W dniu 17 września 2022 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw[1], (zwana dalej „Ustawą”). Ustawa zawiera regulacje w zakresie zmiany przepisów dotyczących płatności gotówką. Zgodnie z art. 2 Ustawy wydłużono vacatio legis przepisów, zgodnie z którymi:

1) płatności dokonywane przez konsumenta na rzecz przedsiębiorcy o wartości przekraczającej 20.000 zł mają być dokonywane za pośrednictwem rachunku płatniczego,

2) ma zostać obniżona z 15.000 zł do 8.000 zł kwota wartości transakcji, po przekroczeniu której przedsiębiorca będzie obowiązany dokonywać oraz przyjmować płatności związane z wykonywaną działalnością gospodarczą za pośrednictwem rachunku płatniczego.

 

Regulacje te miały zacząć obowiązywać od dnia 1 stycznia 2023 r. Na mocy wskazanej nowelizacji termin ten został przesunięty na dzień 1 stycznia 2024 r. Warto zaznaczyć, że limity te dotyczą wartości transakcji bez względu na liczbę płatności dokonanych w ramach jednej transakcji. Jednorazowa wartość transakcji to:

– cała wartość wierzytelności lub zobowiązań,

– wartość wyrażona w pieniądzu,

– wartość wynikająca z odpłatnej dostawy towaru lub odpłatnego świadczenia usług,

– wartość określona w umowie zawartej pomiędzy przedsiębiorcami.

 

Transakcje w walutach obcych będą przeliczane na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

 

Opracował: Bartłomiej Sztendur


[1] Dz.U. 2022 poz. 1719.

Mariusz Unisk
Wiceprezes Zarządu
Dyrektor ds. Doradztwa Podatkowego
tel. (22) 517 30 94, 501 603 910
mariusz.unisk@isp-modzelewski.pl
Bartłomiej Sztendur
Młodszy konsultant podatkowy
tel. 22 517 30 69
bartlomiej.sztendur@isp-modzelewski.pl
Aport za akcje, a podstawa opodatkowania VAT
W dniu 8 marca 2024 r. TSUE w wyroku w sprawie C-241/23 stwierdził, iż art. 73 dyrektywy VAT należy interpretować w ten…
Nadpłata VAT przy sprzedaży konsumenckiej
W dniu 21 marca 2024 r. TSUE wydał wyrok w sprawie C-606/22 (Dyrektor Izby Administracji Skarbowej przeciwko B. Sp. z…
Odpowiedzialność pracowników za wystawione faktury
Czy w sytuacji gdy pracownik podatnika podatku od wartości dodanej (VAT) wystawił fałszywą fakturę wykazującą VAT, posługując się tożsamością pracodawcy…
List prof. dr hab. W. Modzelewskiego w sprawie uchwalenia przez Sejm ustawy KSeF.
Prof. dr hab. Witold Modzelewski Warszawa, dnia 20 czerwca 2023 r. Instytut Studiów Podatkowych Spółka doradztwa podatkowego ul. Kaleńska 8,…
Zmiany w podatku od czynności cywilnoprawnych przy zakupie mieszkań i domów
Zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych[1] (zwana dalej „ustawą z dnia 9…
Podatkowe skutki zniesienia stanu zagrożenia epidemicznego
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2023 r.[1] w sprawie odwołania na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia…
Zniesienie zawieszenia zgłaszania krajowych schematów podatkowych od dnia 1 lipca 2023 r.
Na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia…
Brak obowiązku informowania o realizowanej strategii podatkowej przez podatników opodatkowanych tzw. estońskim CIT
W dniu 17 kwietnia 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną sygn. 0114-KDIP2-2.4010.266.2022.1.AP w zakresie obowiązku sporządzania i…