Wersja PDF BISP Doradztwo Podatkowe 09/2018

28.01

Opis

Plik PDF do pobrania.
Miesięcznik Doradztwo Podatkowe Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych znajduje się w wykazie czasopism naukowych z liczbą 4 punktów przyznawanych za publikacje w tym czasopiśmie.(Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 grudnia 2014 r.)

 

 

Drodzy Czytelnicy

 

Data 13 lipca 2018 r., czyli dzień wejścia w życie nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, przeszła dla większości podatników VAT w sposób niezauważony, mimo że jest ona chyba najważniejsza w najnowszej historii tego podatku. Powód jest oczywisty: zgodnie z utrwalonymi poglądami judykatury oraz praktyką organów ścigania najistotniejsze postacie przestępstwa prania pieniędzy wiążą się z wyłudzeniami VAT, a zwłaszcza uzyskaniem korzyści z czynu zabronionego w postaci nienależnych zwrotów i odliczeń tego podatku. „Instytucje obowiązane” w rozumieniu tej ustawy, czyli przede wszystkim podmioty zajmujące się doradztwem podatkowym i biura rachunkowe, obsługują również podatników VAT, którzy mogą być podejrzani o tego rodzaju machinacje podatkowe. W związku z tym instytucje te muszą powiadomić właściwe organy o takich podejrzeniach. Dotyczy to zwłaszcza podmiotów doradczych, które organizowały „optymalizację VAT” lub w niej pomagały, czyli tworzyły „struktury optymalizacyjne”, dzięki którym podatnicy otrzymali zwroty, a organy podatkowe mogły uznać (co zresztą często robią), że zwroty te uzyskano na podstawie czynu zabronionego (pranie pieniędzy). Podmioty te powinny już ponad półtora miesiąca temu zawiadomić o swoich podejrzeniach właściwe organy, co w istocie jest donosem również na samego siebie („autodenuncjacją”), bo „uzyskanie korzyści z czynu zabronionego” dotyczy w tym podatku nie tylko bezpośredniego beneficjenta, lecz również tych, którzy zarobili przy okazji na tego rodzaju „optymalizacji”. Za brak powiadomienia grożą gigantyczne kary, nie warto więc ryzykować.

Problem jest bardzo poważny, czego dowodzi… cisza na ten temat w liberalnych mediach, gdzie od lat królują eksperci z biznesu optymalizacyjnego, a zwłaszcza znani obrońcy obecnej ustawy o VAT. Uczestnicy agresywnego planowania podatkowego w podatku od towarów i usług mają do wyboru: albo zawiadomić o tym, że podejrzewają uzyskanie przez podatników korzyści z czynu zabronionego, albo stać się podejrzanymi o pranie pieniędzy.

W sumie to nie nasz problem. Każdy dorosły człowiek wie, co robi, a jak nie wie, to niech zmieni profesję. Co to jednak oznacza dla uczciwych podatników, którzy nie chcą być wplątani – poprzez donosy swoich kontrahentów będących „instytucjami obowiązanymi” od dnia 13 lipca 2018 r. – w podejrzenie prania pieniędzy? Odpowiedź jest bardzo prosta: trzymać się od tego z daleka. Jeśli nawet zdarzy się tak, że podatnik uzyskał nienależnie zwrot podatku na podstawie fikcyjnej transakcji, to może się obronić przed zarzutem oszustwa podatkowego i tym samym prania pieniędzy, gdy:

1) działał w dobrej wierze oraz

2) dołożył należytej staranności przy zawieraniu tej transakcji.

Jeśli korzysta bezpośrednio lub pośrednio z usług podmiotu, który organizuje lub wspiera ryzykowne operacje w VAT, może być pewien, że podmiot ten jako instytucja obowiązana zawiadomił właściwe organy o podejrzeniu prania pieniędzy, bo chroni w ten sposób własny tyłek. Dlatego też każdy podatnik, który chce uchodzić za działającego w dobrej wierze i dokładającego należytej staranności w tym podatku, powinien stronić od kontaktów z tego rodzaju podmiotami. Jak to zrobić? Należy zadawać wszystkim kontrahentom pytanie: kto ci pomaga w rozliczeniu VAT i czy podmiot ten nie zajmuje się unikaniem opodatkowania? To dziś główny dowód działania w dobrej wierze.

 

Z poważaniem

 

redaktor naczelny

 

 

Spis treści: pobierz pdf.

 

* Wysyłając formularz oświadczam, że zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zostałem/am poinformowany/a że:

1. Administratorem moich danych osobowych jest Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kaleńska 8, 04-367,

2. moje dane osobowe przetwarzane będą w wyżej wymienionych celach, podstawą prawną jest art. 6 ust 1 pkt a/b/c/d/e/f rozporządzenia 2016/679,

3. odbiorcą/odbiorcami moich danych osobowych będą podmioty powiązane należące do grupy ISP, pracownicy oraz współpracownicy tych podmiotów;

4. moje dane osobowe będą przechowywane przez okres świadczenia na moją rzecz usług oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń z tego tytułu;

5. posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

6. mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 51 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, gdy uznam, iż przetwarzanie moich danych osobowych dotyczących przetwarzania ww. w celu narusza przepisy tego rozporządzenia;

7. podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia przez ISP usług w celu realizacji których dane te są gromadzone i przetwarzane;

8. moje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania a także w sposób niezautomatyzowany przez osoby do tego uprawnione; konsekwencją takiego przetwarzania będzie otrzymywanie przeze mnie informacji o zmianach w prawie, orzecznictwie, praktyce organów administracji i związanej z tymi kwestiami ofercie ISP obejmującej aspekty edukacyjne i doradcze.

Więcej informacji