy
Lider Zespołu VAT
tel. 22 517 30 65
krystian.latka@isp-modzelewski.pl
Adrian Kozakiewicz
Konsultant Podatkowy
tel. (22) 517 30 99 wew. 256
adrian.kozakiewicz@isp-modzelewski.pl

Pozostałe aktualności

Zmiana stawek podatku od towarów i usług wynikająca z rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.
Zgodnie z rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (dalej jako:…
Przegląd ulg podatkowych
ULGI PODATKOWE Prawo podatkowe często bywa narzędziem kształtowania rzeczywistości ekonomicznej i społecznej. Prawodawca kierując się określonymi preferencjami wprowadza szereg instrumentów…
Zmiana daty obowiązkowej integracji terminali płatniczych z kasami fiskalnymi
Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym…
Zmiany przewidziane w tzw. Polskim Ładzie 2.0
  W dniu 9 czerwca 2022 r. Sejm RP rozpatrzył poprawki Senatu i uchwalił nowelizację przepisów regulujących tzw. Polski Ład.…
Zmiany przewidziane w tzw. Polskim Ładzie 2.0
Ustawa z  dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw…
Materiał informacyjny dotyczący projektu rozporządzenia z dnia 23 marca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku od towarów i usług
1. W dniu 23 marca 2022 roku Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z…
Wyrok TSUE z dnia 28 kwietnia 2022 r. (C‑612/20) dotyczący zwolnienia z podatku od towarów i usług organizacji przez podmiot prywatny zajęć uzupełniających program nauczania szkolnego
W dniu 28 kwietnia 2022 r. TSUE wyrokiem C-612/20 rozpoznał pytanie prejudycjalne w przedmiocie odmówienia przez organy podatkowe zwolnienia z…
Proponowany pakiet zmian w tzw. „Polskim Ładzie”
Z dniem 1 stycznia 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o…
Preferencja podatkowa dla spółek opodatkowanych estońskim CIT w związku z pomocą udzieloną w zakresie przeciwdziałania skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy
Z dniem 19 marca 2022 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 marca 2022 r. w…