Regulamin księgarni

Księgarnia Internetowa ISP www.księgarnia.isp-modzelewski.pl jest prowadzona przez Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (04-367), przy ul. Kaleńska 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 00000041374, NIP: 113-02-34-978, REGON: 011865591, kapitał zakładowy: 800 000,00 zł, zwana dalej „Spółką” 

Słowniczek:
ISP – spółka pod firmą Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (04-367), przy ul. Kaleńska 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 00000041374, NIP: 113-02-34-978, REGON: 011865591, kapitał zakładowy: 800 000,00 zł.

Księgarnia Internetowa ISP www.księgarnia.isp-modzelewski.pl – prowadzona przez ISP Księgarnia Internetowa ISP, dostępna pod domeną internetową www.księgarnia.isp-modzelewski.pl.

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca z Księgarni Internetowej ISP www.księgarnia.isp-modzelewski.pl, w tym w szczególności dokonująca zakupów.

Konsument – klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Księgarni Internetowej ISP www.księgarnia.isp-modzelewski.pl w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz .U. z 1964 r., Nr 16 poz. 93 ze zm. zwana dalej „Kodeksem cywilnym”). Koszyk – funkcjonalność Księgarni Internetowej ISP www.księgarnia.isp-modzelewski.pl, w której widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu, a także ustalenie danych zamówienia, w szczególności: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności.

Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do Spółki podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego.

Ebooki/Eartykuły – czyli książki lub artykuły w wersji elektronicznej. Książki mogą być zapisane w formacie plików PDF lub w postaci plików w innych formatach oferowanych przez Księgarnię internetową ISP www.księgarnia.isp-modzelewski.pl. Ebooki są sprzedawane w postaci plików cyfrowych.

PDF – (skrót od Portable Document Format) format pliku o tej samej nazwie opracowany przez firmę Adobe Systems.


§1 Postanowienia ogólne

 • Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Księgarni Internetowej ISP www.księgarnia.isp-modzelewski.pl oraz składania zamówień na produkty dostępne w Księgarni Internetowej ISP www.księgarnia.isp-modzelewski.pl, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 • Do korzystania z Księgarni internetowej ISP www.księgarnia.isp-modzelewski.pl, w tym przeglądania asortymentu Księgarni internetowej ISP www.księgarnia.isp-modzelewski.pl oraz składania zamówień na produkty, niezbędny jest:
  • komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;
  • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 • Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania z Księgarni internetowej ISP www.księgarnia.isp-modzelewski.pl zgodnie z jej przeznaczeniem.
 • Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Księgarni internetowej ISP www.księgarnia.isp-modzelewski.pl, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Księgarni internetowej ISP www.księgarnia.isp-modzelewski.pl lub jej elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Księgarni internetowej ISP www.księgarnia.isp-modzelewski.pl do celów innych niż jej przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Księgarni internetowej ISP www.księgarnia.isp-modzelewski.pl jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.
 • Spółka w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Księgarni internetowej ISP www.księgarnia.isp-modzelewski.pl spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Księgarni Internetowej ISP www.księgarnia.isp-modzelewski.pl z infrastrukturą techniczną Klienta.
 • Przeglądanie asortymentu Księgarni internetowej ISP www.księgarnia.isp-modzelewski.pl nie wymaga rejestracji. Samodzielne składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Księgarni internetowej ISP www.księgarnia.isp-modzelewski.pl wymaga zarejestrowania się zgodnie z postanowieniami § 2 regulaminu.
 • Rozliczenia transakcji e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem PayU S.A. Przedmiotowe usługi świadczy PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166), przy ul. Grunwaldzka 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, na podstawie Regulaminu usług dostępnego pod adresem: http://www.payu.pl/pliki-do-pobrania/regulaminy-i-informacje.§ 2 Rejestracja

 • W celu rejestracji w Księgarni Internetowej ISP www.księgarnia.isp-modzelewski.pl (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko datę urodzenia, adres e-mail oraz hasło, dane kontaktowe, oraz dane teleadresowe oraz zaakceptować regulamin Księgarni Internetowej ISP www.księgarnia.isp-modzelewski.pl oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta.
 • Rejestracja w Księgarni Internetowej ISP www.księgarnia.isp-modzelewski.pl, jak również korzystanie z funkcjonalności Księgarni Internetowej ISP www.księgarnia.isp-modzelewski.pl, są nieodpłatne.
 • Po zarejestrowaniu się w Księgarni Internetowej ISP www.księgarnia.isp-modzelewski.pl każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
 • W celu usunięcia konta Księgarni Internetowej ISP www.księgarnia.isp-modzelewski.pl należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie konta na adres e-mail: wydawnictwa@isp-modzelewski.pl.§ 3 Zasady korzystania z Księgarni Internetowej
ISP www.księgarnia.isp-modzelewski.pl

 • Logowanie do Księgarni Internetowej ISP www.księgarnia.isp-modzelewski.pl odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji konta Klienta. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Moje konto”).
 • Klient, który zarejestrował konto, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Księgarni Internetowej ISP www.księgarnia.isp-modzelewski.pl, w tym składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Księgarni Internetowej ISP www.księgarnia.isp-modzelewski.pl.
 • Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Księgarni Internetowej ISP www.księgarnia.isp-modzelewski.pl mogą być zgłaszane Spółce na adres e-mail: wydawnictwa @isp-modzelewski.pl.
 • Zgłoszenia, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.
 • Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta.§4 Informacje o produktach

 • Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Księgarni Internetowej ISP www.księgarnia.isp-modzelewski.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 • Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Księgarni Internetowej ISP www.księgarnia.isp-modzelewski.pl:
  • zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;
  • nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
 • Spółka zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 • Promocje w Księgarni Internetowej ISP www.księgarnia.isp-modzelewski.pl nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.§ 5 Warunki realizacji zamówień

 • Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Księgarni Internetowej ISP www.księgarnia.isp-modzelewski.pl, przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę. Do każdego zamówienia dołączana jest imienna faktura VAT.
 • Zamówienia są realizowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 – 16.00.
 • W przypadku zakupu w święta oraz dni wolne od pracy transakcja sprzedaży następuję w pierwszym dniu powszednim następującym po dniu wolnym od pracy.
 • W celu złożenia zamówienia należy:
  • zalogować się do Księgarni Internetowej ISP www.księgarnia.isp-modzelewski.pl;
  • wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”;
  • wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia produktu) – kliknąć przycisk „wyrażam zgodę na dodatkową płatność za przesyłkę”.
  • dane odbiorcy zamówienia zostaną wygenerowane automatycznie z formularza rejestracyjnego. W przypadku zmiany danych, należy klikną przycisk „edytuj” oraz wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu.
  • wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT;
  • wybrać jedną z następujących form płatności: przedpłata na konto lub płatność online, gotówka przy odbiorze osobistym ( jeśli dostępne).
  • kliknąć przycisk „Kupuje – Transakcja z obowiązkiem zapłaty”
 • W przypadku płatności z góry – opłacić zamówienie w jeden z dostępnych sposobów płatności. Przedmiot zamówienia może być dostarczony Klientowi – w zależności od jego wyboru i dostępności:
  • na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu (pocztą) lub
  • w przypadku wyboru opcji „odbiór osobisty” , Klient odbiera zamówienie w siedzibie ISP przy ul. Kaleńskiej 8 w Warszawie.
 • Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Spółce oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu.
 • Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w koncie Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Spółkę zamówienia złożonego przez Klienta.
 • Spółka zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w stosunku do Klienta, który:
  • co najmniej trzykrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia dostarczanego za pośrednictwem Poczty Polskiej, płatnego przy odbiorze, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia go do właściwej placówki Poczty Polskiej;
  • co najmniej trzykrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia z siediby ISP przy ul. Kaleńskiej 8 w Warszawie w przypadku wyboru przez Klienta opcji dostawy „odbiór osobisty”.
 • W przypadku braku zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców Spółki nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Spółka poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 • W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Spółka może zaproponować Klientowi:
  • anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Spółka będzie zwolniona z obowiązku realizacji zamówienia);
  • anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Spółka będzie zwolniona z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);
  • podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).
 • W przypadku gdy Klient nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia w sytuacji, o której mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nie leżących po stronie Spółki), Spółka dostarczy Klientowi produkty, co do których zamówienie może być zrealizowane w terminie, w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej wskazany w koncie Klienta. Klient może odstąpić od umowy w zakresie, w jakim została zrealizowana, na zasadach określonych w § 11 regulaminu.
 • W przypadku gdy Klient nie podejmie żadnej decyzji w sytuacji, o której mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie Spółki), Spółka może anulować zamówienie w całości.
 • W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w ust. 12-13 niniejszego paragrafu, jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry, Spółka zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji zamówienia w części) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zasady zwrotu należności zostały szczegółowo opisane w § 12 regulaminu.
 • W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.§ 6 Modyfikacje zamówienia

 • Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu nadania przez Spółkę przesyłki z przedmiotem zamówienia do Klienta (status realizacji zamówienia widoczny jest w koncie Klienta w zakładce „Moje konto”). Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie, zmiany w adresie dostawy (z wyjątkiem opcji dostawy do Punktu Odbioru), lub zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia (zarówno w całości jak i w części), jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot ceny sprzedaży (odpowiedniej części ceny sprzedaży) nastąpi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zasady zwrotu należności zostały szczegółowo opisane w § 12 regulaminu.
 • Zmian w zamówieniu można dokonywać kontaktując się pod nr telefonu: (22) 517-30-60 wew. 141 (opłata zgodnie z taryfikatorem operatora) bądź e-mailem: wydawnictwa@isp-modzelewski.pl.
 • Klient otrzyma potwierdzenie dokonania zmian zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w formularzu zgłoszenia§ 7 Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

 • W przypadku gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony na terenie Polski zapłaty można dokonać ( zależne od dostępności):
  • podczas odbioru przedmiotu zamówienia w siedzibie ISP przy ul. Kaleńskiej 8 w Warszawie – gotówką,
  • podczas odbioru przedmiotu zamówienia po dostarczeniu go przez Pocztę Polską – gotówką. W tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia na stronie Księgarni Internetowej ISP www.księgarnia.isp-modzelewski.pl;
  • przed odbiorem przedmiotu zamówienia (płatność z góry) – przelewem bankowym lub za pośrednictwem systemu PayU.
 • W przypadku gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony poza granicami Polski, zapłaty można dokonać przelewem bankowym. Realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Spółkę potwierdzenia przez podmiot realizujący płatność poprawnego wykonania płatności.
 • Klient nie ma możliwości zapłacić za część zamówienia z góry a za część zamówienia przy odbiorze. Forma płatności może być uzależniona od rodzaju produktu i/lub miejsca odbioru zamówienia.
 • Klient może skorzystać z kodu rabatowego, otrzymanego od Księgarni Internetowej ISP www.księgarnia.isp-modzelewski.pl lub od innego podmiotu, który dokona zakupu kodów rabatowych dla swoich Klientów, upoważniających do otrzymania rabatu w Księgarni Internetowej ISP www.księgarnia.isp-modzelewski.pl.
 • Kody rabatowe posiadają okres ważności, w czasie którego Klient może skorzystać z oferowanego rabatu. Kod rabatowy nie może być łączony z żadnym innym kodem rabatowym oraz innymi promocjami chyba, że regulamin danej promocji stanowi inaczej. Po upływie daty ważności kodu rabatowego, skorzystanie z kodu rabatowego jest niemożliwe.§ 8 Czas realizacji zamówień

 • Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności danego produktu.
 • Na terenie Polski przedmiot zamówienia może być dostarczony za pośrednictwem Poczty Polskiej pod wskazany przez Klienta adres.
 • Poza terenem Polski przedmiot zamówienia jest dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej pod wskazany przez Klienta adres.
 • Spółka nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy.§ 9 Warunki reklamacji

 • Spółka jest odpowiedzialna wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu danego produktu przez Spółkę.
 • Spółka w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 • W celu rozpatrzenia reklamacji przez Spółkę Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) do Spółki i opisem reklamacji.
 • W przypadku gdy produkt był dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej, reklamację (tj. reklamowany produkt, dowód zakupu i opis reklamacji) należy odesłać na adres ISP rekomendujemy wysyłkę za pośrednictwem Poczty Polskiej – listem zwykłym lub paczką ekonomiczną.
 • W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Spółka niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiana produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Spółka zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Spółki z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Spółce za nabycie danego produktu.§ 10 Warunki gwarancji

 • Spółka może udzielić gwarancji na sprzedawane produkty. W przypadku potrzeby otrzymania bliższych informacji dotyczących gwarancji prosimy o kontakt pod nr telefonu: (22) 517-30-60 wew. 141 (opłata zgodnie z taryfikatorem operatora) bądź e-mailem: wydawnictwa@isp-modzelewski.pl.
 • W przypadku produktu, na który Spółka udzieliła gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji – w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do Spółki.§ 11 Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy

 • Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze przygotowane do wysyłki kontaktując się z pod nr telefonu: (22) 517-30-60 wew. 141 (opłata zgodnie z taryfikatorem operatora) bądź e-mailem: wydawnictwa@isp-modzelewski.pl.
 • Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Księgarni Internetowej ISP www.księgarnia.isp-modzelewski.pl w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 6 poniżej. Bieg terminu do odstąpieniu od umowy rozpoczyna się :
  • od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu),
  • od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach.
 • Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827):
  • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 • Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 2 powyżej wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wskazanym w ust. 2 powyżej (Konsument może skorzystać ze wzoru oświadczenia stanowiący załącznik nr 2 do przedmiotowego regulaminu lub wzoru oświadczenia znajdującego się na stronie internetowej pod tym linkiem
 • W takim przypadku Konsument zobowiązany jest do zwrotu Spółce produktu w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, a także jej cechy i funkcjonowanie. Spółka zwróci Konsumentowi uiszczoną przez Konsumenta należność zgodnie z postanowieniami § 12 regulaminu.
 • Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. Jednocześnie Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, jego cechy lub funkcjonowanie.
 • Konsument, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić produkt Spółce, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Konsument może zwrócić przedmiot zamówienia w całości lub części:
  • w siedzibie ISP przy ul. Kaleńskiej 8 w Warszawie – podczas odbioru przesyłki;
  • po odebraniu przesyłki dostarczonej Pocztą Polską – w terminie wskazanym w ust. 2 powyżej. Wówczas produkty, co do których Konsument odstąpił od umowy, należy odesłać na adres ISP.
 • Spółka nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.§ 12 Zwrot należności Klientom

 • Spółka dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:
  • anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;
  • zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej;
  • zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało odebrane w siedzibie ISP przy ul. Kaleńskiej 8 w Warszawie i było uprzednio opłacone z góry;
  • uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny.
 • W przypadku zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) Spółka może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • Spółka dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy Klienta – jeśli zamówienie było opłacone:
  • z góry za pomocą przelewu lub karty płatniczej;
  • przy odbiorze na poczcie
 • W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Spółka nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania Spółce numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle Spółce takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.
 • W przypadku gdy zwrot produktów (odstąpienie od umowy) lub złożenie reklamacji nastąpi w siedzibie ISP przy ul. Kaleńskiej 8 w Warszawie, a zamówienie zostało opłacone przy odbiorze – zwrot należności nastąpi w ISP;§ 13 Promocje

 • Na stronach Księgarni internetowej ISP www.księgarnia.isp-modzelewski.pl mogą znajdować się informacje o promocjach (zwanych dalej „Promocjami”). Promocje dzielą się na:
  • promocje produktowe – obniżające cenę produktu zgodnie z rabatem kwotowym lub procentowym, określonym każdorazowo na stronie produktu;
  • promocje wartościowe – obniżające cenę Koszyka zawierającego produkty objęte promocją o rabat kwotowy lub procentowy określony każdorazowo po dodaniu produktów do Koszyka i spełnieniu szczegółowych warunków promocji umieszczonych na stronie Promocji lub w newsletterze;
  • pakiety promocyjne – przy zakupie określonej ilości dowolnych produktów objętych Promocją Klient otrzymuje rabat kwotowy lub procentowy na najtańszy produkt. Promocja obejmuje wszystkie produkty znajdujące się na stronie Promocji;
  • zestawy promocyjne – przy zakupie (wyłącznie na stronie produktowej) zestawu promocyjnego, składającego się przynajmniej z dwóch produktów zamieszczonych w boxie promocyjnym, Klient otrzymuje rabat na wszystkie produkty wchodzące w skład zestawu z wyjątkiem najdroższego z nich.
 • Promocja może być uzależniona od podania kodu rabatowego podczas składania zamówienia.
 • Promocji nie można łączyć z innymi promocjami Księgarni internetowej ISP www.księgarnia.isp-modzelewski.pl, chyba że regulamin danej promocji będzie stanowił inaczej.
 • Po złożeniu zamówienia zawierającego pakiet lub zestaw promocyjny nie ma możliwości jego podziału.
 • Pakiety i zestawy promocyjne mogą być dostarczone Klientowi, jeżeli wszystkie produkty wchodzące w ich skład zostaną skompletowane.
 • W przypadku braku któregokolwiek z produktów wchodzącego w skład zamówionego pakietu lub zestawu promocyjnego, Spółka poinformuje o tym Klienta poprzez wysłanie informacji na adres email wskazany w zamówieniu.
 • W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia jest pakiet lub zestaw promocyjny, rezygnacja Klienta z zamówienia, o której mowa w § 11 regulaminu, może dotyczyć wyłącznie całego pakietu lub zestawu promocyjnego. Nie ma możliwości rezygnacji z pojedynczych produktów wchodzących w skład pakietu lub zestawu promocyjnego.
 • W przypadku sprzeczności z innymi postanowieniami regulaminu zastosowanie mają postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie.§ 14 Dane osobowe

 • Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta w Księgarni internetowej ISP www.księgarnia.isp-modzelewski.pl, w tym dokonywania zakupów w Księgarni internetowej ISP www.księgarnia.isp-modzelewski.pl. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Spółkę usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Księgarni internetowej ISP www.księgarnia.isp-modzelewski.pl.
 • Dane osobowe przetwarzane są przez Spółkę, tj. spółkę Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (04-367), przy ul. Kaleńska 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 00000041374, NIP: 113-02-34-978, REGON: 011865591, kapitał zakładowy: 800 000,00 zł,
 • Spółka przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Księgarni internetowej ISP www.księgarnia.isp-modzelewski.pl, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, o której mowa w § 15 regulaminu, również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną.
 • Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Moje konto”).
 • Udostępnienie przez Klienta danych osobowych w profilu publicznym Klienta, o którym mowa w § 3 ust. 2 regulaminu, oznacza wyrażenie zgody na udostępnienie tych danych nieograniczonemu kręgowi osób.
 • Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.
 • W przypadku płatności poprzez system PayU S.A. w momencie potwierdzenia wpłaty przez PayU S.A.Dane osobowe Klientów , dokonujących płatności za nabywane towary/produkty/usługi są przekazywane spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, jako administratora danych (60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A..§ 15 Newsletter

 

 • Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Księgarni internetowej ISP www.księgarnia.isp-modzelewski.pl, a także inne informacje handlowe wysyłane przez Spółkę w swoim imieniu i na zlecenie osób trzecich.
 • Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera pod nr telefonu: (22) 517-30-60 wew. 141 (opłata zgodnie z taryfikatorem operatora) bądź e-mailem: wydawnictwa@isp-modzelewski.pl.§ 16 Postanowienia końcowe

 • Informacje o produktach zamieszczone na stronach Księgarni Internetowej ISP www.księgarnia.isp-modzelewski.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 • Spółka dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Księgarni internetowej ISP www.księgarnia.isp-modzelewski.pl były na najwyższym poziomie, jednakże Spółka nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Księgarni internetowej ISP www.księgarnia.isp-modzelewski.pl w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Księgarni internetowej ISP www.księgarnia.isp-modzelewski.pl.
 • W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Spółka nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 • Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (kolor, proporcje itp.). Klientowi, o którym mowa w § 11 ust. 2 regulaminu, przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami § 11 regulaminu.
 • W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
 • Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Księgarni internetowej ISP www.księgarnia.isp-modzelewski.pl używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
 • Klient akceptując niniejszy regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie Spółce statystyk swojej obecności i aktywności w Księgarni internetowej ISP www.księgarnia.isp-modzelewski.pl. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Klientów.
 • W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Księgarni internetowej ISP www.księgarnia.isp-modzelewski.pl korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Księgarni Internetowej ISP www.księgarnia.isp-modzelewski.pl. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w Polityce Prywatności.
 • Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Spółką rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Spółki.
 • Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Spółkę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Księgarni internetowej ISP www.księgarnia.isp-modzelewski.pl zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.
Załącznik 1. Zasady sprzedaży Ebooków/Eartykułów w formie plików cyfrowych w Księgarni internetowej ISP www.księgarnia.isp-modzelewski.pl

§ 1 Sposób składania zamówienia

 • Klient może składać zamówienia na produkty Ebooki/Eartykuły dostępne w asortymencie Księgarni Internetowej ISP www.księgarnia.isp-modzelewski.pl, przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.
 • Klient może zamówić dowolną ilość sztuk danego tytułu Ebooka/Eartykułu.
 • W celu złożenia zamówienia na produkty Ebooki/Eartykuły należy:
  • zalogować się do Księgarni Internetowej ISP www.księgarnia.isp-modzelewski.pl;
  • wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, przez kliknięcie przycisku „do koszyka”
  • w przypadku, gdy Klient chce zakupić Ebook/Eartykuł klika przycisk „szczegóły”. W zakładce, poniżej opisu przedmiotu zamówienia znajduje się przycisk „wersja:”, w której Klient ma możliwość wyboru formę produktu (wersja drukowaną lub wersję elektroniczną – PDF)
  • Pod dokonaniu wyboru wersji produktu Klient w celu zamówienia kilka przycisk „Do koszyka”;
  • dane odbiorcy zamówienia zostaną wygenerowane automatycznie z formularza rejestracyjnego. W przypadku zmiany danych, należy klikną przycisk „edytuj” oraz wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu.
  • wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT;
  • wybrać jedną z następujących form płatności: przedpłata na konto lub płatność online,
  • kliknąć przycisk „Kupuję – Transakcja z obowiązkiem zapłaty”
 •  Na adres e-mail wskazany przez Klienta w zamówieniu wysłana zostaje informacja odnośnie sposobu pobrania Ebooka

 

 

§ 2 Warunki realizacji zamówienia

 • Zamówienie zawierające Ebooki/Eartykuły zostaje przekazane do realizacji w momencie otrzymania przez Spółkę od podmiotu realizującego płatność potwierdzenia pozytywnej informacji o dokonaniu płatności (jeżeli płatność zostanie zrealizowana poprzez formę „płatne przelewem”, realizacja zamówienia nastąpi po zaksięgowaniu płatności na koncie ISP Modzelewski)
 • Po otrzymaniu informacji o dokonanej płatności Spółka prześle wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta, która zawierać będzie:
  • potwierdzenie otrzymania płatności;
  • informacje odnośnie sposobu pobrania Ebooka
 • Jeśli zrealizowanie zamówienia nie jest możliwe, Spółka poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji przesyłając wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta. W przypadku dokonania przez Klienta uprzedniej płatności za takie zamówienie, Spółka dokona zwrotu wpłaconych środków zgodnie z zasadami opisanymi w § 12 regulaminu.§ 3 Odstąpienie od umowy

 • Konsument ma prawo do rezygnacji z zamówienia do momentu pobrania Ebooka/Eartykułu z Księgarni internetowej ISP www.księgarnia.isp-modzelewski.pl, Spółka zwróci Konsumentowi uiszczoną przez Konsumenta należność zgodnie z postanowieniami § 12 regulaminu.
 • Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Spółkę o utracie prawa odstąpienia od umowy (zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).§ 4 Zasady korzystania z Ebooków/Eartykułów

 • Zakupione i opłacone Ebooki/Eartykuły w formie pliku PDF przesłane są do Klienta po otrzymania przez Spółkę od podmiotu realizującego płatność potwierdzenia pozytywnej informacji o dokonaniu płatności.
 • Wszystkie Ebooki/Eartykuły oferowane przez Księgarnie internetową ISP www.księgarnia.isp-modzelewski.pl są objęte ochroną przewidzianą w ustawie z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych i mogą być używane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie oraz w licencji.
 • Klient ma prawo korzystać z Ebooków/Eartykułów wyłącznie na własny użytek zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 • Klient w szczególności nie jest uprawniony do:
  • rozpowszechniania Ebooków/Eartykułów lub ich opracowań w całości lub we fragmentach;
  • utrwalania lub zwielokrotniania Ebooków/Eartykułów w celu ich rozpowszechniania;
  • komercyjnego wykorzystywania Ebooków/Eartykułów w jakikolwiek sposób.
 • Klient jest zobowiązany do dbania o to, aby osoby nieuprawnione nie korzystały z Ebooków/Eartykułów w sposób niezgodny z prawem, regulaminem oraz postanowieniami licencji.§ 5 Reklamacje

 • Klient może zgłosić reklamacje pod nr telefonu: (22) 517-30-60 wew. 141 (opłata zgodnie z taryfikatorem operatora) bądź e-mailem: wydawnictwa@isp-modzelewski.pl. w szczególności w przypadku, gdy zakupiony Ebook/Eartykuł okaże się uszkodzony lub nie uruchamia się.
 • Spółka ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 (czternaście) dni kalendarzowych.§ 6 Postanowienia końcowe

 

 • W przypadku sprzeczności z regulaminem Księgarni Internetowej ISP www.księgarnia.isp-modzelewski.pl, zastosowanie znajdują postanowienia niniejszego załącznika.
 • W sprawach nieuregulowanych odmiennie w niniejszym załączniku stosuje się postanowienia regulaminu.
Załącznik nr 2 . Pouczenie o odstąpieniu od umowy oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY


Prawo odstąpienia od umowy
    Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
    Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia.
    Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
    Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. 
    Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.