Akcyza i Podatek Akcyzowy – Serwis ISP – Nr. 37/2021

 

 

 

OBRÓT WYROBAMI AKCYZOWYMI

1. Obowiązek złożenia bez wezwania organu podatkowego deklaracji uproszczonej ? zmiany od 1 lipca 2021 r.

Od 1lipca 2021r. na mocy dodanego do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (dalej: „ustawa”) art. 106 ust.3b pkt 1, z tytułu dokonania w pojeździe samochodowym zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj tego pojazdu na samochód osobowy, nałożono na podatnika obowiązek złożenia bez wezwania organu podatkowego deklaracji uproszczonej według ustalonego wzoru, właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 14 dni, licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego, nie później jednak niż w dniu złożenia zawiadomienia o dokonaniu w pojeździe samochodowym zarejestrowanym na terytorium kraju zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj pojazdu na samochód osobowy zgodnie z przepisami o ruchu drogowym lub w dniu sprzedaży tego samochodu osobowego, jeżeli jego sprzedaż odbyła się przed dniem złożenia tego zawiadomienia. Jednocześnie na podstawie dodanego do ustawy art. 106 ust.3b pkt 2 podatnik został zobowiązany do dokonania obliczenia i zapłaty akcyzy na rachunek właściwego urzędu skarbowego w terminie 30 dni, licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Analogiczne obowiązki złożenia deklaracji uproszczonej oraz zapłaty podatku zostały na podatnika nałożone w oparciu o dodany do ustawy przepis art. 106 ust.3c pkt 2 z tytułu nabycia lub posiadania samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, jeżeli nie można ustalić podmiotu, który dokonał wcześniejszej czynności podlegającej opodatkowaniu i w wyniku kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony.

Dodatkowo od dnia 1 lipca 2021 składanie zarówno deklaracji uproszczonych z tytułu:

  • nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego po jego przemieszczeniu na terytorium kraju
  • dokonania w pojeździe samochodowym zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj tego pojazdu na samochód osobowy,
  • nabycia lub posiadania samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, jeżeli nie można ustalić podmiotu, który dokonał wcześniejszej czynności podlegającej opodatkowaniu i w wyniku kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony (o których mowa w art.106 ust. 2, 3b i 3c ustawy),

powinno następować za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wyjątek dotyczy osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, które nadal mogą składać deklaracje, o których mowa powyżej w postaci papierowej. Obowiązek składania wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej dotyczy deklaracji podatkowych w sprawie akcyzy z tytułu sprzedaży na terytorium kraju samochodu osobowego (o których mowa w art.106 ust. 1 ustawy).

Ponadto w związku z wprowadzeniem informacji o współwłasności we wzorze deklaracji uproszonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych (AKC-U/S), który określony został rozporządzeniem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 5 listopada 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego, w nowym art. 106 ust. 3f ustawy wprowadzono wymóg złożenia jednej deklaracji przez wszystkich współwłaścicieli, przy czym deklaracja uproszczona będzie podpisywana wyłącznie przez jednego z nich. Podpis składać ma ten ze współwłaścicieli, który na podstawie wewnętrznego uzgodnienia między współwłaścicielami składa również samą deklarację podając w niej całą kwotę akcyzy. W deklaracji zawarte jest w związku z powyższym oświadczenie o upoważnieniu do jej złożenia przez jednego współwłaściciela udzielonym przez pozostałych współwłaścicieli, zawierające klauzulę o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu uprawnionego do odebrania oświadczenia o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

dr Joanna Kiszka

joanna.kiszka@isp-modzelewski.pl

tel. (32) 259 71 50