1.     W stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2022 r., aktualnym także w 2023 r., podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych oraz podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą (tutaj: sponsorzy) mogą odliczyć od podstawy opodatkowania kwotę stanowiącą 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych m.in. na działalność sportową, przy czym kwota odliczenia nie może w roku podatkowym przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych. Tak stanowi art. 18ee ust. 1 ustawy o CIT[1] oraz art. 26ha ust. 1 ustawy o PIT.[2]

 

2.  Za koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność sportową uznaje się koszty poniesione na finansowanie[3]:

 

1)    klubu sportowego, o którym mowa w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, na realizację celów wskazanych w art. 28 ust. 2 tej ustawy, tj.  działającego na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego, niedziałającego w celu osiągnięcia zysku, na realizację celów w postaci:

a) realizacji programów szkolenia sportowego,

b) zakupu sprzętu sportowego,

c) pokrycia kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,

d) pokrycia kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,

e) sfinansowania stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej

            • jeżeli wpłynie to na poprawę warunków uprawiania sportu przez członków klubu sportowego, lub zwiększy dostępność społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez ten klub.

 

2)  stypendium sportowego (przez stypendium sportowe rozumie się finansowane przez podatnika jednostronne, bezzwrotne świadczenie pieniężne, które jest przyznawane przez jednostki samorządu terytorialnego, ministra właściwego do spraw kultury fizycznej, organizacje pożytku publicznego lub kluby sportowe, za osiągnięcie określonego wyniku sportowego lub umożliwiające przygotowanie się do imprezy sportowej).

 

3)    imprezy sportowej, niebędącej masową imprezą sportową, o której mowa w art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1466 i 1700). Masową imprezą sportową jest impreza masowa mająca na celu współzawodnictwo sportowe lub popularyzowanie kultury fizycznej, organizowana na terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej, na którym liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób wynosi nie mniej niż 1000. Organizatorem jest osoba prawna, osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, przeprowadzająca imprezę masową.

 

3.    Koszty podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały sponsorowi zwrócone w jakiejkolwiek formie lub nie zostały odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.

 

4.   Sponsor dokonuje odliczenia w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty, o których mowa powyżej.

 

5. Podatnik (sponsor) korzystający z odliczenia składa w terminie złożenia zeznania, w którym dokonuje tego odliczenia, informację, według ustalonego wzoru, zawierającą wykaz poniesionych kosztów podlegających odliczeniu.

 

6.   Tylko takie ukształtowanie w umowie obowiązków sponsorowanego daje podatnikowi korzyści, które pozwalają stwierdzić związek przyczynowo-skutkowy z przychodem, a tym samym możliwość zaliczenia wydatku poniesionego na sponsoring do kosztów uzyskania przychodów w myśl ww. art. 15 ust. 1 ustawy o CIT.

 

7.  Ulga dla podmiotów wspierających sport (sponsorów) wiąże się z następującymi dla nich z korzyściami polegającymi na możliwości odliczenia od podstawy obliczenia podatku 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność sportową. Oznacza to, że sponsor –  oprócz zaliczenia poniesionych kosztów do kosztów uzyskania przychodów, w tym również poprzez odpisy amortyzacyjne – uzyskuje prawo do dodatkowej preferencji w podatku dochodowym poprzez odliczenie od podstawy obliczenia podatku połowy poniesionych kosztów. Dodatkowo, wydatki sponsora w ramach sponsoringu, będą mogły przyczynić się do rozpowszechniania informacji na jego temat, oferowanych przez niego towarów i usług.

 

8.  Przykładowe formy wsparcia:

 

Przykład nr 1:

Klub sportowy działający np. w formie fundacji, stowarzyszenia, spółki kapitałowej (niedziałających w celu osiągnięcia zysku) zawiera umowy sponsoringowe ze sponsorem, w wyniku których uzyskane od niego środki przeznacza na realizację celów wykazanych w art. 28 ust. 2 ustawy o sporcie przy współudziale sportowca/-ów.

 

Przykład nr 2:

Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych i podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych ponoszą koszty na finansowanie działalności sportowej polegającej na sfinansowaniu stypendium sportowego na sportowca, które będzie przyznane przez: jednostki samorządu terytorialnego, ministra właściwego do spraw kultury fizycznej, organizacje pożytku publicznego lub kluby sportowe, za osiągnięcie określonego wyniku sportowego lub umożliwiające przygotowanie się do imprezy sportowej.

 

Przykład nr 3:

Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych i podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych ponoszą koszty na finansowanie działalności sportowej polegającej na sfinansowaniu kosztów imprezy sportowej niebędącej masową imprezą sportową, której uczestnikiem / organizatorem będzie sportowiec.

 [1] Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2587).

[2] Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2647).

[3] Dla prawa do zaliczenia przez sponsora wydatków na działalność sportową do kosztów uzyskania przychodów, Istotnym jest aby sponsor otrzymał od sponsorowanego świadczeń wzajemne w szczególności w formie reklamy – sponsoring właściwy. W szczególności istotne jest, aby w sposób jak najbardziej precyzyjny zostały określone wzajemne świadczenia stron oraz jeżeli jest to możliwe, wartość tych świadczeń.

 

 

Więcej informacji udzielą doradcy i konsultanci podatkowi Instytutu Studiów Podatkowych: 

Mariusz Unisk
Wiceprezes Zarządu
Dyrektor ds. Doradztwa Podatkowego
tel. (22) 517 30 94, 501 603 910
mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl
Andrzej Łukiańczuk
Doradca Podatkowy nr wpisu 10266
tel. 22 517 30 66
andrzej.lukianczuk@isp-modzelewski.pl
dr Joanna Kiszka
Dyrektor Oddziału Śląskiego 
tel. 32 259 71 50, 501 603 913 
joanna.kiszka@isp-modzelewski.pl
Maciej Sobiech
Dyrektor Oddziału Wielkopolskiego

tel: 61 848 33 48

maciej.sobiech@isp-modzelewski.pl

Kontrowersyjne stanowisko Ministra Finansów w sprawie opodatkowania wynajmowanych nieruchomości mieszkalnych
Podatek od nieruchomości jest przykładem podatku, którego przedmiotem opodatkowania jest posiadanie określonego majątku. Wysokość obciążenia podatkowego zależy od stawek podatku…
Zmiana formy opodatkowania przedsiębiorstwa a roczne rozliczenie składki zdrowotnej
Pismem z dnia 8 lutego 2023 r. Fundacja Wspierania i Rozwoju Biur Rachunkowych zwróciła się do Ministerstwa Zdrowia z prośbą…
Zasady stosowania ulgi sponsoringowej na gruncie CIT oraz PIT w stanie prawnym obowiązującym w roku 2023
1.     W stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 stycznia 2022 r., aktualnym także w 2023 r., podatnicy podatku dochodowego…
Krajowy system e-faktur – projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
1. Zagadnienia wstępne   Uwagi wstępne. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podataku od towarów i usług oraz niektórych innych…
Czy znany co do rodzaju i wysokości wydatek, na który nie otrzymano jeszcze faktury może stanowić pośredni koszt podatkowy na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych?
Koszty ujęte w księgach rachunkowych na podstawie wewnętrznych dowodów księgowych (jako dostawy niefakturowane) mogą stanowić koszty uzyskania przychodu. Zgodnie z…
Możliwość uznania umowy na piśmie za fakturę
Trybunał Sprawiedliwości (siódma izba) w wyroku z dnia 29 września 2022 r., sprawa C-235/21 dokonał wykładni art. 203 dyrektywy Rady 2006/112/WE…
Zmiany dotyczące limitu płatności gotówką
W dniu 17 września 2022 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad…
Zmiana stawek podatku od towarów i usług wynikająca z rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw
Zgodnie z rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (dalej jako:…
Przegląd ulg podatkowych
ULGI PODATKOWE Prawo podatkowe często bywa narzędziem kształtowania rzeczywistości ekonomicznej i społecznej. Prawodawca kierując się określonymi preferencjami wprowadza szereg instrumentów…