Pismem z dnia 8 lutego 2023 r. Fundacja Wspierania i Rozwoju Biur Rachunkowych zwróciła się do Ministerstwa Zdrowia z prośbą o wyjaśnienie dotyczące rozliczenia składki zdrowotnej za styczeń 2023 r. w przypadku zmiany formy opodatkowania z nowym rokiem kalendarzowym. Ministerstwo Zdrowia w odpowiedzi na powyższe udzieliło pismem z dnia 20 lutego 2023 r. nr DL.704.1.2023.MM stosownych wyjaśnień, zgodnie z którymi przedsiębiorca opodatkowany ryczałtem w podatku dochodowym od osób fizycznych, może dokonać zmiany formy opodatkowania na początku nowego roku podatkowego i tym samym wybrać opodatkowanie według skali podatkowej lub podatkiem liniowym. Zmiana formy opodatkowania oznacza, że począwszy od rozliczeń składki na ubezpieczenie zdrowotne należnej za styczeń danego roku (np. 2023 r.) płatnik zobowiązany jest ustalić podstawę wymiaru składki na to ubezpieczenie na podstawie wysokości dochodu z miesiąca poprzedniego, zgodnie z art. 81 ust. 2c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (dalej: „ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r.”). Przedsiębiorca, który dokonał zmiany formy opodatkowania powinien zatem zaliczyć wysokość należnej składki zdrowotnej za styczeń do tzw. „jednomiesięcznego okresu rozliczeniowego”, który dla tego przedsiębiorcy rozpoczął się np. 1 stycznia 2023 r., a zakończył 31 stycznia 2023 r. Mając na uwadze powyższe należy wskazać, że w przypadku gdy przedsiębiorca w grudniu 2022 r. nie osiągnął dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych (a jedynie przychody opodatkowane w formie ryczałtowej) podstawą składki za styczeń 2023 r. było minimalne wynagrodzenie obowiązujące na 1 dzień roku składkowego obejmujące tzw. „jednomiesięczny rok składkowy”. Oznacza to, że przedsiębiorcy, którzy zmienili formę opodatkowania obowiązującą w 2023 r., powinni wykazać dwa lata składkowe: − jeden za okres od 1 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. i − drugi, tzw. jednomiesięczny okres składkowy, przypadający na styczeń 2023 r. Jak wskazuje Ministerstwo Zdrowia w powołanym na wstępie piśmie: „Jednocześnie składka za styczeń 2023 r., będzie podlegała rozliczeniu rocznemu w ramach roku składkowego obowiązującego od 1 lutego 2022 r. do 31 stycznia 2023 r., z zastrzeżeniem, że dla zastosowania art. 81 ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej konieczne jest ustalenie dochodu rozliczonego w danej formie podatkowej za poprzedni rok kalendarzowy. Ze względu na zmianę formy opodatkowania, skuteczną od 1 stycznia 2023 r., oraz fakt, że ubezpieczony w 2022 r nie prowadził działalności według odpowiadającej formy opodatkowania (według skali podatkowej lub podatku liniowego), składka roczna nie powinna podlegać naliczeniu.” Powyższe prowadzi do wniosku, że w sytuacji zmiany formy opodatkowania, składka za styczeń danego roku, przynależąca do jednomiesięcznego roku składkowego, podlega. Powyższe regulacje będące konsekwencją zmian wynikających z tzw. Polskiego Ładu, wprowadzają chaos i niepotrzebne zamieszanie w zakresie rozliczania składki zdrowotnej dla przedsiębiorców, którzy dokonali zmiany formy opodatkowania. W ocenie większości księgowych oraz doradców podatkowych najrozsądniejszym sposobem rozwiązania byłoby wprowadzenie zryczałtowanej miesięcznej składki zdrowotnej od przedsiębiorców niezależnie od formy opodatkowania. rozliczeniu rocznemu. Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia: „w ramach rozliczenia rocznego składka zdrowotna podlegać będzie obniżeniu do wysokości 0 zł oraz zwrotowi (…).” Dodatkowo analogiczne rozwiązanie ma zastosowane w przypadku zmiany od 1 stycznia 2023 r. formy opodatkowania z liniowego na opodatkowanie na zasadach ogólnych, tj, według skali podatkowej. W ramach rozliczenia rocznego za rok składkowy trwający od 1 lutego 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. przedsiębiorca powinien rozliczyć obie formy opodatkowania. W odniesieniu do opodatkowania podatkiem liniowym, przedsiębiorca do podstawy rocznej uwzględnia dochód za rok kalendarzowy 2022 r. Natomiast jako sumę należnych miesięcznych składek opłaconych w ramach tej formy, o której mowa w art. 81 ust. 2i i 2j ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. należy uwzględnić składki rozliczone w dokumentach rozliczeniowych złożonych za okres od lutego do grudnia 2022 r. W tym przypadku nieoskładkowany w ramach rozliczenia miesięcznego dochód za grudzień 2022 r. powinien zostać uwzględniony i rozliczony w rozliczeniu rocznym dotyczącym opodatkowania podatkiem liniowym. Natomiast dla opodatkowania według skali składka opłacona w styczniu 2023 r. powinna zostać ujęta w rozliczeniu rocznym dla tej formy opodatkowania jako nadpłata.

 

dr Joanna Kiszka

Dyrektor Oddziału Śląskiego 
tel. 32 259 71 50, 501 603 913 
joanna.kiszka@isp-modzelewski.pl

Dawid Kurach

Młodszy konsultant podatkowy
tel. 32 259 71 50
dawid.kurach@isp-modzelewski.pl

Konrad Skreczko

tel. 32 259 71 50
konrad.skreczko@isp-modzelewski.pl

Aport za akcje, a podstawa opodatkowania VAT
W dniu 8 marca 2024 r. TSUE w wyroku w sprawie C-241/23 stwierdził, iż art. 73 dyrektywy VAT należy interpretować w ten…
Nadpłata VAT przy sprzedaży konsumenckiej
W dniu 21 marca 2024 r. TSUE wydał wyrok w sprawie C-606/22 (Dyrektor Izby Administracji Skarbowej przeciwko B. Sp. z…
Odpowiedzialność pracowników za wystawione faktury
Czy w sytuacji gdy pracownik podatnika podatku od wartości dodanej (VAT) wystawił fałszywą fakturę wykazującą VAT, posługując się tożsamością pracodawcy…
List prof. dr hab. W. Modzelewskiego w sprawie uchwalenia przez Sejm ustawy KSeF.
Prof. dr hab. Witold Modzelewski Warszawa, dnia 20 czerwca 2023 r. Instytut Studiów Podatkowych Spółka doradztwa podatkowego ul. Kaleńska 8,…
Zmiany w podatku od czynności cywilnoprawnych przy zakupie mieszkań i domów
Zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych[1] (zwana dalej „ustawą z dnia 9…
Podatkowe skutki zniesienia stanu zagrożenia epidemicznego
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2023 r.[1] w sprawie odwołania na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia…
Zniesienie zawieszenia zgłaszania krajowych schematów podatkowych od dnia 1 lipca 2023 r.
Na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia…
Brak obowiązku informowania o realizowanej strategii podatkowej przez podatników opodatkowanych tzw. estońskim CIT
W dniu 17 kwietnia 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną sygn. 0114-KDIP2-2.4010.266.2022.1.AP w zakresie obowiązku sporządzania i…