W dniu 17 września 2022 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw[1], (zwana dalej „Ustawą”). Ustawa zawiera regulacje w zakresie zmiany przepisów dotyczących płatności gotówką. Zgodnie z art. 2 Ustawy wydłużono vacatio legis przepisów, zgodnie z którymi:

1) płatności dokonywane przez konsumenta na rzecz przedsiębiorcy o wartości przekraczającej 20.000 zł mają być dokonywane za pośrednictwem rachunku płatniczego,

2) ma zostać obniżona z 15.000 zł do 8.000 zł kwota wartości transakcji, po przekroczeniu której przedsiębiorca będzie obowiązany dokonywać oraz przyjmować płatności związane z wykonywaną działalnością gospodarczą za pośrednictwem rachunku płatniczego.

 

Regulacje te miały zacząć obowiązywać od dnia 1 stycznia 2023 r. Na mocy wskazanej nowelizacji termin ten został przesunięty na dzień 1 stycznia 2024 r. Warto zaznaczyć, że limity te dotyczą wartości transakcji bez względu na liczbę płatności dokonanych w ramach jednej transakcji. Jednorazowa wartość transakcji to:

– cała wartość wierzytelności lub zobowiązań,

– wartość wyrażona w pieniądzu,

– wartość wynikająca z odpłatnej dostawy towaru lub odpłatnego świadczenia usług,

– wartość określona w umowie zawartej pomiędzy przedsiębiorcami.

 

Transakcje w walutach obcych będą przeliczane na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

 

Opracował: Bartłomiej Sztendur


[1] Dz.U. 2022 poz. 1719.

Mariusz Unisk
Wiceprezes Zarządu
Dyrektor ds. Doradztwa Podatkowego
tel. (22) 517 30 94, 501 603 910
mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl
Bartłomiej Sztendur
Młodszy konsultant podatkowy
tel. 22 517 30 69
bartlomiej.sztendur@isp-modzelewski.pl
Czy znany co do rodzaju i wysokości wydatek, na który nie otrzymano jeszcze faktury może stanowić pośredni koszt podatkowy na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych?
Koszty ujęte w księgach rachunkowych na podstawie wewnętrznych dowodów księgowych (jako dostawy niefakturowane) mogą stanowić koszty uzyskania przychodu. Zgodnie z…
Możliwość uznania umowy na piśmie za fakturę
Trybunał Sprawiedliwości (siódma izba) w wyroku z dnia 29 września 2022 r., sprawa C-235/21 dokonał wykładni art. 203 dyrektywy Rady 2006/112/WE…
Zmiany dotyczące limitu płatności gotówką
W dniu 17 września 2022 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad…
Zmiana stawek podatku od towarów i usług wynikająca z rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.
Zgodnie z rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (dalej jako:…
Przegląd ulg podatkowych
ULGI PODATKOWE Prawo podatkowe często bywa narzędziem kształtowania rzeczywistości ekonomicznej i społecznej. Prawodawca kierując się określonymi preferencjami wprowadza szereg instrumentów…
Zmiana daty obowiązkowej integracji terminali płatniczych z kasami fiskalnymi
Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym…
Zmiany przewidziane w tzw. Polskim Ładzie 2.0
  W dniu 9 czerwca 2022 r. Sejm RP rozpatrzył poprawki Senatu i uchwalił nowelizację przepisów regulujących tzw. Polski Ład.…
Zmiany przewidziane w tzw. Polskim Ładzie 2.0
Ustawa z  dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw…
Materiał informacyjny dotyczący projektu rozporządzenia z dnia 23 marca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku od towarów i usług
1. W dniu 23 marca 2022 roku Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z…