Audyt podatkowy

Osoby do kontaktu

Mariusz Unisk

Dyrektor Generalny
ds. Doradztwa Podatkowego

fax. (22) 870 41 78

Katarzyna Wawrzonkiewicz

Starszy specjalista w dziale Audytu Podatkowego,

Specjalista w Biurze Obsługi Allianz Podatnik

fax: (+48) 22 870 41 78

Czym jest audyt podatkowy?

 

Audyt podatkowy jest unikatową usługą mającą na celu wewnętrzną weryfikację zgodności z prawem prowadzenia ewidencji podatkowej oraz deklarowania i rozliczania podatków w zakresie objętym tą usługą. Celem audytu jest sprawdzenie legalności i prawidłowości rozliczeń Kontrahenta oraz zarekomendowanie ewentualnych zmian, w tym również korekt deklaracji, a także przedstawienie innych zaleceń praktycznych umożliwiających uniknięcie nieprawidłowości w przyszłości. Audyt podatkowy ma również zwiększyć bezpieczeństwo prawne i finansowe Podatnika, osób kierujących tym podmiotem oraz uczestniczących w jego rozliczeniach podatkowych.

 

Przedmiot audytu

 

Audyt obejmuje analizę całości dokumentacji źródłowej (w szczególności faktur, umów handlowych, rejestrów, ewidencji, deklaracji,, ksiąg podatkowych) dotyczącej badanego zagadnienia oraz weryfikację wewnętrznych procedur Kontrahenta. Badanie jest przeprowadzane również w oparciu o dokumenty i zdarzenia mogące wpływać na powstanie lub zakres obowiązku podatkowego w podatkach będących przedmiotem audytu, czy też dokumenty dotyczące zagadnienia będącego przedmiotem audytu.

 

Wynik

 

Audyt zakończy się sporządzeniem przez Raportu, szczegółowo opisującego i podsumowującego ustalenia wynikające z przeprowadzonego badania, opis ewentualnych stwierdzonych nieprawidłowości oraz korekt deklaracji za badany okres, wskazanie praktycznych sposobów ich usunięcia, procedur umożliwiających uniknięcie występowania w przyszłości nieprawidłowości oraz uchybień w rozliczeniach.

 

Korzyści

 

Możliwość legalnego usunięcia błędów i zgodnego z prawem uniknięcia odpowiedzialności podatkowej oraz karnej skarbowej, wyjaśnienie wątpliwości związanych z rozliczeniami podatkowymi, a ponadto – zwiększenie bezpieczeństwa prawnego i finansowego Zlecającego.

Jak przeprowadza się Audyt podatkowy?

  • Audyt podatkowy jest przeprowadzany po zawarciu stosownej umowy między Kontrahentem a Instytutem Studiów Podatkowych w siedzibie Kontrahenta bądź w siedzibie ISP (Oddziałach ISP) na podstawie przekazanych dokumentów.
  • Do przeprowadzenia audytu powołuje się zespół specjalistów działający pod kierunkiem członków Zarządu Instytutu oraz najbardziej doświadczonych pracowników ISP. Nadzór merytoryczny nad badaniem sprawuje prof. dr hab. Witold Modzelewski – doradca podatkowy i radca prawny.
  • Podczas Audytu przeprowadza się szczegółową weryfikację i badanie materiałów źródłowych oraz wszelkich innych materiałów mających znaczenie dla Kontrahenta. Nasi specjaliści przeprowadzają obiektywne i niezależne badania, tak aby wskazać podatnikowi dalszy kierunek polityki podatkowej firmy.
  • Badanie odbywa się z zastosowaniem elektronicznych narzędzi wymiany danych (VDR, platformy elektroniczne), jak i w formule stacjonarnej (w siedzibie Zleceniodawcy) – do ustalenia w ramach umowy.
  • Omawiane są wszelkie wątpliwości i okoliczności mogące mieć wpływ na wynik badania.
  • Finalnym etapem jest sporządzenie Raportu z Audytu podatkowego – do wyłącznej wiadomości Zleceniodawcy. Całość prac w trakcie Audytu podatkowego oraz treść Raportu objęte są ustawową tajemnicą zawodową doradcy podatkowego.

 

Indywidualne dostosowanie

 

Zlecający przeprowadzenie audytu może wskazać szczegółowe oczekiwania dotyczące tej usługi: szczególnym przedmiotem zainteresowania są problemy rodzące najwięcej trudności lub zagadnienia nietypowe występujące w badanym okresie, uznane przez Podatnika za budzące wątpliwości lub ryzyko podatkowe.

Formularz
kontaktowy

Proszę wprowadzić dane, a nasi konsultanci odezwą się do wszystkich zainteresowanych.