Serwis Doradztwa Podatkowego

Jak opodatkować dywidendę likwidacyjną w spółce komandytowej?

Dochody (przychody) z tytułu dywidendy likwidacyjnej są opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19% (art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Jednakże na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 50a tej ustawy, zwalnia od podatku wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki, w części stanowiącej koszt nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w tej spółce lub udziałów w zyskach osoby prawnej.

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych faktycznie uzyskane z tego udziału, w tym również:

  1. dywidendy z akcji złożonych przez członków pracowniczych funduszy emerytalnych na rachunkach ilościowych,
  2. oprocentowanie udziałów członkowskich z nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) w spółdzielniach,
  3. podział majątku likwidowanej osoby prawnej lub spółki,
  4. wartość dokonanych na rzecz wspólników spółek, nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, określoną według zasad wynikających z art. 11 ust. 2-2b.

Jak stanowi art. 30a ust. 1 pkt 4 tej ustawy, od uzyskanych dochodów (przychodów) pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy, z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 52a.

Jednocześnie na mocy art. 24 ust. 5 tej ustawy, dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także:

  • przychody z umorzenia udziałów (akcji) lub ze zmniejszenia ich wartości (art. 24 ust. 5 pkt 1);
  • dochód ze zmniejszenia udziału kapitałowego wspólnika w spółce, o której mowa w art. 5a pkt 28 lit. c˗e, które następuje w inny sposób niż określony w pkt 1 (art. 24 ust. 5 pkt 1a);
  • dochód z wystąpienia wspólnika ze spółki, o której mowa w art. 5a pkt 28 lit. c˗e, które następuje w inny sposób niż określony w pkt 1 (art. 24 ust. 5 pkt 1b);
  • wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki (art. 24 ust. 5 pkt 3);
  • wartość niepodzielonych zysków w spółce oraz wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej – w przypadku przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną; przychód określa się na dzień przekształcenia (art. 24 ust. 5 pkt 8).

Z art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy wynika, że do dochodów (przychodów) z udziału w zyskach osób prawnych zalicza się również wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki, przy czym spółkami w rozumieniu powołanej ustawy są obecnie również spółki komandytowe (art. 5a pkt 28 lit. c ustawy), zaś udziałami w zyskach osób prawnych są obecnie również udziały w zyskach spółek komandytowych (zob. art. 5a pkt 31 w zw. z art. 5a pkt 28 lit. c ustawy). Powoduje to, że otrzymanie przez osobę fizyczną w wyniku likwidacji spółki komandytowej (będącej już podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych) majątku tej spółki skutkuje powstaniem u tej osoby dochodu (przychodu) z udziału w zyskach osób prawnych.

Dochody (przychody) z tytułu dywidendy likwidacyjnej są opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19% (art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy). Jednakże na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 50a tej ustawy, zwalnia od podatku wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki, w części stanowiącej koszt nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w tej spółce lub udziałów w zyskach osoby prawnej. Powoduje to, że dochodem (przychodem) podlegającym opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym byłaby nadwyżka wskazanego dochodu nad kosztem nabycia lub objęcia udziałów w spółce komandytowej.

 

Andrzej Łukiańczuk
Doradca podatkowy nr 10266
andrzej.lukianczuk@isp-modzelewski.pl
tel. 22 517 30 60 wew. 129

Skontaktuj się z naszą redakcją