Akcyza i Podatek Akcyzowy – Serwis ISP – Nr. 7/2018

ZNAKI AKCYZY

1. Projektowana zmiana rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku oznaczania wyrobów znakami akcyzy

Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono projekt zmiany
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku
oznaczania znakami akcyzy, stanowiący wykonanie delegacji dla Ministra Finansów zawartej w art. 119 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.

Przedmiotowy projekt, datowany na 25 lipca 2018 r., zakłada przedłużenie do dnia 31
grudnia 2020 r. zwolnienia z obowiązku oznaczania znakami akcyzy wyrobów akcyzowych, importowanych, nabywanych
wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowanych na terytorium kraju, wymienionych w załączniku do tego rozporządzenia, takich
m.in. jak: piwo, skażony alkohol etylowy, oleje ropy naftowej, preparaty smarowe, gaz ziemny i pozostałe wyroby
gazowe, cygara i cygaretki, a także wyrobów akcyzowych wyprodukowanych za granicą, a przeznaczonych do użycia na
wystawach i targach oraz innych tego rodzaju imprezach.

Zwolnienie powyższych wyrobów z banderolowania stosowane jest konsekwentnie od czasu
wprowadzenia obowiązku znakowania wyrobów akcyzowych i jest związane w szczególności z trudnościami technicznymi w
nanoszeniu na niektóre wyroby tychże znaków akcyzy.
W projekcie przewidziano ponadto uproszczenia w postaci
czasowego zwolnienia z obowiązku oznaczania legalizacyjnymi znakami akcyzy płynu do papierosów elektronicznych oraz
wyrobów nowatorskich, importowanych, nabytych wewnątrzwspólnotowo lub wyprodukowanych na terytorium kraju od dnia 1
lutego 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. W odniesieniu do wskazanych wyrobów zakładane jest stosowanie zwolnienia w
okresie dwóch miesięcy – od 1 stycznia do 28 lutego 2019 r.

Należy zaznaczyć, że obowiązek oznaczania legalizacyjnymi znakami akcyzy płynu do
papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich począwszy od 1 stycznia 2019 r. wynika z ustawy z dnia 12
grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym. Jak wskazuje MF w uzasadnieniu projektowanego rozwiązania ma
ono na celu ?ułatwienie przedsiębiorcom prowadzenie działalności gospodarczej poprzez umożliwienie jednoczesnego
sprzedawania wyrobów importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowanych na terytorium kraju w okresie
od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 12 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym tj. od dnia 1 lutego
2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., które m.in. pozostały w sklepach lub magazynach po dniu 1 stycznia 2019 r. bez
konieczności sprzedawania wyrobów akcyzowych importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowanych na
terytorium kraju oznaczonych legalizacyjnymi znakami akcyzy w okresie zwolnienia?.
Projekt jest obecnie
przedmiotem uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych.

dr Joanna Kiszka
Konsultant
podatkowy

joanna.kiszka@isp-modzelewski.pl
tel.
(32) 259 71 50