Zakres sporów

Kryzys finansów publicznych, w tym również

Funduszu Ubezpieczeń Społecznych spowodował 

intensyfikację kontroli dotyczących szeroko 

rozumianych składek na ubezpieczenia społeczne

i zdrowotne. Należności z tytułu składek ulegają 

przedawnieniu po upływie 5 lat, licząc od dnia, 

w którym stały się wymagalne, a w niektórych 

przypadkach – na mocy przepisów przejściowych – po upływie 10 lat. Jest to okres prawie dwukrotnie dłuższy niż w przypadku należności podatkowych. W sytuacji kontroli prowadzonej przez ZUS oraz sporów z tym organem prowadzonych przed sądami powszechnymi z tytułu składek przedsiębiorcy mają trudności w uzyskaniu profesjonalnej pomocy prawnej. Instytut Studiów Podatkowych, jako jeden z niewielu podmiotów doradczych, posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi postępowań podatkowych oraz sporów dotyczących należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, a także obsługi postępowań egzekucyjnych należnych składek oraz egzekucji administracyjnej należności podatkowych.W związku z powyższym Instytut Studiów Podatkowych wraz z TUIR ALLIANZ POLSKA S.A. rozszerzył Polisę Podatkową o kolejne rodzaje postępowań:


1. spory z organami kontrolnymi oraz organami prowadzącymi postępowanie kontrolne i wymiarowe, w szczególności z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz prowadzone przed właściwymi sądami powszechnymi, dotyczące składek:

Na ubezpieczenia społeczne

Na ubezpieczenia zdrowotne

Na Fundusz Pracy

Na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Na Fundusz Emerytur Pomostowych

Na ubezpieczenie społeczne rolników

Na ubezpieczenie zdrowotne rolników

Oraz wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

2. spory z organami kontrolnymi oraz organami prowadzącymi postępowanie egzekucyjne, w szczególności z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz prowadzone przed właściwymi sądami powszechnymi, dotyczące składek, o których mowa w pkt 1;

3. postępowania z zakresu egzekucji administracyjnej dotyczącej zaległości podatkowych podmiotem obowiązanym do obsługi postępowania będzie Instytut Studiów Podatkowych. W dniu 29 czerwca 2009 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów podjął uchwałę (sygn. akt I FPS 1/09) potwierdzającą zakres uprawnień doradcy podatkowego dotyczących występowania w charakterze pełnomocnika przed sądami administracyjnymi w sprawach skarg na postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym.

4. spory podatkowe mogące się toczyć wobec osób fizycznych nie będących przedsiębiorcami (ubezpieczonych)

Na etapie sporów wskazanych w pkt 1) i 2) przed organami administracji podmiotem obowiązanym do obsługi postępowania jest Instytut, a przed właściwym sądem – adwokat lub radca prawny wybrany przez Ubezpieczonego.

 

W przypadku zainteresowania zakupem tego produktu do Państwa dyspozycji pozostaje
Pan Jarosław Skonecki, e-mail: jarek@isp-modzelewski.pl lub tel.: 500 196 451.

Formularz
kontaktowy

Proszę wprowadzić dane, a nasi konsultanci odezwą się do wszystkich zainteresowanych.