Serwis Doradztwa Podatkowego

Opłata za studia podyplomowe a koszty uzyskania przychodów

W dniu 31 stycznia 2023 r. DKIS wydał interpretację indywidualną sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.993.2022.2.ID w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych dotyczącą możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów opłat za studia podyplomowe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w RP. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą zajmującą się handlem wyrobów z drewna. Ze względu na dużą ilość zamówień Wnioskodawca zatrudnia pracowników. W związku z powyższym Wnioskodawca oraz jego dwa synowie – komandytariusze rozpoczęli studia podyplomowe MBA (menedżerskie).

W związku z podjęciem studiów podyplomowych na kierunku MBA Wnioskodawca otrzymał faktury za: wpisowe, opłatę rekrutacyjną, opłatę za świadectwo studiów podyplomowych w języku angielskim, opłata za indywidualną organizację studiów, czesne rata 1.

W związku z powyższym Wnioskodawca zwrócił się z pytaniem, czy opłata za wpisowe, opłata za rekrutację, opłata za świadectwo studiów, opłata za indywidualną organizację studiów (indywidualny tok nauczania), czesne oraz pomoce dydaktyczne mogą stanowić koszt uzyskania przychodu?

W ocenie Wnioskodawcy, studia podyplomowe oraz związane z nimi koszty stanowią koszt uzyskania przychodu. W celu zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do utrzymania się na konkurencyjnym rynku i dalszego rozwoju działalności gospodarczej zapisał się Pan na studia podyplomowe MBA (dla kadry menadżerskiej). Nastały trudne czasy i przy obecnie stale rosnących kosztach, dobre zarządzanie oraz lepsze zrozumienie klienta jest bardzo ważne, aby móc nadal prowadzić działalność gospodarczą.

DKIS uznał stanowisko Wnioskodawcy za prawidłowe i wskazał, że „(…) za uzasadnione racjonalnie i gospodarczo koszty, których poniesienie może przyczynić się do osiągnięcia przychodów ze źródła, jakim jest działalność gospodarcza, uznać należy takie wydatki na kształcenie, które pozwolą podatnikowi nabyć umiejętności i wiedzę niezbędną w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 4 kwietnia 2017 r., sygn. akt II FSK 3499/16 wskazał, że ” (…) pojęcie kosztów uzyskania przychodów oparte jest na klauzuli generalnej, a to oznacza, że do tej kategorii zaliczyć można wydatki poniesione w celu uzyskania przychodów (ich zabezpieczenia lub zachowania) z wyjątkiem taksatywnie wymienionych w art. 23 ust. 1 u.p.d.o.f. Przy tym pozostawanie danego wydatku poza katalogiem określonym w art. 23 ust. 1 u.p.d.o.f. nie uprawnia do przyjęcia domniemania, że wszystkie pozostałe koszty, które nie są wymienione w tym przepisie są z mocy prawa uznane za koszty podlegające odliczeniu. Niezmiennie trzeba mieć na uwadze zasadniczą przesłankę, jaką jest wpływ wydatku na wielkość osiągniętego przychodu, zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu. Wystąpienie tego wpływu (związku przyczynowo˗ skutkowego pomiędzy wydatkiem a przychodem) należy oceniać (badać) ad casum”.

Z wniosku i jego uzupełnienia wynika, że:

  • od stycznia 2017 r. prowadzi Pan działalność gospodarczą, gdzie zajmuje się Pan handlem wyrobów z drewna,
  • w związku z podjęciem studiów podyplomowych na kierunku MBA otrzymał Pan faktury za: wpisowe, opłatę rekrutacyjną, opłatę za świadectwo studiów podyplomowych w języku angielskim, opłata (…), czesne rata 1,
  • studia te pomogą Panu w zarządzaniu personelem, co wpłynie pozytywnie na wydajność pracy, zaangażowanie pracowników w wykonywanie swoich obowiązków oraz jakość produktów. Spowoduje to mniejsze ryzyko ewentualnego złożenia wypowiedzenia przez pracowników, i idące za tym koszty poszukiwania nowego personelu oraz koszty szkolenia i wdrożenia w pracę. Zwiększenie jakości produktów pozwoli Panu na zachowanie źródła przychodów, zminimalizuje ryzyko jego utraty, a może nawet pozwoli na zdobycie nowych nabywców. Zdobycie odpowiednich umiejętności negocjacji pozwoli Panu na pozyskiwanie nowych klientów, co z kolei pozwoli na zwiększenie źródła przychodów.

Mając powyższe na uwadze, należy więc stwierdzić, że wydatki, tj. opłata za wpisowe, opłata za rekrutację, opłata za świadectwo studiów, opłata za indywidualną organizację studiów (indywidualny tok nauczania), czesne oraz pomoce dydaktyczne – poniesione w związku z podjęciem nauki na studiach podyplomowych MBA, choć trudno je przypisać konkretnym przychodom, to jako przydatne do wykonywania działalności gospodarczej, faktycznie poniesione i właściwie udokumentowane mogą stanowić koszty uzyskania przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej”.

 

Katarzyna Wawrzonkiewicz

Specjalista ds. obsługi ubezpieczenia podatkowego

katarzyna.wawrzonkiewicz@isp-modzelewski.pl

tel. 22 517 30 76

Skontaktuj się z naszą redakcją