Polisa Allianz Skarbowy

Polisa Allianz Skarbowy obejmuje:

  1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu                                                    wykonywania czynności księgowych (OC)
  2. Ubezpieczenie ochrony prawnej w                                                                                sprawach karnoskarbowych (OP)

Ubezpieczenie OC z tytułu wykonywania czynności księgowych zostało zaprojektowane w celu ochrony osoby fizycznej zobowiązanej (w ramach stosunku pracy, stosunku pokrewnego, kontraktu lub umowy cywilnoprawnej, np. w ramach samozatrudnienia) do wykonywania czynności księgowych lub czynności zarządczych i nadzorczych w obszarze finansowo – księgowym.

 

Przedmiotem ubezpieczenia OP są koszty postępowania karnoskarbowego, tj.: 

 

1) koszty wynagrodzenia jednego adwokata, 

 

2) koszty sądowe, łącznie z należnościami dla świadków i biegłych w postępowaniu sądowym oraz koszty postępowania egzekucyjnego, 

 

3) koszty grzywien, kar administracyjnych lub sądowych oraz innych kar pieniężnych.

 

Adresatem polisy Allianz Skarbowy są przede wszystkim osoby kierujące danym podmiotem gospodarczym (właściciel, zarząd, wspólnicy spółki osobowej), gdyż to na nich w pierwszej kolejności skupia się uwaga organów ścigania zainteresowanych wykryciem sprawcy. Jednakże osobą odpowiedzialną za przestępstwa lub wykroczenia skarbowe może być każdy, kto na podstawie przepisu prawa, decyzji właściwego organu, umowy lub faktycznego wykonywania zajmuje się sprawami gospodarczymi, w szczególności finansowymi, osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną (art. 9 § 3 KKS). Organy skarbowe bardzo często sięgają po ten przepis stawiając zarzuty nie tylko wobec osób zarządzających danym podmiotem lecz także innych osób zajmujących się coraz szerzej na gruncie KKS rozumianymi sprawami gospodarczymi, w tym zwłaszcza rozliczeniami finansowymi.

 

W przypadku zainteresowania zakupem tego produktu do Państwa dyspozycji pozostaje
Pan Jarosław Skonecki, e-mail:jarek@isp-modzelewski.pl lub tel.: 500 196 451.

 

Kancelaria Prawna Witold Modzelewski Radca Prawny zapewnia obsługę specjalistów świadczoną przez adwokatów i radców prawnych. Kontakt w sprawach związanych odpowiedzialnością odszkodowawczą lub karnoskarbową możliwy jest pod numerem telefonu 22 810 04 07, kancelaria.prawna@isp-modzelewski.pl lub bezpośrednio do adwokata Michała Łajtara 22 810 04 07, michal.lajtar@isp-modzelewski.pl.

Formularz
kontaktowy

Proszę wprowadzić dane, a nasi konsultanci odezwą się do wszystkich zainteresowanych.