Polisa z klauzulą Covid

NA CZYM POLEGA ISTOTA UNIKATOWEJ POLISY Z ZAPISEM DOT. PANDEMII COVID

 

Ograniczenia aktywności gospodarczej związane ze stanem pandemii dotyczące bezpośrednio i pośrednio większości przedsiębiorców, skutkują w wielu firmach spadkiem przychodów oraz zysków. Czasowym rozwiązaniem mającym na celu wsparcie przedsiębiorców są środki publiczne otrzymane na podstawie przepisów o zapobieganiu, przeciwdziałaniu i zwalczaniu chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji antykryzysowych. Beneficjenci tych środków muszą jednak liczyć się z możliwością kontroli ich wydatkowania: w zależności od rodzaju otrzymanych środków kontrolę może przeprowadzić ZUS, urząd skarbowy, organy KAS, PFR, urzędy pracy, organy jednostek samorządu terytorialnego.

Wnioskowanie o środki pomocowe często przebiegało pod presją czasu, przepisy dotyczące uzyskania pomocy były kilkukrotnie nowelizowane, a sama treść przepisów jest często nieprecyzyjna. Uprawnienia organów kontrolujących przyznawanie i wydatkowanie otrzymanych środków pozwalają również na wnioskowanie o zwrot całości lub części subwencji. Należy również pamiętać, że kończy się dwunastomiesięczny okres rozliczania otrzymanych w ramach tzw. Tarczy 1.0 środków publicznych z PFR. Kontrole wydatkowania środków przekazanych przez PFR w ramach Tarczy Finansowej mogą obejmować różne obszary działalności przedsiębiorstwa, a obok instrumentów takich jak rejestry skarbowe i ZUS mogą być przeprowadzane na miejscu (weryfikacja dokumentacji wewnętrznej przedsiębiorstw), w tym historii rachunków bankowych. Polski Fundusz Rozwoju może również poddać szczegółowej analizie m.in. to, czy:

   • spełniono przesłanki przyznania pomocy,
   • przedsiębiorca właściwie podał dane dotyczące wielkości firmy,
   • nie złożył oświadczenia o byciu małym przedsiębiorcą, licząc na wyższą subwencję,
   • obliczony spadek obrotów nie został sztucznie zawyżony, aby wykazać wymagane przez regulamin wartości,
   • należycie uwzględniono w danych podmioty powiązane,

a także inne indywidualnie określone aspekty.

PFR może także skontrolować sposób oraz zasadność wykorzystywania środków (sposób, w jaki wydatkowane są środki oraz ich zgodność z przeznaczeniem).

Przedsiębiorcy powinni więc przeprowadzić analizę dokumentów księgowych i porównać je ze złożonym wnioskiem, jaki został złożony do PFR. W przypadku ewentualnego wykrycia nieprawidłowości przed wszczęciem kontroli, możliwe jest opracowanie i wprowadzenie modelu naprawczego. Kluczowa jest bowiem transparentność wydatkowanych środków pochodzących z pomocy publicznej i ich zgodność z deklarowany we wniosku przeznaczeniem.

W tym zakresie Instytut Studiów Podatkowych wyraża gotowość wsparcia tych działań, świadcząc usługę audytu procesu związanego z otrzymaniem subwencji finansowej. Można więc wyprzedzić kontrolę.

Skutecznym sposobem na obniżenie kosztów usług niematerialnych związanych z kontrolą otrzymanych środków jest skorzystanie z unikatowego na naszym rynku ubezpieczenia kosztów obsługi sporów podatkowych Allianz Podatnik z rozszerzeniem o postanowienia szczególne dotyczące włączenia do zakresu ochrony kosztów postępowania kontrolnego wynikającego z otrzymanych przez Ubezpieczonego środków publicznych przysługujących w związku z zaistnieniem sytuacji kryzysowych.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje postępowania kontrolne wykorzystania i rozliczenia środków publicznych otrzymanych przez Ubezpieczonego na podstawie przepisów

   • ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw,
   • ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2,
   • ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2,
   • ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19.

 

 

Formularz
kontaktowy

Proszę wprowadzić dane, a nasi konsultanci odezwą się do wszystkich zainteresowanych.