SPIS TREŚCI:
 
1. Rozwój alternatywnego systemu opodatkowania – ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych
2. Zachęta podatkowa dla przedsiębiorców ponoszących koszty związane z produkcją próbną (tzw. ulga na prototypy), zwiększających przychody ze sprzedaży produktów (tzw. ulga pro wzrostowa)
3. Modernizacja przepisów w zakresie ulgi B+R; symultaniczne korzystanie z ulgi B+R i preferencji IP Box; ulga na innowacyjnych pracowników
4. Zakres zwolnień przedmiotowych
5. Zachęta podatkowa wspierająca działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę
6. Złagodzenie warunków tworzenia i funkcjonowania podatkowych grup kapitałowych (PGK)
7. Preferencja podatkowa związana z kosztami dotyczącymi Pierwszej Oferty Publicznej (POP)
8. Zmiany w zakresie przepisów o cenach transferowych
8.1. Korekty cen transferowych
8.2. Zmiany w zakresie lokalnej dokumentacji cen transferowych
8.3. Wydłużenie terminu na przedłożenie dokumentacji cen transferowych na żądanie organu podatkowego
8.4. Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych
8.5. Informacje o cenach transferowych

9. Modernizacja przepisów dotyczących poboru podatku u źródła
9.1. Definicja rzeczywistego właściciela.
9.1.1. Doprecyzowanie definicji rzeczywistego właściciela
9.1.2. Przesłanka rzeczywistej działalność gospodarczej
9.2. Zawężenie zakresu przedmiotowego i podmiotowego stosowania procedury poboru WHT.
9.3. Kryterium należytej staranności.
9.4. Rozszerzenie zakresu przedmiotowego opinii o stosowaniu preferencji.
9.5. Uzależnienie wymogów proceduralnych od wymogów materialnych.
9.6. Posługiwanie się kopią certyfikatu rezydencji.
10. Wprowadzenie reżimu holdingowego
11. Przeciwdziałanie tzw. „szarej strefie”
12. Uszczelnienie systemu podatku dochodowego
13. Zmiany w zakresie warunków korzystania ze zwolnienia podatkowego w PSI
14. Zmiany w zakresie małej klauzuli
15. Ulga konsolidacyjna
16. Przejściowy podatek dochodowy od niektórych dochodów osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
 

1. Rozwój alternatywnego systemu opodatkowania – ryczałtu od dochodów spółek

 

Zmiany przedstawione w ustawie z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (dalej: „ustawa z dnia 29 października 2021 r.”), dotyczą m.in. propozycji na rozwój alternatywnego systemu opodatkowania – ryczałt od dochodów spółek. Z uwagi na zainteresowanie tą formą opodatkowania przewidziane zostało rozszerzenie katalogu podmiotów, które będą uprawnione do wyboru tego systemu oraz złagodzenie warunków niezbędnych do spełnienia celem wyboru tej formy.

Objęcie ryczałtem od dochodów jak najszerszego grona przedsiębiorców z sektora MŚP, pozwoli im na pozyskanie dodatkowych środków pieniężnych, w wyniku przesuniętego momentu powstania obowiązku podatkowego – do momentu wypłaty zysku. W szczególności zmiany zakładają:

 • rozszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych do opodatkowania ryczałtem włączając w to spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne;
 • rezygnację z konieczności ponoszenia określonych nakładów inwestycyjnych jako warunku dla stosowania przepisów o ryczałcie,;
 • rezygnację z warunku dotyczącego górnego limitu przychodów podatników opodatkowanych ryczałtem, a w konsekwencji również z domiaru zobowiązania podatkowego;
 • dopasowanie terminów spłaty zobowiązania podatkowego w zakresie tzw. korekty wstępnej, a nawet (w niektórych przypadkach) zniesienie obowiązku zapłaty owego zobowiązania;
 • uelastycznienie terminów spłaty zobowiązania podatkowego w zakresie tzw. korekty wstępnej, a w niektórych przypadkach również zniesienie obowiązku zapłaty owego zobowiązania,

W związku z prezentowaną zmianą zryczałtowany podatek obliczony zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych[1] od przychodów uzyskiwanych przez wspólnika[2] z wypłat podzielonych zysków spółki, które zostały osiągnięte w okresie opodatkowania ryczałtem, zgodnie z przepisami rozdziału 6b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych[3]. Jeżeli wypłaty pochodzą z podziału zysków, wówczas podlegają pomniejszeniu o:

 • 90% kwoty odpowiadającej iloczynowi procentowego udziału wspólnika w zysku spółki na dzień nabycia przez niego prawa do wypłaty podzielonego zysku oraz kwoty należnego ryczałtu od dochodów spółek z zysku podzielonego tej spółki – w przypadku przychodów z podzielonego zysku wypłaconych z zysków spółki opodatkowanych zgodnie z art. 28o ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. albo
 • 70% kwoty odpowiadającej iloczynowi procentowego udziału wspólnika w zysku spółki na dzień nabycia przez niego prawa do wypłaty podzielonego zysku oraz kwoty należnego ryczałtu od dochodów spółek z zysku podzielonego tej spółki, z którego przychód ten został uzyskany – w przypadku przychodów z podzielonego zysku wypłaconych z zysków spółki opodatkowanych zgodnie z art. 28o ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r.

W art. 41 ust. 4ab ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. została wprowadzona zmiana stanowiąca, że płatnicy pobierający zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłaconych należności z tytułu podzielonych zysków spółki osiągniętych w okresie opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek, zgodnie z przepisami rozdziału 6b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r., są obowiązani uwzględniać pomniejszenie na zasadach określonych w art. 30a ust. 19 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.

2. Zachęta podatkowa dla przedsiębiorców ponoszących koszty związane z produkcją próbną (tzw. ulga na prototypy), zwiększających przychody ze sprzedaży produktów (tzw. ulga pro wzrostowa)

 

Zmiana ta jest skierowana do podatników, którzy w ramach prowadzonych prac badawczo-rozwojowych wytworzyli nowy produkt. Ulga wspierająca koszty produkcji próbnej nowego produktu lub wprowadzenia na rynek nowego produktu przysługiwać będzie podatnikom osiągającym przychody z działalności gospodarczej i polegać będzie na odliczeniu od podstawy podatku kosztów dotyczących produkcji próbnej nowego produktu lub wprowadzenia na rynek nowego produktu. Jednak ustawodawca zakłada, że wartość odliczenia nie będzie mogła przekroczyć 30% poniesionych kosztów, nie więcej jednak niż 10% dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej.

W ramach ulgi nie będą brane pod uwagę wszystkie działania mające na celu uzyskanie certyfikatów i zezwoleń. Wsparcie będzie obejmowało te działania, które zmierzają do uzyskania przez podatnika tylko tych certyfikatów i zezwoleń, bez których zgodnie
z obowiązującym prawem nie jest możliwa sprzedaż nowego produktu.

3. Modernizacja przepisów w zakresie ulgi B+R; symultaniczne korzystanie z ulgi B+R i preferencji IP Box; ulga na innowacyjnych pracowników

 

Obecnie, jeżeli podatnik posiada status centrum badawczo-rozwojowego (CBR), ma możliwość odliczenia kosztów kwalifikowanych przewidzianych w ustawach podatkowych w ramach ulgi B+R w wysokości 200%. Natomiast podatnicy nieposiadający statusu CBR mogą odliczyć jedynie 100% kosztów kwalifikowanych od podstawy opodatkowania.

Dotychczasowe rozwiązania mają być zmienione na korzyść podatników, gdyż działania przedstawione w ustawie z dnia 29 października 2021 r. umożliwiają odliczenie powyższych kosztów w wysokości 200% dla wszystkich podatników. W świetle obowiązujących przepisów wynika, że ulga B+R nie podlega uwzględnieniu w obliczaniu podstawy opodatkowania podlegającej 5% peryferyjnej stawce podatku w ramach IP Box. Nie ma zatem możliwości równoczesnego stosowania ulgi B+R oraz preferencyjnej stawki IP Box w stosunku do tego samego dochodu. Proponowana zmiana umożliwi symultaniczne korzystanie z ulgi B+R oraz preferencyjnej stawki IP Box.

W ramach ulgi na innowacyjnych pracowników przysługuje odliczenie, których czas pracy przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej (pozostający w ogólnym czasie pracy) w danym miesiącu wynosił co najmniej 50%, lub których czas przeznaczony na wykonanie usługi w zakresie działalności badawczo-rozwojowej na podstawie umowy zlecenie lub umowy o działo w danym miesiącu, pozostający w całości czasu przeznaczonego na wykonanie tej usługi wynosił co najmniej 50%.

 

4. Zakres zwolnień przedmiotowych

 

W ramach planowanej zmiany pojawi się nowy katalog zwolnień przedmiotowych:

 • zwolnienie dotyczące dochodów uzyskanych przez wykonawcę kontraktowego
  w rozumieniu art. 2 lit.e Umowy między RP a Rządem USA o wzmocnionej współpracy obronnej, podpisanej w Warszawie dnia 15 sierpnia 2020 r.[4] mającego miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z tytułu dostarczania towarów i usług siłom zbrojnym USA w rozumieniu art. 2 lit. a tej Umowy lub budowy infrastruktury dla tych sił zbrojnych na podstawie umowy lub umowy o podwykonawstwo zawartych z tymi siłami zbrojnymi lub na ich rzecz,
 • zwolnienie dla przychodów uzyskanych z odpłatnego zbycia zabytków ruchomych, o których mowa w art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, muzeom lub bibliotekom[5].

5. Zachęta podatkowa wspierająca działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę

 

Nowe rozwiązanie w podatku dochodowym mające na celu wsparcie określonych dziedzin życia społeczno-gospodarczego polegać będzie na możliwości odliczenia od podstawy obliczenia podatku 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na określone cele. Oznacza to, że podatnik pomimo zaliczenia poniesionych wydatków do kosztów uzyskania przychodu, uzyska prawo do dodatkowej preferencji w podatku dochodowym dzięki odliczeniu od podstawy obliczenia podatku połowy poniesionych kosztów, przy czym kwota odliczenia nie może przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym z pozarolniczej działalności gospodarczej.

W przypadku ulgi na działalność sportową odliczeniu będą podlegały koszty poniesione na kluby sportowe, pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach, pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych w celu szkolenia sportowego jak i również finansowanie stypendiów sportowych. Koszty mogą dotyczyć również sfinansowania stypendium sportowego. W ramach realizacji ulgi koszty mogą być poniesione również na imprezę sportową niebędącą masową imprezą sportową, o której mowa w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych.

W przypadku ulgi na działalność kulturową odliczeniu będą podlegały koszty poniesione na działalność kulturową, co w rozumieniu ustawy oznacza tworzenie, upowszechnianie i ochronę kultury, a także jej finansowanie przez uczelnie artystyczne i publiczne szkoły artystyczne.

W przypadku ulgi na działalność wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę odliczeniu będą podlegały m. in. koszty poniesione na stypendia dla studenta za wyniki w nauce, na stypendia naukowe dla doktorantów, koszty opłat związanych z kształceniem zatrudnionego pracownika na studiach, studiach podyplomowych oraz innych formach kształcenia, koszty wynagrodzeń studentów na praktykach w zakładach pracy. Niektóre koszty, np. dotyczące wynagrodzeń studentów na praktykach w zakładach pracy, będą podlegały odliczeniu, jeżeli będą realizowane na podstawie umowy zawartej przez podatnika  z uczelnią.

6. Złagodzenie warunków tworzenia i funkcjonowania podatkowych grup kapitałowych (PGK)

 

Przewidziane zostało złagodzenie warunków tworzenia i funkcjonowania, a także zabezpieczenie podatkowych grup kapitałowych przed podatkowymi skutkami okresowego spadku zyskowności uzyskiwanej przez taką grupę. Zmiany te mają na celu umożliwienie tworzenia PGK przez mniejsze podmioty, jak również uwzględnienie gospodarczych realiów funkcjonowania przedsiębiorstw i urealnienie dotychczas funkcjonujących warunków decydujących o możliwości uzyskania statusu PGK. Po rejestracji umowy podatkowa grupa kapitałowa nie może być rozszerzona o inne spółki ani pomniejszona o którąkolwiek ze spółek tworzących tę grupę z wyjątkiem:

 • przejęcia w drodze łączenia spółki zależnej tworzącej PGK przez inną spółkę z tej podatkowej grupy kapitałowej lub przez zawiązanie przez spółki tworzące PGK nowej spółki z tej grupy, chyba że prowadzić to będzie do zmniejszenia liczby spółek tworzących PGK poniżej dwóch;
 • podziału spółki zależnej tworzącej PGK przez zawiązanie nowej spółki lub nowych spółek zależnych, które staną się członkiem tej podatkowej grupy kapitałowej.

 Aby PGK mogły tworzyć spółki kapitałowe, których przeciętna wartość kapitału zakładowego wynosi 250 tys. zł. Dopuszczalne są połączenia, przekształcenia oraz podziały spółek w grupie. Dodatkowo dochód ze źródła przychodów PGK osiągnięty za rok podatkowy może zostać obniżony o stratę poniesioną w okresie przed utworzeniem grupy przez spółkę tworzącą tę grupę jeśli:

 • strata ta podlegałaby odliczeniu od dochodu, gdyby spółka ta nie weszła w skład PGK;
 • strata została poniesiona przez spółkę nie wczesniej niż w piątym roku podatkowym, poprzedzającym rok PGK, za który dokonywane jest obniżenie;
 • strata nie została odliczona od dochodu spółki z tego źródła w jednym z najbliższych kolejno po sobie następujących 5 lat podatkowy o kwotę nieprzekraczającą 5 000 000 zł przy czym kwota obniżenia nie może przekroczyć w którymkolwiek z tych lat 50% wysokości tej straty albo jednorazowo z tego źródła w jednym z najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu lat podatkowy o kwotę nie przekraczającą 5 000 000 zł, przy czym kwota obniżenia nie może przekroczyć w którymkolwiek z tych lat 50% wysokości tej straty.
 • spółka osiągnęła w roku podatkowym, za który dokonywane jest obniżenie, dochód z tego źródła przychodów, z którego poniesiona jest strata.

Kwota obniżenia nie może przekroczyć 50% wysokości straty oraz nie może przekroczyć kwoty dochodu ze źródła przychodów osiągniętego w roku podatkowym, za który dokonuje się tego obniżenia, przez spółkę wchodzącą w skład PGK, która poniosła tę stratę.

7. Preferencja podatkowa związana z kosztami dotyczącymi Pierwszej Oferty Publicznej (POP)

 

Preferencja podatkowa dotycząca Pierwszej Oferty Publicznej ma na celu wprowadzenie odliczeń podatkowych odnoszących się do kosztów w związku z „wejściem na giełdę”. Zgodnie ze zmianami podstawa opodatkowania ustalana zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. po uprzednim odliczeniu kwot określonych w art. 18d i 18ea-18ec ww. ustawy, będzie mogła być pomniejszona o kwotę stanowiącą:

 • 150% wydatków na przygotowanie prospektu emisyjnego, poniesienie opłaty notarialnej, sądowej, skarbowej i giełdowej oraz opracowanie i publikację ogłoszeń wymaganych przepisami prawa,
 • 50% wydatków, bez uwzględnienia podatku od towarów i usług, na usługi doradztwa prawnego, w tym podatkowego i finansowego, nie więcej jednak niż 50 000 zł

poniesionych bezpośrednio na dokonanie pierwszej oferty publicznej dotyczącej akcji w rozumieniu art. 4 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych[6].

Odliczenia będzie można dokonać w zeznaniu za rok podatkowy, w którym podatnik wprowadził swoje akcje po raz pierwszy do obrotu na rynku regulowanym akcji albo w alternatywnym systemie obrotu.

8. Zmiany w zakresie przepisów o cenach transferowych

 

8.1. Korekty cen transferowych

W wyniku planowanych zmian będzie istnieć możliwość dokonania korekty cen transferowych in minus w sytuacji, gdy podatnik otrzymał od podmiotu powiązanego dowód księgowy, który potwierdza dokonanie korekty cen transferowych w określonej wysokości. Dodatkowo zaproponowano rezygnację z obowiązku informowania o dokonaniu korekty cen transferowych w zeznaniu rocznym w związku z czym uchylono jeden z warunków formalnych skutecznego dokonania takiej korekty.

Wprowadzono również zmianę porządkującą, która uchyla warunek dokonania korekty cen transferowych polegający na istnieniu zawartej przez Polskę umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z państwem podmiotu powiązanego. Pozostawiono natomiast konieczność istnienia podstawy prawnej do wymiany informacji podatkowych z tym państwem.

8.2. Zmiany w zakresie lokalnej dokumentacji cen transferowych

 

W ustawie z dnia 29 października zostały przedstawione  zmiany dotyczące wydłużenia terminów na sporządzenie lokalnej dokumentacji cen transferowych w wyniku, których to lokalną dokumentację należy sporządzić w terminie do końca dziesiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego podmiotu w celu wykazania, że ceny transferowe zostały ustalone na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane. Dodatkowo obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych nie ma zastosowania do transakcji kontrolowanych. Chcący uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych doprecyzowano sposób ustalania wartości transakcji kontrolowanej: w przypadku depozytu jest to wartość kapitału, w przypadku umów ubezpieczenia lub reasekuracji jest to suma ubezpieczenia, a w przypadku spółek niebędących osobą prawną jest to łączna wartość wkładów wniesionych do spółki niebędącej osobą prawną.

Dodatkowo przewidziane zostały wyłączenia z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych:

 • dla transakcji kontrolowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi będącymi polskimi rezydentami;
 • zwolnione z obowiązku będą transakcje kontrolowane objęte porozumieniem podatkowym oraz porozumieniem inwestycyjnym;
 • zwolnione z obowiązku będą transakcje kontrolowane objęte mechanizmem typu safe harbour dla pożyczek, kredytów, obligacji oraz transakcji dotyczących rozliczeń w zakresie „czystego fakturowania”.

Zmiany dotyczące mikro i małych przedsiębiorców, a także transakcji z tzw. rajami podatkowymi będą miały zastosowanie do dokumentacji cen transferowych sporządzanych za rok podatkowy rozpoczynający się w 2021 r.

W odniesieniu do „czystego fakturowania” zwolnienie z obowiązku dokumentacji ograniczone będzie kilkoma warunkami celem uniknięcia ryzyka zaniżenia dochodu w transakcjach kontrolowanych:

 • transakcja refakturowana nie powinna wiązać się z przyrostem wartości dobra lub usługi, których koszt zakupu jest refakturowany;
 • w przypadku rozliczenia nie stosuje się klucza alokacji (brak zastosowania klucza alokacji przy refakturowaniu jest zgodny z zasadą ceny rynkowej), wydatek należy rozliczyć (przenieść) na jeden podmiot powiązany w całości;
 • rozliczenie nie może być bezpośrednio powiązane z inną transakcją kontrolowaną (refakturowanie wydatków z tytułu kosztów mediów, dzierżawy, leasingu lub innej podobnej umowy nie będzie wówczas uznawane za zwolnione z obowiązku dokumentacyjnego);
 • rozliczenie wydatku pomiędzy podmiotami powiązanymi na rzecz podmiotu niepowiązanego powinno nastąpić niezwłocznie po dokonaniu zapłaty na rzecz podmiotu niepowiązanego przez podmiot powiązany ponoszący wydatek;
 • podmiot przenoszący wydatek nie jest podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd w tzw. raju podatkowym.

8.3. Wydłużenie terminu na przedłożenie dokumentacji cen transferowych na żądanie organu podatkowego

 

W ustawie przedstawiono ułatwienie polegające na wydłużeniu terminu na przedłożenie lokalnej dokumentacji cen transferowych przez podatnika na żądanie organu z 7 do 14 dni. Zgodnie z nowelizacją organ podatkowy będzie uprawniony do skierowania do podatnika żądania sporządzenia i przedłożenia lokalnej dokumentacji cen transferowych w terminie 30 dni w odniesieniu do wskazanych transakcji kontrolowanych, wobec których podatnikowi przysługuje zwolnienie ze względu na skorzystanie z mechanizmu safe harbour. Jednak organ podatkowy będzie obowiązany wskazać okoliczności świadczące o prawdopodobieństwie zaniżenia wartości transakcji kontrolowanej lub niespełnienia warunków, o których mowa w pkt 8.2.

8.4. Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych

 

Przewiduje się likwidację oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych jako odrębnego dokumentu oraz rezygnację z potwierdzenia, że sporządzona została dokumentacja cen transferowych. Informacja o cenach transferowych TPR-P i TPR-C będzie składana na podstawie lokalnej dokumentacji cen transferowych oraz, że do ww. formularzy dodany zostanie drugi element dotychczasowego oświadczenia dotyczący rynkowości cen transferowych.

W związku z powyższym podatnicy nie będą musieli składać dwóch różnych dokumentów dotyczących tego samego przedmiotu tylko jeden zintegrowany formularz.

8.5. Informacje o cenach transferowych

 

W ustawie z dnia 29 października 2021 r. proponuje się wydłużenie terminu na złożenie informacji o cenach transferowych do końca jedenastego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego podmiotu. Ustawa wprowadza zmianę w zakresie organu, do którego składana jest informacja o cenach transferowych: informację składa się do naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawach podatku dochodowego. Ustawa precyzuj także obowiązek złożenia informacji o cenach transferowych dla spółek niebędących osobami prawnymi. W takim przypadku informację tę składa się, co do zasady, do naczelnika urzędu skarbowego właściwego według siedziby lub miejsca prowadzenia działalności spółki. Jednocześnie proponuje się zmianę w zakresie podpisywania informacji o cenach transferowych, która będzie mogła być podpisywana przez:

 • osobę fizyczną – w przypadku podmiotu powiązanego będącego osobą fizyczną,
 • osobę upoważnioną przez przedsiębiorcę zagranicznego do reprezentowania go w oddziale – w przypadku podmiotu powiązanego będącego przedsiębiorcą zagranicznym posiadającym oddział działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub
 • kierownika jednostki w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy o rachunkowości, a w przypadku gdy jednostką kieruje organ wieloosobowy – przez wyznaczoną osobę wchodzącą w skład tego organu.

Uproszczeniem przewidzianym w ustawie jest rezygnacja z obowiązku wyznaczania wspólnika spółki niebędącej osobą prawną, który obowiązany jest do złożenia informacji o cenach transferowych za spółkę.

9. Modernizacja przepisów dotyczących poboru podatku u źródła

 

Zmiany wprowadzane niniejszą ustawą obejmują w szczególności następujące zagadnienia:

9.1. Definicja rzeczywistego właściciela.

 

9.1.1. Doprecyzowanie definicji rzeczywistego właściciela

Zmiana w definicji rzeczywistego właściciela ma wyłącznie charakter techniczny, bowiem polega na wyeliminowaniu z treści przepisów słów „prawnie lub faktycznie”, które mogły sugerować zawężenie zakresu pojęcia zobowiązania na potrzeby przedmiotowej definicji.

9.1.2. Przesłanka rzeczywistej działalność gospodarczej

Zmieniony zostaje art. 4a pkt 29 poprzez usunięcie referencji do art. 24a ust. 18 ustawy o 15 lutego 1992 r. oraz w miejsce tej referencji wskazanie, że przy ocenie, czy podmiot prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą uwzględnia się charakter oraz skalę działalności prowadzonej przez ten podmiot w zakresie otrzymanej należności. Powyższe zmiany powinny zbliżyć rozumienie pojęcia rzeczywistego właściciela do jego rozumienia na gruncie międzynarodowym. Zmiana ta nie powinna wpływać na interpretację pojęcia rzeczywistego właściciela, a jednocześnie powinna ograniczyć wątpliwości interpretacyjne.

9.2. Zawężenie zakresu przedmiotowego i podmiotowego stosowania procedury poboru WHT.

Zawęża się stosowanie mechanizmu WHT refund w stosunku do podmiotów powiązanych zdefiniowanych w przepisach o cenach transferowych oraz do płatności o charakterze biernym. Ustawa z dnia 29 października 2021 r. zakłada również wyłączenie z mechanizmu WHT refund dywidend wypłacanych na rzecz polskich rezydentów.

9.3. Kryterium należytej staranności.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 29 października 2021 r., przy weryfikacji warunków zastosowania obniżonej stawki podatku albo zwolnienia lub warunków niepobrania podatku, wynikających z przepisów prawa podatkowego, płatnik jest obowiązany do dochowania należytej staranności. Zmiana ta ma na celu doprecyzowanie wymogów związanych z weryfikacją dochowania należytej staranności oraz pozwoli na zróżnicowanie wymogów związanych z należytą starannością w odniesieniu do podmiotów powiązanych oraz niepowiązanych.

9.4. Rozszerzenie zakresu przedmiotowego opinii o stosowaniu preferencji.

 

Poszerza się zakres przedmiotowy dotychczasowej opinii o stosowaniu zwolnienia również na preferencje przewidziane w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania. Poszerzenie zakresu stosowania tego instrumentu na umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania oznacza konieczność dodania stosownych regulacji do przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991  r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zmianę nazwy samego instrumentu na opinię o stosowaniu preferencji.

9.5. Uzależnienie wymogów proceduralnych od wymogów materialnych.

 

Wymóg przedstawienia dokumentów wymaganych w procedurze refund w zakresie statusu rzeczywistego właściciela i prowadzenia rzeczywistej działalności gospodarczej stosuje się gdy z przepisów odrębnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania wynika obowiązek badania spełnienia przesłanek, o których mowa w tych przepisach.

9.6. Posługiwanie się kopią certyfikatu rezydencji.

 

W celu posługiwania się kopią certyfikatu rezydencji informacje z przedłożonej kopii certyfikatu rezydencji nie mogą budzić uzasadnionych wątpliwości co do zgodności ze stanem faktycznym.Dodatkowo zmiany obejmują także obszar wypłat należności poprzez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych i rachunki zbiorcze, wypłat z obligacji Skarbu Państwa, a także wypłat na rzecz tzw. zagranicznych zakładów zlokalizowanych w Polsce.

10. Wprowadzenie reżimu holdingowego

 

Podstawowym celem zawartych w ustawie z dnia 29 października 2021 r. zmian jest stworzenie polskim przedsiębiorcom korzystnych warunków do zakładania i kontroli grup holdingowych oraz stworzenie konkurencyjnego otoczenia podatkowego celem zachęcenia do powrotu polskich przedsiębiorców z jurysdykcji zagranicznych. Dodatkowym celem jest stworzenie dla inwestorów zagranicznych korzystnego środowiska do lokowania w Polsce spółek holdingowych (np. regionalnych), co powinno przełożyć się na wzrost kapitału obecnego w Polsce.

Zakładane preferencje w związku z wprowadzeniem reżimu holdingowego będą opierały się na poniższych filarach:

 • zwolnienie z CIT 95% kwoty dywidendy otrzymywanych przez spółkę holdingową od spółek zależnych;
 • pełne zwolnienie z CIT zysków ze zbycia udziałów/akcji w spółkach zależnych.

Z powyższych preferencji będzie można skorzystać pod warunkiem posiadania przez spółkę holdingową co najmniej 10% udziałów lub akcji w spółce zależnej przez minimum 1 rok. Ograniczenie zakresu definicji spółek zależnych do spółek:

 • w kapitale których spółka holdingowa posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów lub akcji nieprzerwanie przez minimum 1 rok; oraz
 • które nie posiadają więcej niż 5% udziałów lub akcji w kapitale innej spółki, tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym lub w instytucji wspólnego inwestowania, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną oraz innych praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym lub praw o podobnym charakterze,

Do preferencji będą miały zastosowanie regulacje antyabuzywne oraz szczególne wyłączenia (w tym dla transakcji z podmiotami powiązanymi). Ma to na celu:

 • zachowanie spójności w ramach systemu podatkowego (m.in. w zakresie regulacji o zagranicznych jednostkach kontrolowanych (CFC) oraz z obecną polską międzynarodową polityką podatkową;
 • zapewnienie spójności z zasadami wyznaczonymi przez Grupę ds. Kodeksu Postępowania (opodatkowanie działalności gospodarczej) – Code of Conduct (Business taxation);
 • zapobieganie rozszczelnieniu systemu podatkowego poprzez minimalizację ryzyka potencjalnych nadużyć.

Regulacje antyabuzywne będą dotyczyć zwolnień z podatku dochodowego od osób prawnych wprowadzonych reżimem holdingowym.

Na podstawie art. 24m ustawy z dnia 15 lutego 1992 r., przepis ten ustanawia definicję spółki holdingowej oraz spółki zależnej, gdzie:

            Spółką holdingową, która będzie mogła korzystać z preferencji, będzie spółka z  ograniczoną odpowiedzialnością albo spółka akcyjna, będąca polskim rezydentem podatkowym. W celu ograniczenia transferu zysków ze sprzedaży udziałów (akcji) do wielopoziomowych, potencjalnie nietransparentnych grup podmiotów, bezpośrednimi lub pośrednimi udziałowcami (akcjonariuszami) spółki holdingowej nie mogą być podmioty mające siedzibę lub zarząd lub miejsce rejestracji lub położenia:

 • w jurysdykcjach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową (zgodnie z rozporządzeniami wydawanymi przez Ministra Finansów na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r.); lub
 • w jurysdykcjach wskazanych w unijnym wykazie jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych; lub
 • w jurysdykcjach, z którymi nie ma podstawy prawnej do wymiany informacji ws. podatkowych.

            Spółką zależną może natomiast być zarówno polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka akcyjna (art. 24m pkt 3 – definicja krajowej spółki zależnej), jak i zagraniczna spółka będąca podatnikiem zagranicznego podatku dochodowego od osób prawnych, z wyłączeniem spółek niemających osobowości prawnej  (art. 24m pkt 4 – definicja zagranicznej spółki zależnej). W przypadku zagranicznych spółek zależnych, z definicji wyłączone są jednak podmioty mające siedzibę lub zarząd lub miejsce rejestracji lub położenia:

 • w jurysdykcjach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową (zgodnie z rozporządzeniami wydawanymi przez Ministra Finansów na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r.); lub
 • w jurysdykcjach wskazanych w unijnym wykazie jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych; lub
 • w jurysdykcjach, z którymi nie ma podstawy prawnej do wymiany informacji ws. podatkowych

Zgodnie z art. 24n ust. 1 tej ustawy zakłada się zwolnienie od opodatkowania otrzymywanej przez spółkę holdingową od spółki zależnej dywidendy wskazanej w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r., w części odpowiadającej 95% kwoty tej dywidendy. Pozostała część dywidendy, nieobjęta zwolnieniem (tj. 5% kwoty dywidendy), będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w Polsce na zasadach ogólnych dla opodatkowania dywidend, według stawki podatku 19%. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości należy podkreślić, że ta część dywidendy nie będzie objęta zwolnieniami z art. 20 ust. 3 i art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r..

Na podstawie art. 24o tej ustawy przewiduje się wprowadzenie preferencji w postaci zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych dochodów uzyskiwanych przez spółkę holdingową z tytułu odpłatnego zbycia udziałów lub akcji w spółce zależnej. Opisywane zwolnienie ma zastosowanie wyłącznie, jeśli nabywcą udziałów/akcji jest podmiot niepowiązany w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. Możliwość zastosowania zwolnienia jedynie do podmiotów niepowiązanych ma na celu ograniczenie ryzyka potencjalnych schematów agresywnej optymalizacji podatkowej.

Warunkiem skorzystania ze zwolnienia będzie złożenie przez spółkę holdingową oświadczenia o zamiarze skorzystania ze zwolnienia do właściwego dla niej (tj. spółki holdingowej) naczelnika urzędu skarbowego na co najmniej 5 dni przed dniem zbycia udziałów/akcji w spółce zależnej. Oświadczenie będzie musiało zawierać również:

 • dane identyfikacyjne obu stron transakcji (imiona i nazwiska lub nazwy, adresy oraz numery identyfikacji podatkowej);
 • analogiczne dane identyfikacyjne spółki zależnej, która będzie zbywana;
 • wskazanie, jaki udział w kapitale spółki zależnej będzie przedmiotem zbycia (tj. jaka część udziałów/akcji spółki zależnej będzie zbywana przez spółkę holdingową);
 • planowaną datę zawarcia umowy.

Zgodnie z art. 24p tej ustawy podatnicy korzystający z preferencji będą obowiązani wykazać dane dotyczące tych preferencji w odpowiedniej deklaracji.

11. Przeciwdziałanie tzw. „szarej strefie”

 

Ustawą z dnia 29 października 2021 r. wprowadza się szereg zmian dotyczących opodatkowania nielegalnego zatrudnienia. Planowane są analogiczne zmiany na gruncie ustaw: z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych[7] oraz z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych[8].

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 13 lit. a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004  r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy[9], nielegalnym zatrudnieniem lub nielegalną inną pracą zarobkową, jest zatrudnienie przez pracodawcę osoby bez potwierdzenia na piśmie w wymaganym terminie rodzaju zawartej umowy i jej warunków.

Przepis nowelizujący nakazuje przypisanie nielegalnie zatrudniającemu pracodawcy jako podatnikowi za każdy miesiąc takiego procederu przychodu w wysokości równowartości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę[10] na dzień stwierdzenia nielegalnego zatrudnienia. Przychód taki będzie przypisywany pracodawcy nielegalnie zatrudniającemu niezależnie od tego, czy pracodawca dokonywał faktycznej wypłaty wynagrodzenia.

Przychód pracodawcy będą stanowiły również przychody z tytułu nielegalnego zatrudnienia w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 13 lit. a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. oraz przychody ze stosunku pracy w części, w jakiej pracodawca nie ujawnił ich właściwym organom państwowym. Będzie to stanowiło przychód odpowiadający przychodowi pracownika zwolnionemu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 151 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r., który zwalnia od podatku dochodowego przychody z tytułu nielegalnego zatrudnienia w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 13 lit. a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. oraz przychody ze stosunku pracy w części, w jakiej pracodawca nie ujawnił ich właściwym organom państwowym. W przypadku ustalenia okoliczności nielegalnego zatrudnienia, konsekwencje z tytułu tego procederu w zakresie podatku dochodowego poniesie pracodawca (a nie pracownik).

Od 1 stycznia 2022 r. nastąpi wyłączenie z katalogu kosztów uzyskania przychodów wynagrodzenia wypłaconego przez pracodawcę z tytułu nielegalnego zatrudnienia. Nie będą również stanowić kosztu uzyskania przychodu składki na ubezpieczenia emerytalne od wynagrodzenia z tytułu nielegalnego zatrudnienia oraz od części nieujawnionego wynagrodzenia, pomimo, że będą finansowane przez pracodawcę z jego własnych środków jako płatnika składek.

W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych[11] wprowadza się następujące zmiany: w przypadku stwierdzenia nielegalnego zatrudnienia lub zaniżenia podstawy wymiaru składek pracowników, składki należne od wynagrodzenia nielegalnie zatrudnionego pracownika oraz wynagrodzenia wypłacanego „pod stołem” będą w całości finansowane przez pracodawcę. Dzięki temu pracownik zatrudniony nielegalnie zachowa prawo do ubezpieczeń społecznych, pomimo, że nie będzie partycypował w finansowaniu swoich ubezpieczeń.

Analogiczne zmiany proponuje się w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych[12]. Proponuje się, żeby w przypadku stwierdzenia nielegalnego zatrudnienia lub zaniżenia podstawy wymiaru składek pracowników, składki należne od wynagrodzenia nielegalnie zatrudnionego pracownika oraz wynagrodzenia wypłacanego „pod stołem” były w całości finansowane przez pracodawcę. Dzięki tej zmianie pracownik zachowa prawo do ubezpieczenia zdrowotnego, pomimo tego, że składki będą finansowane przez pracodawcę.

Proponowane rozwiązania w zakresie skutków nielegalnego zatrudnienia oraz nieujawniania właściwym organom części wynagrodzenia ze stosunku pracy znajdą zastosowanie do przypadków nielegalnego zatrudnienia oraz nieujawniania właściwym organom części wynagrodzenia ze stosunku pracy, zaistniałych od dnia wejścia życie ustawy.

12. Uszczelnienie systemu podatku dochodowego

 

Zmiany mające na celu uszczelnienie systemu podatku dochodowego poprzez:

 • doprecyzowanie i uszczelnienie przepisów odnoszących się do dochodów z Zagranicznej Jednostki Kontrolowanej;
 • wprowadzenie podstawy do opodatkowania tzw. przerzucanych dochodów, w celu wyeliminowania możliwości uzyskania korzyści podatkowej poprzez schematy podatkowe, których celem jest transfer dochodów do jurysdykcji o znikomej efektywnej stawce opodatkowania;
 • wprowadzenie przepisów ograniczających możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych sztucznych kosztów w związku z wypłatą świadczeń będących tzw. „ukrytą dywidendą”;
 • uszczegółowienie kryterium zarządu na terytorium Polski w odniesieniu do podatników nieposiadających siedziby na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

13. Zmiany w zakresie warunków korzystania ze zwolnienia podatkowego w PSI

 

Proponowana zmiana w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. dotycząca art. 17 ust. 1 pkt 34a ma na celu uszczelnienie i doprecyzowanie poprzez zniesienie wątpliwości interpretacyjnych dotyczących zwolnienia dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na podstawie decyzji o wsparciu. Ustawa z dnia 29 października 2021 r. wskazuje, że ze zwolnienia będą mogli korzystać podatnicy, którzy prowadzą działalność gospodarczą na podstawie decyzji o wsparciu i uzyskiwane przez nich dochody pochodzą wyłącznie z realizacji nowej inwestycji na terenie określonym w decyzji.

14. Zmiany w zakresie małej klauzuli

 

W ramach ustawy z dnia 29 października 2021 r. wprowadzone mają zostać zmiany uszczelniające w odniesieniu do małej klauzuli zawartej w art. 17 ust 6c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. poprzez dodanie do katalogu czynności prawnych mających na celu uniknięcie opodatkowania z zastosowaniem w sztuczny sposób czynności faktycznych podjętych przez podatnika celem uzyskania zwolnienia podatkowego. Do tych czynności zaliczyć można np. wystąpienie schematów optymalizacji podatkowej dotyczących wykorzystania dochodu zwolnionego z opodatkowania uzyskanego z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

15. Ulga konsolidacyjna

 

Założenia przedstawione w ustawie z dnia 29 października 2021 r. mają na celu wsparcie podatnika decydującego się na międzynarodowy rozwoju swojego przedsiębiorstwa, za pomocą preferencyjnego traktowania poniesionych kosztów związanych z owym rozwojem. Zgodnie z ustawą z dnia 29 października 2021  i planowanymi zmianami, podatnik ponoszący koszty na nabycie udziałów lub akcji zagranicznej spółek kapitałowej, miałby prawo do pomniejszenia swojej podstawy opodatkowania o te wydatki w roku ich faktycznego poniesienia. Przewidziana maksymalna wielkość pomniejszenia nie mogłaby jednak w roku podatkowym przekroczyć kwoty odpowiadającej wartości 250.000 zł.

Do wydatków na nabycie udziałów lub akcji zagranicznej spółki kapitałowej zaliczyć będzie można wydatki na obsługę prawną transakcji, odsetki, podatki bezpośrednio naliczane od tej transakcji oraz opłaty skarbowe, sądowe i notarialne. Nie będą jednak podlegały zaliczeniu wydatki takie jak cena zapłacona przez podatnika za nabywane udziały (akcje) oraz koszty finansowania dłużnego.

Możliwość skorzystania z omawianego odliczenia przysługiwałaby podatnikowi przy spełnieniu następujących warunków:

 • spółka której udziały (akcje) byłyby przez podatnika nabywane byłaby osobą prawną, mającą siedzibę lub zarząd w państwie z którym Rzeczpospolita Polska posiada obowiązującą umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania zawierającą podstawę prawną do uzyskania przez polski organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego tego innego państwa,
 • główny przedmiot działalności takiej spółki kapitałowej byłby tożsamy z przedmiotem działalności podatnika nabywającego jej udziały (akcje) lub działalność takiej spółki mogłaby być racjonalnie uznana za działalność wspierającą działalność podatnika (działalność takiej spółki nie byłaby działalnością finansową).

16. Przejściowy podatek ryczałtowy od niektórych dochodów od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

 

W ustawie z dnia 29 października 2021 r. prawodawca zaproponował przepisy wprowadzające dla podatników (osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej) możliwość zgłoszenia dochodów oraz przychodów do opodatkowania przejściowym ryczałtem od dochodów w sytuacji, w której doszło do:

 • nieujawnienia dochodów w całości lub w części;
 • nieujawnienia źródła powstania dochodów;
 • przeniesienia lub posiadania w jakiejkolwiek formie kapitału poza terytorium Polski, w tym w zagranicznej jednostce kontrolowanej, w rozumieniu art. 24a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych;
 • stosowania postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania w sposób niezgodny z kontekstem użycia postanowień tych umów, z ich celem oraz zamiarami państw-stron tych umów;
 • osiągnięcia korzyści podatkowych w rozumieniu art. 3 pkt 18 Ordynacji podatkowej, innej niż któraś w wyżej wymienionych;
 • zmiany rezydencji podatkowej.

Zastosowanie opodatkowania tzw. przejściowym ryczałtem od dochodów, dochodów lub przychodów niezadeklarowanych dotąd do opodatkowania w całości lub w części na terytorium Polski na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych , albo ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne będzie pozostawione decyzji podatników, którzy będą mogli dokonać ewentualnej korekty dochodu do końca 2022 r. Przejściowy podatek nie będzie miał jednak zastosowania do:

 • dochodów, które powstały w wyniku popełnienia przestępstwa, w tym w przypadku zbiegu z przestępstwem skarbowym lub wykroczeniem skarbowym;
 • dochodów, które powstały w wyniku popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, chyba że podmiot lub sprawca zawiadomi o popełnieniu tego czynu zabronionego właściwego naczelnika urzędu skarbowego wraz z wnioskiem o opodatkowanie tych dochodów przejściowym ryczałtem od dochodów;
 • podmiotów, w stosunku do których na dzień składania wniosku o opodatkowanie dochodów przejściowym ryczałtem od dochodów jest prowadzone postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa lub kontrola celno-skarbowa.

Podstawę opodatkowania przejściowym ryczałtem od dochodów stanowić będzie dochód, jaki został osiągnięty przez podatnika do dnia, w którym do właściwego naczelnika urzędu skarbowego złożony zostanie wniosek o opodatkowanie przejściowym ryczałtem od dochodów. Złożenie wniosku będzie poprzedzone opłatą w wysokości 1% dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania, przy czym kwota nie może być niższa niż 1000 zł i nie wyższa niż 30 000 zł. Wniosek będzie mógł zostać złożony w terminie od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 marca 2023 r., powodując przerwanie biegu terminu przedawnienia prawa do ustalenia lub określenia zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w podatku dochodowym od osób prawnych od dochodu zgłoszonego do opodatkowania przejściowym ryczałtem od dochodów. Zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 29 października 2021 r. termin przedawnienia będzie biegł na nowo od dnia następującego po dniu złożenia wniosku. Złożony poprawnie wniosek traktowany będzie jak deklaracja o wysokości osiągniętego dochodu, natomiast zapłacony przejściowy ryczałt od dochodów będzie stanowić podatek należny od zadeklarowanego dochodu, w terminie nie później niż od pierwszego dnia trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym został złożony ten wniosek. Stawka obowiązująca w przypadku przejściowego ryczałtu od dochodów wynosić będzie 8% podstawy opodatkowania.

Przed złożeniem wniosku będzie istniała możliwość wystąpienia do Rady do Spraw Repatriacji Kapitału, o wydanie opinii w sprawie skutków podatkowych przejściowego ryczałtu od dochodów. Wniosek złożony może być osobiście przez podmiot albo przez pełnomocnika szczególnego (doradca podatkowy). Wniosek wydawany będzie przez Radę bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 2 miesięcy licząc od dnia otrzymania wniosku o opinię Rady. Opłata za złożenie wniosku wynosić będzie 50 000 zł.

W przypadku złożenia wniosku oraz zapłacenia przejściowego ryczałtu od całości dochodu zgłoszonego we wniosku podatnik lub sprawca przestępstwa lub wykroczenia skarbowego nie będzie podlegać karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe mające na celu narażenie Skarbu Państwa na uszczuplenie podatku dochodowego od osób fizycznych lub osób prawnych, podlegać będzie zwolnieniu z odpowiedzialności za podatek niepobrany lub pobrany w niższej wysokości oraz nie będzie podlegać karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowego mające na celu narażenie Skarbu Państwa na uszczuplenie podatku dochodowego od osób fizycznych lub od osób prawnych – w sytuacji gdy wniosek złożył płatnik. W sytuacji, gdy podmiot po dniu zgłoszenia dochodu oraz zapłaceniu należnego przejściowego ryczałtu od dochodów, w okresie nieprzekraczającym roku kalendarzowego (od dnia złożenia wniosku), dokona inwestycji z kapitału na terytorium Polski lub na terytorium innego państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego o wartości odpowiadającej co najmniej wartości zgłoszonego dochodu oraz utrzyma tę inwestycję przez okres co najmniej 12 miesięcy od momentu jej zakończenia – będzie miał prawo pomniejszyć swoje zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych albo w podatku dochodowym od osób prawnych należne od dochodu uzyskanego z inwestycji o kwotę równą 30% przejściowego ryczałtu od dochodów. Podatnik będzie miał prawo dokonać pomniejszenia za rok podatkowy, w którym dokonano inwestycji jak i za kolejne 2 lata podatkowe.

 

Zgodnie z założeniami ustawy z dnia 29 października 2021 r. powyższe zmiany mają wejść w życie od 1 stycznia 2022 r.

[1] Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1426)

[2] rozumie się przez to: udziałowiec spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, akcjonariusza spółki akcyjnej i spółki komandytowo-akcyjnej, oraz komandytariusza i komplementariusza spółki komandytowej

[3] Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1406)

[4] Dz. U. z 2020 r. poz. 2153 i 2154.

[5] Dz. U. z 2021 r. poz. 710 i 954.

[6] Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2080

[7] Dz. U. z 2021 r. poz. 1128.

[8] Dz. U. z 2021 r. poz. 1800.

[9] Dz. U. z 2020 r. poz. 1409, z późn. zm.

[10] Dz.U. z 2020 r. poz. 2207.

[11] Dz. U. z 2021 r. poz. 1834.

[12] Dz. U. z 2021 r. poz. 1834.

 

 

 

Więcej informacji udzielą doradcy i konsultanci podatkowi Instytutu Studiów Podatkowych: 

Małgorzata Słomka
Doradca Podatkowy nr wpisu 09900
tel. 22 517 30 64
malgorzata.slomka@isp-modzelewski.pl
Andrzej Łukiańczuk
Doradca Podatkowy nr wpisu 10266
tel. 22 517 30 66
andrzej.lukianczuk@isp-modzelewski.pl
dr Joanna Kiszka
Dyrektor Oddziału Śląskiego 
tel. 32 259 71 50, 501 603 913 
joanna.kiszka@isp-modzelewski.pl
Aport za akcje, a podstawa opodatkowania VAT
W dniu 8 marca 2024 r. TSUE w wyroku w sprawie C-241/23 stwierdził, iż art. 73 dyrektywy VAT należy interpretować w ten…
Nadpłata VAT przy sprzedaży konsumenckiej
W dniu 21 marca 2024 r. TSUE wydał wyrok w sprawie C-606/22 (Dyrektor Izby Administracji Skarbowej przeciwko B. Sp. z…
Odpowiedzialność pracowników za wystawione faktury
Czy w sytuacji gdy pracownik podatnika podatku od wartości dodanej (VAT) wystawił fałszywą fakturę wykazującą VAT, posługując się tożsamością pracodawcy…
List prof. dr hab. W. Modzelewskiego w sprawie uchwalenia przez Sejm ustawy KSeF.
Prof. dr hab. Witold Modzelewski Warszawa, dnia 20 czerwca 2023 r. Instytut Studiów Podatkowych Spółka doradztwa podatkowego ul. Kaleńska 8,…
Zmiany w podatku od czynności cywilnoprawnych przy zakupie mieszkań i domów
Zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych[1] (zwana dalej „ustawą z dnia 9…
Podatkowe skutki zniesienia stanu zagrożenia epidemicznego
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2023 r.[1] w sprawie odwołania na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia…
Zniesienie zawieszenia zgłaszania krajowych schematów podatkowych od dnia 1 lipca 2023 r.
Na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia…
Brak obowiązku informowania o realizowanej strategii podatkowej przez podatników opodatkowanych tzw. estońskim CIT
W dniu 17 kwietnia 2023 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną sygn. 0114-KDIP2-2.4010.266.2022.1.AP w zakresie obowiązku sporządzania i…